Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie świetlicy w Żelechowie w ramach projektu "Wzrost kultury na wsi - rozbudowa świetlicy w Żelechowie".


Gmina Widuchowa,
74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel. fax./ 091/4167-255

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z późn. zm.)

ogłasza przetarg nieograniczony

na wyposażenie świetlicy w Żelechowie w ramach projektu „Wzrost kultury na wsi - rozbudowa świetlicy w Żelechowie”.

Zakres robót obejmuje m.in.:

Dostawę i montaż wyposażenia świetlicy w Żelechowie w zakresie:

1. Krzesła składane - 100 szt.
2. Krzesła biurowe - 8 szt.
3. Biurko pod komputer - 8 szt.
4. Stoły składane - 20 szt.
5. Stół komputerowy - 1 szt.
6. Stół konferencyjny - 5 szt.
7. Stojak na ubrania - 1 szt.
8. Tablice korkowe - 4 szt.
9. Tablica obrotowa jezdna - 1 szt.
10. Regał na książki - 1 szt.
11. Urządzenie wielofunkcyjne - 1szt.
12. Projektor multimedialny - 1 szt.
13. Zestaw komputerowy - 8 szt.

A. jednostka centralna - 8 szt.
B. monitor - 8 szt.
C. mysz - 8 szt.
D.klawiatura - 8 szt.

14. Szafa na dokumenty - 1 szt.
15. Gablota podświetlana - 2 szt.
16. Tablica informacyjna - 1 szt.
17. Dozownik na mydło - 1 szt.
18. Wieszak na papier toaletowy - 1 szt.
19. Ręczniki papierowe - 4000 szt.
20. Koszt na śmieci - 8 szt.
21. Lustro - 1 szt.
22. Monitoring

Kod CPV:

39100000-3 - Meble

39130000-2 - Meble biurowe

39134000-0 - Meble komputerowe

30213000-5 - Komputery osobiste

2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
http://bip.widuchowa.pl/

3. Termin wykonania zamówienia: 10 dni od dnia zawarcia umowy

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu, które należy dostarczyć do oferty:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert);
4. Oświadczenie, że wykonawca nie zlega z opłacaniem podatków;
5. Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;
6. Wycena poszczególnych elementów wyposażenia;
7. Parafowany wzór umowy.

5. Informacje na temat wadium
Nie przewiduje się wniesienia wadium

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
6.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:
a) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy a dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
b) Nie są wykluczeni z postępowania z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
c) Spełniają warunki SIWZ,
6.2. Niespełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
6.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

7. Termin i miejsce składania ofert
7.1. Ofertę cenową z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy złożyć w terminie do dnia 6 grudnia 2010 r. do godziny 10.00 w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8, pok.22
7.2. Otwarcie ofert nastąpi 6 grudnia 2010 r. o godz. 10.30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok.12

8. Termin związania z ofertą
Termin związania z oferta wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

10. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających

11. Kryterium wyboru ofert - cena 100%

12. Do kontaktów z oferentami upoważniony jest: Łukasz Podleśny -tel. ( 091) 41-67- 255

13. Informacja na temat zamiaru zawarcia umowy ramowej, zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz przeprowadzenia aukcji elektronicznej - nie dotyczy

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_sw._Zelechowo.doc (DOC, 38KB) 2010-11-29 11:04:36 38KB 420 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_swietlica_Zelechowo.doc (DOC, 145KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-11-29 11:04:36 145KB 211 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Odpowiedzi_do_SIWZ.doc (DOC, 66KB) 2010-12-03 13:11:33 66KB 405 razy
Wynik postępowania
1 wynik_wyposazenie.doc (DOC, 28.KB) 2010-12-08 13:48:53 28.KB 418 razy
Udzielenie zamówienia
1 info_podpisanie_umowy_design.doc (DOC, 20.KB) 2010-12-14 14:54:17 20.KB 420 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 29-11-2010 11:04:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 29-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 14-12-2010 14:54:17