Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej ogłasza przetarg nieograniczony na "Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Widuchowa w roku szkolnym 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014".


 

 

Widuchowa: DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY WIDUCHOWA W ROKU SZKOLNYM 2011/2012,2012/2013 , 2013/2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 416 72 55, faks 0-91 416 72 55.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY WIDUCHOWA W ROKU SZKOLNYM 2011/2012,2012/2013 , 2013/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Widuchowej , ul. Barnima III /1 , 74-120 Widuchowa oraz w Szkole Podstawowej w Krzywinie , ul. Królewiecka 42 ,74-121 Krzywin w roku szkolnym : 2011/2012 , 2012/2013, 2013/2014 z wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych , prowadzenie stołówki w Zespole Szkół w Widuchowej, dowożenie i wydawanie posiłków w Szkole Podstawowej w Krzywinie.

2)Dożywianie dzieci odbywać się będzie w następujących terminach :

- w roku szkolnym 2011/2012 od 19.09.2011 do przedostatniego dnia zajęć dydaktyczno- wychowawczych - w dni nauki szkolnej,

- w roku szkolnym 2012/2013 od 17.09.2012 do przedostatniego dnia zajęć dydaktyczno- wychowawczych - w dni nauki szkolnej,

- w roku szkolnym 2013/2014 od 16.09.2013 do przedostatniego dnia zajęć dydaktyczno- wychowawczych - w dni nauki szkolnej.

Dożywianie będzie miało następujący przebieg: - dwa razy w tygodniu zupa (wtorki i czwartki ) ,

- trzy razy w tygodniu drugie danie (poniedziałek , środa , piątek) ,

- śniadania (codziennie) .

3)Przez użyte powyżej pojęcie zupa i drugie danie należy rozumieć: - 450 ml zupy + chleb w ilości bez ograniczeń, - drugie danie: ziemniaki 200g, mięso 100g, surówka 150g, kompot 200ml , - śniadanie : bułka 100g lub chleb w ilości 100g z masłem obłożona wędliną lub innymi wyrobami mięsnymi lub serem , herbata. W ramach drugiego dania Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania zamienników dla ziemniaków , tj. : 200g kaszy lub 200g makaronu albo 200g ryżu oraz wydawania - nie częściej niż jeden raz w tygodniu innych potraw (tj. : naleśniki z serem , placki , pierogi itp. o gramaturze 300g na porcję) . Ilość i rodzaj posiłków dla poszczególnej placówki oświatowej na dany miesiąc zostanie określona w miesięcznym zamówieniu wystawionym przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej.

Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem to 123.

Dzienna szacunkowa ilość posiłków w następujących szkołach:

a) Zespół Szkół w Widuchowej - 85 osób - zupy lub II dania , 5 osób - śniadania ,

b) Szkoła Podstawowa Krzywin - 33 osoby zupy lub II dania .

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 27.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

  • Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

- wykaz wykonanych usług o tematyce odpowiadającej do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o wartości co najmniej 150 000,00 zł oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego , że te usługi zostały wykonane należycie a także dokumentu potwierdzającego wartość wykonanej usługi - (załącznik nr 9 do SIWZ),

- oświadczenie podmiotu o wprowadzonym w zakładzie systemie HACCAP - (załącznik nr 5 do SIWZ). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym.

  • Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

- wskazanie niezbędnego taboru samochodowego do wykonania zlecenia wraz z posiadaną dokumentacją dopuszczającą pojazd do przewozu żywności - (załącznik nr 2 do SIWZ ),

- oświadczenie o stosowanym opakowaniu : termosy, skrzynki na pieczywo, woreczki - według załącznika nr 6 do SIWZ.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

  •  

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kserokopia zezwolenia potwierdzona za zgodność z oryginałem na prowadzenie działalności wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego .

Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Akceptacja warunków dzierżawy pomieszczeń kuchni w budynku Zespołu Szkół w Widuchowej ustalone przez dyrektora Zespołu Szkół w Widuchowej (załącznik nr 7 do SIWZ) .

Podpisany projekt umowy ustalony przez Zamawiającego stanowiący załącznik do SIWZ ( załącznik nr 8 do SIWZ).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.widuchowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Grunwaldzka 8 , 74-120 Widuchowa , pokój nr 19.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.04.2011, do godziny 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Grunwaldzka 8 , 74-120 Widuchowa , pokój nr 19.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.docx (DOCX, 18.KB) 2011-04-13 14:48:42 18.KB 495 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zalaczniki_do_siwz.rar (RAR, 84.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-13 14:49:32 84.KB 108 razy
2 siwz.doc (DOC, 106KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-13 14:48:42 106KB 141 razy
Wynik postępowania
1 winik_przetargu.docx (DOCX, 14.KB) 2011-04-29 09:04:59 14.KB 641 razy
Udzielenie zamówienia
1 informacja_o_podpisaniu_umowy.docx (DOCX, 10.KB) 2011-05-18 08:09:13 10.KB 554 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 13-04-2011 14:48:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 13-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 18-05-2011 08:09:13