Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na przewozy szkolne na lata szkolne 2015/2016, 2016/2017 obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa

 

Widuchowa: Przetarg nieograniczony na przewozy szkolne na lata szkolne 2015/2016, 2016/2017 obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa
Numer ogłoszenia: 148672 - 2015; data zamieszczenia: 18.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4167255, faks 091 4167255.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.widuchowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na przewozy szkolne na lata szkolne 2015/2016, 2016/2017 obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: 1) Codzienne przywozy i odwozy dzieci, w czasie trwania roku szkolnego od dnia 01 września 2015 r. do 30 czerwca 2017 r., co stanowi 380 dni, według niżej podanych wykazów. a) Ilość dzieci, które należy dowieźć do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Widuchowej wynosi: Czarnówko 8, Pacholęta 13, Marwice 19, Dębogóra 39, Lubicz 72, Bolkowice 15, Lubiczyn 6, Widuchowa - Stacja 8, Ognica 39, Rynica 16, Krzywin 22, Kłodowo 6, Wilcze 1, Żarczyn 14, Żelechowo 12, Kiełbice 2, Krzywinek 0, Widuchówko 0, Polesiny 1. RAZEM 293. Dzieci należy przywieźć do placówki na godz. 8.00 i odwieźć codziennie w dwóch turach: o godz. 13.10 oraz o godz. 14.45. b) ) Ilość dzieci, które należy dowieźć do Gminnego Przedszkola w Widuchowej wynosi: Czarnówko 1, Pacholęta 1, Marwice 6, Dębogóra 8, Lubicz 21, Bolkowice 2, Lubiczyn 1, Widuchowa - Stacja 1, Ognica 15, Rynica 2, Krzywin 5, Żarczyn 5, Żelechowo 1. RAZEM 69 Dzieci należy przywieźć do placówki na godz. 8.00 i odwieźć w dwóch turach: o godz. 13.15 i 14.50. c) Ilość dzieci, które należy dowieźć do Szkoły Podstawowej w Krzywinie wynosi: Kłodowo 16, Żarczyn 31, Żelechowo 34, Wilcze 2, Polesiny 3. Razem 86. Dzieci należy przywieźć do placówki na godz. 7.45 i odwieźć w dwóch turach: o godz. 13.30 oraz o godz. 15.00.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.14.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej stwierdzające miejsce rejestracji i charakter działalności przewozowej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu ofert. 2. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Informacje o dwóch wykonanych usługach w zakresie przewozu osób zrealizowanych w ciągu 3 ostatnich lat, każda o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz niezbędnego taboru samochodowego do wykonania zamówienia, z podaniem tytułu prawnego do jego używania oraz udokumentowania jego sprawności technicznej.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 2 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykaz niezbędnego taboru samochodowego do wykonania zamówienia, z podaniem tytułu prawnego do jego używania oraz udokumentowania jego sprawności technicznej, 2. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, 3. Informacje o dwóch wykonanych usługach w zakresie przewozu osób zrealizowanych w ciągu 3 ostatnich lat, każda o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95

 • 2 - Czas podstawienia pojazdu zastępczego - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.widuchowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8 74-120 Widuchowa pok. nr 01.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2015 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8 74-120 Widuchowa pok. nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie dowozy.doc (DOC, 44.KB) 2015-06-18 15:26:24 44.KB 383 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz dowozy.pdf (PDF, 208KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-06-18 15:26:24 208KB 76 razy
Wynik postępowania
1 uniewaznienie dowozy.jpg (JPG, 377KB) 2015-07-03 13:55:51 377KB 1 raz
2 03_07_2015_13_59_12_uniewaznienie dowozy.jpg (JPG, 487KB) 2015-07-03 13:59:12 487KB 436 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 18-06-2015 15:26:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Siebert 18-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 03-07-2015 13:59:12