Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

GMINA WIDUCHOWA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE WIDUCHOWA

Gmina Widuchowa,

74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel. fax./ 091/4167-255

 

            Na podstawie art.40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.)

 

ogłasza przetarg nieograniczony

 

NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA
I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE WIDUCHOWA” .

1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

http://www.bip.widuchowa.pl/

2.    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zajęcia będą przeprowadzone następująco:

a) Szkoła Podstawowa w Widuchowej:

CZĘŚĆ 1:
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu , w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
Łączne zamówienie obejmuje 60 godzin (2 grupy po 30 h)

CZĘŚĆ 2:Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
Łączne zamówienie obejmuje 60 godzin (2 grupy po 30 h)

CZĘŚĆ 3: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
Łączne zamówienie obejmuje 60 godzin (2 grupy po 30 h)


CZĘŚĆ 4:Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.
Łączne zamówienie obejmuje 60 godzin (2 grupy po 30 h)


CZĘŚĆ 5: Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.
Łączne zamówienie obejmuje 30 godzin (1 grupa po 30 h)


CZĘŚĆ 6:Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy.
Łączne zamówienie obejmuje 30 godzin (1 grupa po 30 h)


CZĘŚĆ 7: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Łączne zamówienie obejmuje 30 godzin (1 grupa po 30 h)


b) Szkoła Podstawowa w Krzywinie


CZĘŚĆ 8: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu , w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
Łączne zamówienie obejmuje 30 godzin (1 grupa po 30 h)


CZĘŚĆ 9: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
Łączne zamówienie obejmuje 30 godzin (1 grupa po 30 h)


CZĘŚĆ 10: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
Łączne zamówienie obejmuje 30 godzin (1 grupa po 30 h)


CZĘŚĆ 11: Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.
Łączne zamówienie obejmuje 30 godzin (1 grupa po 30 h)

3.3 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :

80.10.00.00-5 - usługi szkolnictwa podstawowego

3.4 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (liczba części: 11)

Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia.

3.5 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

3.6 Zamawiający nie dopuszcza powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia konieczne jest prowadzenie zajęć z dziećmi z danej szkoły i na terenie danej placówki po zakończeniu obowiązkowych zajęć lekcyjnych według harmonogramu opracowanego po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. Ponadto zajęcia mają być prowadzone w oparciu o autorskie programy uwzględniające przeprowadzoną diagnozę potrzeb uczestników projektu – oznacza to, że wykonawca musi prowadzić zajęcia samodzielnie.

3.7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających.

4. Termin wykonania zamówienia.

Całość zamówienia należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2012 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania do wykonania zamówienia;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

5.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, jeśli wykaże iż:  

W ZAKRESIE WIEDZY I DOŚWIADCZENIA ORAZ POSIADANIA UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI

Posiada:

a) stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela kontraktowego,

b) wykonawcy poszczególnych zadań muszą spełniać następujące wymogi dotyczące wykształcenia:

- wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej - dla wszystkich części zamówienia

- wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej i uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej lub wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie gimnastyki korekcyjnej - dla części nr 6 

W ZAKRESIE DYSPONOWANIA OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dysponuje co najmniej 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia oraz posiadającą kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj. posiadającą wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej i uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej lub wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie gimnastyki korekcyjnej, jest niezaangażowany w realizację innych projektów finansowanych w ramach PO KL 2007-2013, nie będącą pracownikiem instytucji uczestniczących w realizacji PO KL 2007-2013, nie podlegającą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz legitymującą się dokumentem potwierdzającym posiadanie przygotowania pedagogicznego (na stanowisku nauczyciela klas młodszych lub wychowania przedszkolnego) oraz aktem nadania stopnia awansu zawodowego co najmniej nauczyciela kontraktowego.

W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM DYSPONOWANIA ODPOWIEDNIM POTENCJAŁEM TECHNICZNYM

Z uwagi na to, iż zamawiający nie nakłada na wykonawcę żadnych wymogów dotyczących dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym warunek ten będzie spełniony przez każdego z wykonawców.

W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ.

Z uwagi na to, iż zamawiający nie nakłada na wykonawcę żadnych wymogów dotyczących jego sytuacji ekonomicznej i finansowej warunek ten będzie spełniony przez każdego z wykonawców.

5.3.Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA 

6.Informację na temat wadium

Zamawiający nie przewiduje wadium.

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1. Cena 100 %

8. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę cenową z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy złożyć w Urzędzie Gminy Widuchowa, pok. Nr 22 (Sekretariat Urzędu) do dnia 15 listopada 2011r. do godz. 10:00

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 listopada 2011r. o godz. 10:20 w Urzędzie Gminy Widuchowa, pok. Nr 14 (sala konferencyjna).

9. Termin związania ofertą

30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.

10. Informacja na temat zamiaru zawarcia umowy ramowej, złożenia oferty wariantowej, zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz przeprowadzenia aukcji elektronicznej– nie dotyczy

11. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

12. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w Regionach, 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

  


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGA OSZENIE.doc (DOC, 42.50Kb) 2011-11-08 12:59:17 660

SWZ

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
INFORMACJA przetarg prowadzenie zajec.doc (DOC, 32.00Kb) 2011-11-25 10:14:48 1016
UNIEWAZNIENIE PRZEPROWADZENIE ZAJEC.doc (DOC, 23.00Kb) 2011-12-14 13:32:48 514

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Kubiak

Data wytworzenia:
08 lis 2011

Osoba dodająca informacje

Monika Kubiak

Data publikacji:
08 lis 2011, godz. 12:59

Osoba aktualizująca informacje

Monika Kubiak

Data aktualizacji:
08 lis 2011, godz. 12:59