Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na na dostawę wyposażenia dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa w ramach projektu pt. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Widuchowa.

 

Gmina Widuchowa,

74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel. fax./ 091/4167-255

 

            Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.)

ogłasza przetarg nieograniczony

na dostawę wyposażenia dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa w ramach projektu pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Widuchowa”

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa,
woj. Zachodniopomorskie, tel/fax: 091-416-72-55

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.widuchowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:dostawa wyposażenia dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa w ramach projektu pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Widuchowa”

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa wyposażenia dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa w ramach projektu pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Widuchowa”
Wielkość zamówienia określona jest w załączniku Nr 1 do ogłoszenia (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE.

- Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym/ czego nie można było wcześniej przewidzieć.

- Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nastąpi sytuacja o której jest mowa w art. 93 ust. la ustawy PZP.

- Miejscem wykonania zamówienia (dostawy) są siedziby 2 Szkół Podstawowych na terenie Gminy Widuchowa.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

39162100-6 Pomoce dydaktyczne

30213100-6 Komputery przenośne
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Wykonanie zamówienia do dnia 30.12.2011 r. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie tych warunków, Zamawiający nie żąda potwierdzenia ich spełnienia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Posiada doświadczenie polegające na tym, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał należycie co najmniej 1 dostawę wyposażenia o podobnej tematyce, tj. pomocy dydaktycznych, sprzętu dydaktycznego itp.
   
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • W zakresie tych warunków, Zamawiający nie żąda potwierdzenia ich spełnienia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W zakresie tych warunków, Zamawiający nie żąda potwierdzenia ich spełnienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W zakresie tych warunków, Zamawiający nie żąda potwierdzenia ich spełnienia..

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- oświadczenie o braku wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych. - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. - załączniki dołączone przez Zamawiającego do niniejszej SIWZ

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – art. 22 ust. 1 Ustawy  Prawo zamówień publicznych.

- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert),

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub zaświadczenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

- dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Wykonawcy- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- dokument potwierdzający że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec Wykonawcy zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- Parafowany wzór umowy,

 - podpisany formularz oferty wraz z kosztorysem zamówienia (wartość przedstawionej oferty winna stosować się do pkt. 2 dział. XII SIWZ)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.widuchowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:18.11.2011 r. do godziny 10:00 miejsce: Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa (Pokój Nr 22 – Sekretariat Urzędu gminy Widuchowa)

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w Regionach, 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie.doc (DOC, 66.00Kb) 2011-11-10 15:41:30 526

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zalaczniki nr 1 do nr 5.doc (DOC, 87.50Kb) 2011-11-10 15:41:53 175
SIWZ.doc (DOC, 291.50Kb) 2011-11-10 15:41:43 203

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zmiana SIWZ 17 11 2011.doc (DOC, 29.50Kb) 2011-11-17 15:09:02 556

Odwołania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
przedluzenie terminu skladania ofert.doc (DOC, 27.00Kb) 2011-11-17 15:09:02 519

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
UNIEWAA NIENIE.doc (DOC, 23.00Kb) 2011-11-29 10:17:35 494

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Kubiak

Data wytworzenia:
10 lis 2011

Osoba dodająca informacje

Monika Kubiak

Data publikacji:
10 lis 2011, godz. 15:41

Osoba aktualizująca informacje

Monika Kubiak

Data aktualizacji:
10 lis 2011, godz. 15:41