Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na zakup śmieciarki dla Gminy Widuchowa jako element kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.


Gmina Widuchowa,
74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel. fax./ 091/4167-255

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z późn. zm.)

ogłasza przetarg nieograniczony

na zakup śmieciarki dla Gminy Widuchowa jako element kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
http://www.bip.widuchowa.pl/

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zakres obejmuje.:
Dostawę śmieciarki do wywozy nieczystości stałych spełniająca wymogi określone w normie PN-EN 1501-1

Minimalne parametry:
Podwozie
- pojazd fabrycznie nowy
- dopuszczalna masa całkowita podwozia min 15 000kg
- silnik spełniający normę EURO 5 o mocy minimalnej 250kM
- kabina - trzy miejscowa w tym kierowca
- minimalna gwarancja 24 m-ce układ napędowy,
- pneumatyczne zawieszenie kół tylnych.

Zabudowa
- skrzynia ładunkowa o przekroju prostokątnym, ożebrowana,
- pojemność powyżej 16 m3,
- masa przewożonych odpadów powyżej 6 000kg
- urządzenie załadowcze - hydrauliczne, tylne, przystosowane do załadunku pojemników od 80 do 1300 litrów, metalowych i plastikowych
- stopień ugniatania odpadów nie mniejszy niż 1:6 ,
- funkcja „BIO” dla odpadów organicznych,
- system samooczyszczania skrzyni ładunkowej,
- mechanizm wypychający śmieci ze skrzyni ładunkowej,
- dwa stopnie uchylne wyposażone w czujniki, gwarantujące bezpieczeństwo pracy obsługi,
- układ rozłączający napęd śmieciarki, gwarantujący bezpieczeństwo pracy obsługi,
- światło ostrzegawcze na kabinie i tylnej części zabudowy,
- pulpity sterownicze , główny i pomocniczy w miejscach ułatwiające pracę obsługi,
- przyciski „STOP” rozmieszczone po obu stronach pojazdu.
- System dezynfekcji pojemników w skład którego wchodzą
- minimalna gwarancja na nadbudowę 24 m-ce

Kod CPV:

34144510-6

Pojazdy do transportu odpadów

34144511-3

Pojazdy do zbierania odpadów

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych

 

3. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;
Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty wariantowej.

4. Termin wykonania zamówienia
Od dnia podpisania umowy do 20 czerwca 2011 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:
a) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy a dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
b) Nie są wykluczeni z postępowania z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
e) Spełniają warunki SIWZ,
2. Niespełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu, które należy dostarczyć do oferty:
a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
b) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert);
d) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zlega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub zaświadczenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
e) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
f) Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań wymienionych w pkt. 3 SIWZ
g) Parafowany wzór umowy;
h) Podpisany formularz oferty.

6. Informację na temat wadium
Zamawiający nie przewiduje wadium.

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1. Cena 70 %
2. Długość okresu gwarancji 30 %

8. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę cenową z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy złożyć w terminie do dnia 15 kwietnia 2011 r. do godziny 10.00 w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8, pok.22
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2011 r. o godz. 10:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa - parter pok. Nr 12.

9. Termin związania ofertą
30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert

10. Informacja na temat zamiaru zawarcia umowy ramowej, zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz przeprowadzenia aukcji elektronicznej - nie dotyczy

11. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki na zasadach określonych w art. 67 Prawa zamówień publicznych.

12. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.2.Gospodarka odpadami.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_smieciarka.doc (DOC, 43.KB) 2011-04-01 09:07:40 43.KB 421 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 95.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-01 09:07:40 95.KB 117 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 odp_do_siwz_2.doc (DOC, 25KB) 2011-04-11 11:32:34 25KB 472 razy
2 odp_do_siwz.doc (DOC, 24KB) 2011-04-07 08:17:24 24KB 423 razy
Wynik postępowania
1 uniewaznienie_smieciarka.doc (DOC, 24.KB) 2011-04-19 08:24:40 24.KB 425 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 01-04-2011 09:07:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 01-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 19-04-2011 08:24:40