Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY WIDUCHOWA

Ogłoszenie nr 636269-N-2019 z dnia 2019-12-13 r.
 

Gmina Widuchowa: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY WIDUCHOWA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY WIDUCHOWA O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Widuchowa, krajowy numer identyfikacyjny 54646600000000, ul. Grunwaldzka  8 , 74-120  Widuchowa, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 167 255, e-mail org@widuchowa.pl, faks 914 167 255.
Adres strony internetowej (URL): Http://bip.widuchowa.pl/zamowienia
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak
http://bip.widuchowa.pl/zamowienia
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
http://bip.widuchowa.pl/zamowienia
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
adres   Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiajacy wymaga by oferta była sporządzona w formie pisemnej
Adres:
Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY WIDUCHOWA
Numer referencyjny: ISR.271.12.2019.AJ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na: 1) odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Widuchowa oraz ich zagospodarowanie w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ich zagospodarowanie w sposób zgodny z przepisem art. 9e Ustawy czystościowej; 2) wyposażeniu PSZOK – u oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z nich pochodzących na warunkach określonych w załączniku nr 1; 3) zamawiający dopuszcza organizowanie i prowadzenie przez Wykonawcę mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych ( MPSZOK ) na terenie Gminy Widuchowa w miejscach wskazanych przez Zamawiającego; 4) odbieraniu i zagospodarowaniu przeterminowanych leków i opakowań po lekach pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Widuchowa z punktów aptecznych w miejscowości Widuchowa, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami; 5) wyposażeniu nieruchomości w worki na odpady komunalne – worki powinny zostać dostarczone mieszkańcom;

