Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń dla OSP Widuchowa, na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

Gmina Widuchowa

74-120 Widuchowa,  ul. Grunwaldzka 8, tel. /fax.91/4167-255

 

            Na podstawie art.40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

ogłasza przetarg nieograniczony

 

na zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń dla OSP Widuchowa, na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

 

1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

http://www.bip.widuchowa.pl/

 

2.    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Zakres obejmuje.:

zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń dla OSP Widuchowa, na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

- Furgon towarowo-osobowy  w kolorze czerwonym

- Przystosowany do przewozu 5 osób

- Średnica zawracania (zewnętrzna obrysowa – po zabudowie) – nie większa niż 13 m

- Silnik 2,2 TDCi 100KM z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający

normy Euro 5

- Skrzynia biegów manualna 6 stopniowa plus wsteczny

- Moment obrotowy nie mniejszy niż 300 Nm

- Napęd na oś tylną

- Rezerwa masy minimum 3%

- Dopuszczalna masa całkowita do 3500kg

- Przeszklenie w części osobowej

- Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierające się o kąt min.180 stopni

- Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu (łącznie 4 drzwi)

- Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką

- Elektrycznie regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy

- Centralny, podwójnie ryglowany zamek z pilotem

- Poduszka powietrzna dla kierowcy

- Układy bezpieczeństwa: ABS, ESP ( BTCS, EBD HLA)

- Układ kierowniczy ze wspomaganiem

- Objętość przedziału ładunkowego nie mniej niż 4,5 m3

- Klimatyzacja

- Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne

- Przednie światła przeciwmgielne

- Komputer pokładowy (wskazujący temperaturę zewnętrzną, średnie zużycie paliwa, zasięg )

- Urządzenie podtrzymujące napięcie akumulatora wraz z gniazdem zewnętrznym 12V

- Radio samochodowe

- Ładowność 1150 kg

OZNAKOWANIE

- Belka świetlna z napisem „STRAŻ”

- Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów

słownych

- Lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu

- Lampy przednie błyskowe stroboskopowe umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu

osobowego

- Tablice magnetyczne z napisem „STRAŻ”

ZABUDOWA

- Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie

z przedziału pasażerskiego

- Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie  z przedziału pasażerskiego

- Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy

Konstrukcja przedziału dla załogi zapewnia ochronę pasażerów przed przemieszczającym

się wyposażeniem podczas wypadku lub hamowania awaryjnego, poprzez oddzielenie

przedziału sprzętowego od przedziału załogi. Możliwość dostępu z przedziału załogi do

przedziału ładunkowego . Podłoga przedziału załogi i ładunkowego pokryta

antypoślizgową blachą aluminiową. Zabezpieczenie blachą aluminiową wewnętrznych

części nadwozia. Półki aluminiowe mocowane do stelaża ze stali nierdzewnej z miejscem

na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze:

  1. zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego
  2. piła do betonu, drewna  i stali
  3. pompa pływająca
  4. agregat prądotwórczy o mocy 2kV
  5. miejsce na zestaw PSP R 1
  6. miejsce na węże tłoczne minimum 8 odcinków
  7. miejsce na prądownice minimum 2 szt.
  8. miejsce na 2 aparaty powietrzne ochrony dróg oddechowych z butlami

AGREGAT WYSOKOCIŚNIENIOWY

- wydajność pompy min 40 l/min, przy ciśnieniu min 40 bar z płynną regulacją)

- silnik czterosuwowy

- rozrusznik ręczny i elektryczny

- linia szybkiego natarcia min. 40 mb ze zwijadłem ręcznym

- prądownica pistoletowa, z regulacją strumienia od mgłowego do zwartego

- zbiornik wody o pojemności 300 litrów

MASZT OSWIETLENIOWY o łącznej mocy lamp 1000W (2 x 500W)

- Zamocowany na stałe na pojeździe.

- Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora nie mniej niż 1,5 m.

- Stopień ochrony reflektorów masztu minimum IP 55 ( wg PN-92/E-08106 ).

- RADIOTELEFONY

a) 2 radiotelefony nasobne (wraz ze stacja do ich ładowania zamontowana na stałe w

pojeździe) o parametrach: częstotliwośćVHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp

międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 255

kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu – dostarcza zamawiający

b) radiotelefon samochodowyo parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1 -

25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA,

min. 128 kanałów, Wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu – dostarcza zamawiający

- Wyciągarka elektryczna z prowadnicą rolkową o uciągu min. 3,5t, przy czym za uciąg

uważa się siłę pracy mechanizmu wyciągarki.

- Przenośna lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda zapalniczki 12V.

- Hak typu kulowego do przyczep o masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg, wg PN-

76/S-47291

- Gniazdo elektryczne do przyczepy - znormalizowane gniazdo 12 V, 7-biegunowe, wg PN-

83/S-76055

- Orurowanie zewnętrzne wzmacniające zderzak

- Dodatkowy zestaw kół wyposażony w opony zimowe

- Gwarancja minimum 24 miesiące

Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” lub Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.   w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr. 143 poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r. ( Dz. U. Nr 85, poz. 553).

Wraz z ofertą proszę dostarczyć świadectwo dopuszczenia na oferowany pojazd.

Kod CPV: 34144210-3  wozy strażackie

 

 

 

 

 

   

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych

3. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;

Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty wariantowej.

4. Termin wykonania zamówienia

do 15 października 2012 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:

a) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy a dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

b) Nie są wykluczeni z postępowania z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

e) Spełniają warunki SIWZ,

2. Niespełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu, które należy dostarczyć do oferty:

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

b) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert);

d) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zlega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub zaświadczenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

e) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

f) Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań wymienionych w pkt. 3 SIWZ (atesty, aprobaty, specyfikacje techniczne);

g) Parafowany wzór umowy;

h) Podpisany formularz oferty.

 

6.Informację na temat wadium

Zamawiający nie przewiduje wadium.

 

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1. Cena 100 %

8. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę cenową z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy złożyć w terminie do dnia 28 września2012 r. do godziny 10.00 w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8, pok.22

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  28 września2012 r. o godz. 10:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa – parter pok. Nr 12.

9. Termin związania ofertą

30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert

10. Informacja na temat zamiaru zawarcia umowy ramowej, złożenia oferty wariantowej, zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz przeprowadzenia aukcji elektronicznej– nie dotyczy

11. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych.

12. Projekt   realizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGŁOSZENIE.docx (DOCX, 23.51Kb) 2012-09-18 11:50:52 539

SWZ

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie samoch. strazacki.doc (DOC, 23.50Kb) 2012-09-28 12:16:36 540

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wynik postepowania na sam. strazacki.doc (DOC, 24.00Kb) 2012-10-08 14:43:44 479

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Kubiak

Data wytworzenia:
18 wrz 2012

Osoba dodająca informacje

Monika Kubiak

Data publikacji:
18 wrz 2012, godz. 11:50

Osoba aktualizująca informacje

Monika Kubiak

Data aktualizacji:
18 wrz 2012, godz. 11:50