Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widuchowa oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w Krzywinie

Ogłoszenie nr 592067-N-2018 z dnia 2018-07-19 r.

 

Gmina Widuchowa: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widuchowa oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w Krzywinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Gospodarka wodno-ściekowa, w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Widuchowa, krajowy numer identyfikacyjny 54646600000, ul. Grunwaldzka  8 , 74-120   Widuchowa, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 167 255, e-mail org@widuchowa.pl, faks 914 167 255.

Adres strony internetowej (URL): http://bip.widuchowa.pl/zamowienia

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

http://bip.widuchowa.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

http://bip.widuchowa.pl/zamowienia

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widuchowa oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w Krzywinie

Numer referencyjny: ISR.271.2.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa 38 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widuchowa, zgodnie z dokumentacją, stanowiącą załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w Krzywinie, według przedmiaru, stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

45111200-0

45111240-2

45112700-2

45112700-2

45200000-9

45220000-5

45230000-8

45231110-9

45233200-1

45231400-9

45252127-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30

Okres w miesiącach       Okres w dniach                Data rozpoczęcia             Data zakończenia

                                               2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia w części I mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jednego zadania inwestycyjnego, w zakres którego wchodziła budowa co najmniej 15 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków lub 15 sztuk zbiorników bezodpływowych. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawca składa wraz z ofertą na część I w oryginale. W przypadku ofert wspólnych oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców. O udzielenie zamówienia w części I i II mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować minimum jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych kanalizacyjnych i cieplnych bez ograniczeń. Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące obowiązki kierownika budowy posiadały co najmniej 3 letnie doświadczenia zawodowe licząc od dnia uzyskania uprawnień. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawca składa wraz z ofertą na część I i II w oryginale. W przypadku ofert wspólnych oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, musi on udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie to musi zostać dołączone w oryginale do oferty wykonawcy. Wykonawca, bez wezwania ze strony zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert złoży oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej. Jeśli wykonawca przynależy do grupy kapitałowej wspólnie z innym wykonawcą, który złożył ofertę w postępowaniu, wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku ofert wspólnych oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej i ewentualne dowody na brak zakłócenia konkurencji składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej musi zostać złożone w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców 

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców 

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria               Znaczenie

Cena     60,00

Okres gwarancji i rękojmi            40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy, polegających na zmianie terminu zakończenia przedmiotu umowy, zmianie sposobu spełnienia świadczenia nie powodującej zmiany wynagrodzenia, realizacji dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym. 2. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1) wystąpi okoliczność leżąca po stronie zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę, 2) wystąpi konieczność opracowania dodatkowej dokumentacji pozwalającej na prowadzenie robót budowlanych i zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi, 3) wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w sposób przewidziany w dokumentacji technicznej, 4) wystąpienie siły wyższej, czyli zdarzenia, którego Strony nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonanie w części lub całości przedmiotu umowy, 5) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: wystąpi odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy. 3. Wydłużenie czasu trwania umowy, w przypadkach wskazanych w ust. 2 będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. O takiej okoliczności kierownik budowy pisemnie powiadomi zamawiającego. 4. Przewiduje się zmianę polegającą na zmianie sposobu spełnienia świadczenia w tym: 1) zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą): a) konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, b) konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, c) konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowita niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji). 2) zmiany wskazane w lit. c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania. 5. Przewiduje się zmianę, polegającą na zmianie lokalizacji oczyszczalni oraz rodzaju ich parametrów w przypadku gdy któryś z mieszkańców zrezygnuje z jej budowy w swoim gospodarstwie na rzecz następnego chętnego mieszkańca w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego projekt techniczny. Przy czym nie dopuszcza się zmiany ilości RLM. 6. Podstawą wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 2, 4 i 5 będzie protokół konieczności zatwierdzony przez zamawiającego i wykonawcę i zawarty aneks do umowy. 7. Zmiana osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi w trakcie budowy może nastąpić na pisemny wniosek wykonawcy. Nowe proponowane osoby muszą spełniać wymagania prawa budowlanego. 8. Przewiduje się zmianę dotyczącą realizacji dodatkowych robót budowlanych przez wykonawcę zamówienia podstawowego, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile staną się one niezbędne i jednocześnie zmiana wykonawcy nie będzie mogła zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, a wartość każdej kolejnej zmiany nie przekroczy 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 9. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e pzp. 10. Zmiany do umowy może inicjować zarówno zamawiający jak i wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-08-03, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2018-09-04 okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wykonawców, ani wizji lokalnej. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe w obu częściach zamówienia.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1         

Nazwa:                Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widuchowa

