Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Widuchowa.


Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Widuchowa.

Usługa oświetleniowa na terenie Gminy Widuchowa w latach 2016- 2022

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4167255

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa oświetleniowa na terenie Gminy Widuchowa w latach 2016-2022.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach umowy wykonywana będzie usługa polegająca na utrzymaniu i konserwacji oświetlenia drogowego - szt. 471 oraz wymiana istniejących 419 opraw rtęciowych na oprawy LED. Eksploatacją objęte zostają urządzenia oświetlenia drogowego będące własnością Enea Oświetlenie sp. z o.o.
Wykonanie przedmiotowej usługi winno być wykonane zgodnie obowiązującymi przepisami, w szczególności z : ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.), Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA Operator Sp. z o.o. c) Instrukcją ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. oraz z zaleceniami i wytycznymi Zleceniodawcy.
Eksploatacja urządzeń objętych umową prowadzona będzie w sposób zapewniający: a) bezpieczeństwo obsługi i otoczenia, b) optymalną żywotność urządzeń, c) utrzymanie efektywności i jakości urządzeń oświetlenia drogowego, d) zachowanie wymagań ochrony środowiska, e) bezpieczną i ekonomiczną pracę urządzeń, f) racjonalne i oszczędne użytkowanie energii elektrycznej.

II.4) II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna : Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.
W szczególności zadania własne gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 8 grudnia 1990r. o samorządzie gminnym obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Ponadto planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy oraz finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy należy do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe (art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne). Na terenie Gminy Widuchowa obecnie znajduje się 471 opraw będących własnością Enea Oświetlenie Sp. z o.o. W/w punkty oświetlenia ulicznego zawieszone są na obwodach stanowiących własność ENEA.
Przeprowadzenie przetargu na konserwację majątku nie stanowiącego własności Gminy Widuchowa możliwe jest jedynie za zgodą właściciela. Enea Oświetlenie Sp. z o.o. jako właściciel sieci oświetleniowej, pismem z dnia 28.08.2015 r. nie wyraził zgody na wykonywanie jakichkolwiek prac na instalacji oświetleniowej.
Art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych daje Zamawiającemu możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki miedzy innymi wtedy gdy dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów.
Okoliczności takie zachodzą w opisanym przypadku.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

ENEA Oświetlenie sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
12 paź 2015

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
15 paź 2015, godz. 15:05

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
15 paź 2015, godz. 15:05