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90533000-2
90512000-9
90511000-2
90513100-7
90514000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    2020-01-01 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności: - wpis do rejestru działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydany zgodnie z wymogami ustawy czystościowej, - wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach, prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t. .j. Dz. U. z 2019 r., poz. 542, z późn. zm.) i gospodarujących odpadami, o którym mowa w przepisie art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali bądź realizują nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w ramach której odebrali odpady o łącznej masie 300 Mg rocznie, b) posiadają bazę magazynowo - transportową usytuowaną: - w Gminie Widuchowa lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Widuchowa, - na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny, c) dysponują następującymi pojazdami do odbioru odpadów komunalnych: - minimum 2 pojazdami przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, - minimum 2 pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, - minimum 1 pojazdem przeznaczonym do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej; Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 1) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP; 3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP; III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) zaświadczenie o wpisie do działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydany zgodnie z wymogami ustawy czystościowej; 2) zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach, prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 542, z późn. zm.) i gospodarujących odpadami, o którym mowa w przepisie art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.); 3) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000 zł - jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć takiego dokumentu, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 1) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych przez Wykonawcę, potwierdzających, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca zrealizował bądź realizuje nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w ramach której odebrał odpady o łącznej masie 300 Mg rocznie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; 2) wykaz narzędzi potwierdzających, że Wykonawca dysponuje odpowiednimi pojazdami do odbioru odpadów komunalnych w wymaganym przez Zamawiającego zakresie i jest w posiadaniu bazy magazynowo- transportowej – wzór wykazu narzędzi stanowi załącznik nr 6 do SIWZ; III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1; pkt 13, 14 i 21 PZP wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 25.000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 45 ust. 6 PZP. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Widuchowa nr 28 9377 0000 0200 0244 2002 0003 z dopiskiem Wadium – odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych Gmina Widuchowa, przy czym wadium zostaje skutecznie wniesione z chwilą ujawnienia środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z PZP, w tym w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w PZP oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w SIWZ. Co więcej dokument gwarancji wadialnej musi zawierać dodatkowo następujące elementy: nazwę Wykonawcy, którego ofertę zabezpiecza (uwaga: jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie w nazwie powinni być wymienieni wszyscy Wykonawcy), nazwę Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji), nazwę gwaranta oraz wskazanie ich siedzib, kwotę gwarancji, termin ważności, wskazanie, że sądem właściwym dla rozpoznania sporów z gwarancji będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 PZP, oraz musi być ona wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza . Jeżeli dokument wadialny nie będzie tego określał innego sposobu zwrotu, zwrot wadium wniesionego w formie niepieniężnej polegać będzie na przekazaniu - na adres e-mail Wykonawcy wskazany w formularzu ofertowym dokumentu złożonego wraz z ofertą stanowiącego dowód wniesienia wadium wraz z oświadczeniem Zamawiającego o zwrocie wadium. 6.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli dokument wadialny nie będzie tego określał innego sposobu zwrotu, zwrot wadium wniesionego w formie niepieniężnej polegać będzie na przekazaniu - na adres email Wykonawcy wskazany w formularzu ofertowym dokumentu złożonego wraz z ofertą stanowiącego dowód wniesienia wadium wraz z oświadczeniem Zamawiającego o zwrocie wadium. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli dokument wadialny nie będzie tego określał innego sposobu zwrotu, zwrot wadium wniesionego w formie niepieniężnej polegać będzie na przekazaniu - na adres email Wykonawcy wskazany w formularzu ofertowym dokumentu złożonego wraz z ofertą stanowiącego dowód wniesienia wadium wraz z oświadczeniem Zamawiającego o zwrocie wadium.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Aspekty ekologiczne 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:   Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:   Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:   Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:   Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:   Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
Informacje dodatkowe:   IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Niezależnie od innych okoliczności wskazanych w art. 144 PZP przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian do umowy w następujących przypadkach: 1) w przypadku zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub przepisów prawa miejscowego, mających wpływ na sposób lub zakres wykonywania przez Wykonawcę niniejszej Umowy, w szczególności wpływających na system odbioru odpadów lub system segregacji odpadów komunalnych - zmiana może dotyczyć każdego postanowienia umowy; 2) w przypadku wydania aktów administracyjnych mających istotny wpływ na zakres i sposób wykonywania przez Wykonawcę niniejszej Umowy – zmiana może dotyczyć każdego postanowienia umowy; 3) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. działanie siły wyższej, w tym w szczególności długotrwałe opady deszczu, inne zjawiska atmosferyczne, które uniemożliwiają świadczenie usług zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy) – zmiana powinna być związana ze skutkami zaistniałych okoliczności i dotyczyć w szczególności zmiany wysokości wynagrodzenia, zakresu lub sposobu świadczenia usług przez Wykonawcę; 4) w przypadku kierowania przez Wykonawcę odpadów do innych instalacji niż te, wskazane w ofercie Wykonawcy – zmiana taka nie może wpływać na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy; 5) w przypadku zmian ilości punktów gromadzenia odpadów w stosunku do ilości wskazanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik do SIWZ, przy czym zmiana w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie możliwa wyłącznie w przypadku gdy ilość punktów zmniejszy się lub zwiększy o więcej niż 15% w stosunku do ilości punktów wskazanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia i wykazany zostanie wpływ zmiany ilości punktów na zasadność dokonania zmiany. Nadto, dopuszcza się zmiany umowy w przypadku: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wynikającej z art. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. .j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2177, z późn. zm.), zmian podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018, poz. 2215); - o ile zmiany wskazane w pkt 1-3 powyżej będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Dopuszcza się również zmiany w zakresie funkcjonowania PSZOK, w szczególności dotyczące: 1) godzin otwarcia PSZOK; 2) sposobu prowadzenia PSZOK, w tym m.in. w związku z 3) rozszerzenia rodzaju odbieranych na PSZOK odpadów
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-20, godzina: 13:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH    
 


 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie ISR.271.12.2019.AJ.pdf (PDF, 5.22Mb) 2019-12-13 16:29:38 195

SWZ

Wyjaśnienia i modyfikacje

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja z otwarcia ofert ISR.271.12.2019.AJ.pdf (PDF, 277.04Kb) 2019-12-20 14:48:40 268

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-ISR.271.12.2019.AJ.pdf (PDF, 296.92Kb) 2019-12-24 10:42:48 246

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Waszak

Data wytworzenia:
13 gru 2019

Osoba dodająca informacje

Marta Waszak

Data publikacji:
13 gru 2019, godz. 16:29

Osoba aktualizująca informacje

Marta Waszak

Data aktualizacji:
13 gru 2019, godz. 18:00