Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej ogłasza przetarg na dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Widuchowa w latach 2014/2015,2015/2016, 2016/2017.

 

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY WIDUCHOWA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015,2015/2016, 2016/2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Widuchowa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 416 72 55, faks 91 416 72 55.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY WIDUCHOWA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 , 2015/2016 , 2016/2017.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1)Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Widuchowej , ul. Barnima III /1 , 74-120 Widuchowa oraz w Szkole Podstawowej w Krzywinie , ul. Królewiecka 42 ,74-121 Krzywin w roku szkolnym : 2014/2015 , 2015/2016 , 2016/2017 z wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych , prowadzenie stołówki w Zespole Szkół w Widuchowej, dowożenie i wydawanie posiłków w Szkole Podstawowej w Krzywinie.
2)Dożywianie dzieci odbywać się będzie w następujących terminach:
- w roku szkolnym 2014/2015 od 15.09.2014 r. do przedostatniego dnia zajęć dydaktyczno- wychowawczych - w dni nauki szkolnej,
- w roku szkolnym 2015/2016 od 14.09.2015 r. do przedostatniego dnia zajęć dydaktyczno- wychowawczych - w dni nauki szkolnej,
- w roku szkolnym 2016/2017 od 19.09.2016 r. do przedostatniego dnia zajęć dydaktyczno- wychowawczych - w dni nauki szkolnej.
Dożywianie będzie miało następujący przebieg:
- pięć razy w tygodniu drugie danie,
- pięć razy w tygodniu śniadania.
3)Przez użyte powyżej pojęcie należy rozumieć:
- drugie danie: ziemniaki 200 g, mięso 100 g, surówka 150 g, kompot 200 ml.
W ramach drugiego dania Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania zamienników dla ziemniaków, tj. : 200 g kaszy lub 200 g makaronu lub 200 g ryżu oraz wydawania - nie częściej niż jeden raz w tygodniu innych potraw (np. : naleśniki z serem , placki , pierogi , itp. o gramaturze 400 g na porcję).
- śniadanie : bułka 100g z masłem obłożona wędliną lub innymi wyrobami mięsnymi , serem , nabiałem oraz warzywami (np.: pomidorem , ogórkiem , sałatą , rzodkiewką , itp.), herbata 200 ml.

Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem to 100.
Dzienna szacunkowa ilość posiłków w następujących szkołach:
a) Zespół Szkół w Widuchowej - 70 osób - II dania , 5 osób - śniadania,
b) Szkoła Podstawowa Krzywin - 30 osoby II dania .

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 27.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku przez Wykonawców :

  • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich .

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku przez Wykonawców :

  • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

  • Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

- wykaz wykonanych usług o tematyce odpowiadającej przedmiotowi zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz załączenie dokumentu potwierdzającego , że te usługi zostały wykonane należycie a także dokumentu potwierdzającego wartość wykonanej usługi - (załącznik nr 9 do SIWZ),

- oświadczenie podmiotu o wprowadzonym w zakładzie systemie HACCP - (załącznik nr 5 do SIWZ).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku przez Wykonawców :

  • Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym.

  • Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

- wskazanie niezbędnego taboru samochodowego do wykonania zlecenia wraz z posiadaną dokumentacją dopuszczającą pojazd do przewozu żywności - (załącznik nr 2 do SIWZ ),

- oświadczenie o stosowanym opakowaniu : termosy, skrzynki na pieczywo, woreczki - (według załącznika nr 6 do SIWZ).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku przez Wykonawców :

  • Dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

 

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku przez Wykonawców :

  • Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ,

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy ,

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ,

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ,

  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kserokopia zezwolenia potwierdzona za zgodność z oryginałem na prowadzenie działalności wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego .

Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Akceptacja warunków dzierżawy segmentu żywieniowego w budynku Zespołu Szkół w Widuchowej ustalone przez dyrektora Zespołu Szkół w Widuchowej (załącznik nr 7 do SIWZ) .

Podpisany projekt umowy ustalony przez Zamawiającego stanowiący załącznik do SIWZ (załącznik nr 8 do SIWZ).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gopswiduchowa.nbip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Grunwaldzka 8 , 74-120 Widuchowa , pokój nr 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2014 r., do godziny 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Grunwaldzka 8 , 74-120 Widuchowa , pokój nr 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie..doc (DOC, 54.KB) 2014-07-07 13:02:19 54.KB 446 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz ops.doc (DOC, 113KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-07-07 13:02:19 113KB 44 razy
2 zalaczniki.rar (RAR, 67.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-07-07 13:04:32 67.KB 39 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 informacja o zmianie tresci ogloszenia.doc (DOC, 28.KB) 2014-07-16 13:36:57 28.KB 401 razy
2 informacja o zmianie siwz.doc (DOC, 30.KB) 2014-07-16 13:37:13 30.KB 410 razy
3 odpowiedzi na zapytania oferentow dot.doc (DOC, 24.KB) 2014-07-16 13:37:27 24.KB 419 razy
4 zmiana zalacznika nr 8 umowa.doc (DOC, 49KB) 2014-07-16 13:38:28 49KB 426 razy
5 zmiana zalacznika nr 9.doc (DOC, 31.KB) 2014-07-16 13:38:39 31.KB 368 razy
Wynik postępowania
1 najkorzystniejsza oferta ops 2014.pdf (PDF, 1.0MB) 2014-08-01 07:40:58 1.0MB 478 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 07-07-2014 13:02:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 07-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 01-08-2014 07:40:58