Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marwice

 

 

Ogłoszenie nr 500184338-N-2018 z dnia 03-08-2018 r.

Widuchowa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 500183341-N-2018

Data: 02/08/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Widuchowa, Krajowy numer identyfikacyjny 54646600000, ul. Grunwaldzka  8, 74-120   Widuchowa, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 167 255, e-mail org@widuchowa.pl, faks 914 167 255.

Adres strony internetowej (url): http://bip.widuchowa.pl/zamowienia

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt:

W ogłoszeniu jest: Brak

W ogłoszeniu powinno być: Maldrobud Sp. z o.o. Sp. k., ul. Królewiecka 43; 74-300 Myślibórz, woj. zachodniopomorskie; e-mail: biuro@maldrobud.pl

 

Ogłoszenie nr 500183341-N-2018 z dnia 02-08-2018 r.

 

Widuchowa: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marwice

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Widuchowa, Krajowy numer identyfikacyjny 54646600000, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 167 255, e-mail org@widuchowa.pl, faks 914 167 255.

Adres strony internetowej (url): http://bip.widuchowa.pl/zamowienia

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marwice

Numer referencyjny ISR.271.4.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej o długości 1,025 km w miejscowości Marwice. Zamówienie obejmuje następujące prace m.in. takie jak: 1) ujednolicenie szerokości drogi na całym odcinku do 4,0 m; 2) frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej; 3) profilowanie z betonu asfaltowego; 4) wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,5 m; 5) konstrukcja jezdni drogi: warstwa ścieralna 4 cm, warstwa profilująca; 6) w profilu podłużnym pochylenie dostosowano do przyległego terenu, jak i istniejącej nawierzchni; 7) projekt nie zakłada zmiany dotychczasowego sposób odwodnienia korony drogi; 8) odwodnienie nawierzchni w przyległe pobocza gruntowe - jak przed przebudową.

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

W przeprowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu nie zostały złożone żadne oferty (ogłoszenie nr 585276-N-2018 z dnia 2018-07-06 r.). Pierwotne warunki zmówienia nie zostały zmienione. W związku z powyższym zastosowanie trybu jest w pełni uprawnione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie nr 500183341-N-2018 z dnia 02-08-2018 r..pdf (PDF, 374KB) 2018-08-03 11:25:21 374KB 165 razy
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500184338-N-2018 z dnia 03-08-2018 r..pdf (PDF, 359KB) 2018-08-03 11:26:21 359KB 176 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Sobczyński 03-08-2018 07:42:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Sobczyński 02-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Piotr Sobczyński 03-08-2018 11:38:33