Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej.


Gmina Widuchowa,

74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel. fax./ 091/4167-255

 

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z późn. zm.)

ogłasza przetarg nieograniczony

 

na wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej. 

 Zakres robót obejmuje m.in.:
a) Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Krzywin
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC o średnicy Ø 200 - 4 565,00 mb,
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC o średnicy Ø 160 - 804,30 mb,

 

b) Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Krzywin z przesyłem do oczyszczalni w Widuchowej
- kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE o średnicy Ø 63 - 580,00 mb,
- kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE o średnicy Ø 125 - 1 300,00 mb,
- kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE o średnicy Ø 160 - 5 200,00 mb,

 

c) Wykonanie przecisków i przewiertów
- przecisk z rur stalowych o średnicy Ø 400 - 45,00 mb,
- przecisk z rur stalowych o średnicy Ø 300 - 576,00 mb, 
 

d) Wykonanie robót rozbiórkowych i odtworzeniowych
- rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki „Polbruk” - 550,00 m2,
- rozbiórka i odtworzenie nawierzchni asfaltowej - 2 282,00 m2,
- rozbiórka i odtworzenie podbudowy betonowej - 2 282,00 m2,
- rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z płytek bet. 35x35, 50x50 - 350,00 m2,
- rozbiórka i odtworzenie krawężników bet. z oporem - 230,00 m,
- rozbiórka i odtworzenie ogrodzenia - 65,00 m2,
- rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej - 250,00 m2,

e) Wykonanie przepompowni ścieków
- przepompownia PS-1 o śr. 1500 mm o wydajności 9,0 dm3/s - 1 kpl,
- przepompownia PS-2 o śr. 1200 mm o wydajności 2,8 dm3/s - 1 kpl,
- przepompownia PS-3 o śr. 1500 mm o wydajności 8,5 dm3/s - 1 kpl,
- przepompownia Plok-1 o śr. 1200 mm o wydajności 1,5 dm3/s - 1 kpl,
- przepompownia Plok-2 o śr. 1200 mm o wydajności 1,5 dm3/s - 1 kpl,

 f) Wykonanie zasilania elektroenergetycznego przepompowni ścieków
- przepompownia PS-1 z transformatorem do 40 kV - 1 kpl,
- przepompownia PS-2 - 1 kpl,
- przepompownia PS-3 - 1 kpl,
- przepompownia Plok-1 - 1 kpl,
- przepompownia Plok-2 - 1 kpl,  

zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, Przedmiarem Robót i Dokumentacją Projektową.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w przedmiarze robót, specyfikacjami technicznymi i dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa w Referacie Gospodarki Nieruchomości i Geodezji w pokoju 25.

Kod CPV:
- 45232440 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzenia ścieków
- 45231000 - 5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
- 45231110 - 9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
- 45310000 - 3 Roboty instalacyjne elektryczne
- 45311100 - 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
- 45311200 - 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.widuchowa.pl/

 

3. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy
Etap I - do 30 października 2010 r. ( zakres wg przedmiaru załączonego do SIWZ)
Etap II - do 31 sierpnia 2011 r. ( zakres wg przedmiaru załączonego do SIWZ)

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy a dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
b) Nie są wykluczeni z postępowania z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
e) Spełniają warunki SIWZ

 

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu, które należy dostarczyć do oferty:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert);

4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zlega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub zaświadczenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

6. Wykaz robót budowlanych w zakresie tożsamym lub zbliżonym z przedmiotem zamówienia, wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie. Należy dołączyć wykaz, 3 robót o łącznej wartości 3 mln PLN brutto.

Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo u kończone.7. Parafowany wzór umowy;

8. Wypełniony przedmiar robót załączony do SIWZ.

9. Dowód wpłaty wadium;

10. Wykaz osób niezbędnych do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca musi dysponować osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami w specjalnościach
a) konstrukcyjno-budowlanej,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

6. Informacje na temat wadium

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy)

2. Wadium w pieniądzu należy wnieść w terminie do 5 lipca 2010 r.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Gryfinie O/Widuchowa Nr 28 9377 0000 0200 0244 2002 0003

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.

8. Warunkiem udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków
8.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:
a) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy a dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
b) Nie są wykluczeni z postępowania z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
e) Spełniają warunki SIWZ,

8.2. Niespełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

8.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

 

9. Miejsce i termin składania ofert

Oferty cenową z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy złożyć w terminie do dnia 6 lipca 2010 r. do godziny 10.00 w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8, pok.22

 

10. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

11. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających

12. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie - cena 100%

13. Do kontaktów z oferentami upoważniony jest: Łukasz Podleśny -tel. ( 091) 41-67- 255

14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 lipca 2010 r. o godz. 10:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa - parter pok. Nr 12.

15. Informacja na temat zamiaru zawarcia umowy ramowej, zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz przeprowadzenia aukcji elektronicznej - nie dotyczy

16. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 Prawa zamówień publicznych.

17. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.3. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków.

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie kanalizacja.doc (DOC, 52.50Kb) 2010-06-21 12:53:23 506

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Przedmiar Robot do SIWZ 15.06.2010 r..XLS (XLS, 71.50Kb) 2010-06-22 08:23:25 225
dokumentacja kanalizacja.rar (RAR, 2.97Mb) 2010-07-05 12:27:58 92
SIWZ kanalizacja.doc (DOC, 199.50Kb) 2010-06-21 12:44:30 221
SPECYFIKACJA TECHNICZNA.doc (DOC, 373.00Kb) 2010-06-21 12:45:50 223
zal odp kanalizacja.rar (RAR, 6.03Mb) 2010-07-02 09:31:56 139

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Odpowiedzi na pytania nr 1 do SIWZ.doc (DOC, 28.00Kb) 2010-07-02 08:05:36 460
zmiana kanalizacja.doc (DOC, 24.50Kb) 2010-06-24 07:40:52 439

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja o odwoA aniu.doc (DOC, 25.00Kb) 2010-08-17 11:44:17 424

Odwołania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wydA uzenie terminu Kanalizacja.doc (DOC, 24.50Kb) 2010-07-05 11:01:29 419

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
rozstrzygniA cie.doc (DOC, 33.50Kb) 2010-07-20 10:56:32 750
rozstrzygniecie po odwoA aniu.doc (DOC, 31.00Kb) 2010-08-17 11:44:17 452

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
podpisanie umowy.doc (DOC, 24.50Kb) 2010-08-25 10:05:39 444

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
21 cze 2010

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
21 cze 2010, godz. 12:44

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
21 cze 2010, godz. 12:44