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia w części I jest budowa 38 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widuchowa, zgodnie z dokumentacją, stanowiącą załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i lokalizacje poszczególnych oczyszczalni objętych zamówieniem określają dokumentacje projektowe/techniczne, opracowane przez Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE z siedzibą w Zielonej Górze (65-119), przy ul. Rzeźniczaka 41a/9, stanowiącej załącznik nr 1.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45111200-0, 45111240-2, 45112700-2, 45200000-9, 45220000-5, 45230000-8, 45231110-9, 45231110-9, 45233200-1, 45231400-9, 45252127-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium           Znaczenie

Cena     60,00

Okres gwarancji i rękojmi            40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2

Nazwa:                Wyposażenie stacji uzdatniania wody w Krzywinie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w części II jest wyposażenie stacji uzdatniania wody w Krzywinie, według przedmiaru, wykonanego przez Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Kazimierz Prętki, z siedzibą w Borek 74 (66-446), stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium           Znaczenie

Cena     60,00

Okres gwarancji i rękojmi            40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie nr 592067-N-2018_oczyszczalnie.pdf (PDF, 78.KB) 2018-07-19 21:57:49 78.KB 221 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_oczyszczalnie 19.07.18.pdf (PDF, 988KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-07-19 21:57:49 988KB 75 razy
2 Formularz ofertowy cz. I.pdf (PDF, 470KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-07-19 22:02:58 470KB 45 razy
3 Formularz ofertowy cz. II.pdf (PDF, 454KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-07-19 22:03:22 454KB 41 razy
4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (PDF, 564KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-07-19 22:03:43 564KB 37 razy
5 Oświadczenie o grupie kapitałowej.pdf (PDF, 535KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-07-19 22:04:03 535KB 34 razy
6 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu cz. I.pdf (PDF, 525KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-07-19 22:05:29 525KB 43 razy
7 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu cz. II.pdf (PDF, 524KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-07-19 22:06:19 524KB 39 razy
8 Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.pdf (PDF, 641KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-07-19 22:06:58 641KB 38 razy
9 załącznik nr 3 do siwz - wzór umowy cz. I.pdf (PDF, 523KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-07-19 22:10:14 523KB 58 razy
10 załącznik nr 4 do siwz - wzór umowy cz. II.pdf (PDF, 515KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-07-19 22:11:08 515KB 38 razy
11 przedmiar robót_ cz. II_SUW.pdf (PDF, 346KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-07-19 22:13:26 346KB 74 razy
12 02 do Zam_do przetargu_19,06,18.part01.rar (RAR, 16.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-07-19 22:14:19 16.MB 66 razy
13 02 do Zam_do przetargu_19,06,18.part02.rar (RAR, 16.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-07-19 22:14:50 16.MB 43 razy
14 02 do Zam_do przetargu_19,06,18.part03.rar (RAR, 16.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-07-19 22:15:24 16.MB 39 razy
15 02 do Zam_do przetargu_19,06,18.part04.rar (RAR, 16.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-07-19 22:16:07 16.MB 37 razy
16 02 do Zam_do przetargu_19,06,18.part05.rar (RAR, 16.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-07-19 22:16:57 16.MB 37 razy
17 02 do Zam_do przetargu_19,06,18.part06.rar (RAR, 16.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-07-19 22:17:34 16.MB 38 razy
18 02 do Zam_do przetargu_19,06,18.part07.rar (RAR, 16.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-07-19 22:18:48 16.MB 37 razy
19 02 do Zam_do przetargu_19,06,18.part08.rar (RAR, 16.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-07-19 22:19:28 16.MB 40 razy
20 02 do Zam_do przetargu_19,06,18.part09.rar (RAR, 3.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-07-19 22:20:12 3.9MB 39 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Modyfikacja siwz z dnia 02.08.2018 r..pdf (PDF, 405KB) 2018-08-02 16:02:34 405KB 162 razy
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500183815-N-2018 z dnia 02-08-2018 r..pdf (PDF, 365KB) 2018-08-02 16:03:38 365KB 166 razy
3 Modyfikacja siwz 2 z dnia 08.08.2018 r..pdf (PDF, 406KB) 2018-08-08 19:01:12 406KB 173 razy
4 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 nr 500189937-N-2018 z dnia 08-08-2018 r..pdf (PDF, 234KB) 2018-08-08 19:01:34 234KB 149 razy
5 pytania i odpowiedzi _1.pdf (PDF, 2.0MB) 2018-08-09 14:36:27 2.0MB 159 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 informacja_z_otwarcia_ofert_przydomowe_oczyszczalnie.pdf (PDF, 209KB) 2018-08-17 13:06:05 209KB 208 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_przydomowe_oczyszczalnie.pdf (PDF, 285KB) 2018-08-17 13:06:05 285KB 205 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Sobczyński 19-07-2018 21:57:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Sobczyński 19-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Stachura 17-08-2018 13:06:05