Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej.


Gmina Widuchowa,

74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel. fax./ 091/4167-255

 

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z późn. zm.)

ogłasza przetarg nieograniczony

 

na wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej. 

 Zakres robót obejmuje m.in.:
a) Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Krzywin
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC o średnicy Ø 200 - 4 565,00 mb,
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC o średnicy Ø 160 - 804,30 mb,

 

b) Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Krzywin z przesyłem do oczyszczalni w Widuchowej
- kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE o średnicy Ø 63 - 580,00 mb,
- kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE o średnicy Ø 125 - 1 300,00 mb,
- kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE o średnicy Ø 160 - 5 200,00 mb,

 

c) Wykonanie przecisków i przewiertów
- przecisk z rur stalowych o średnicy Ø 400 - 45,00 mb,
- przecisk z rur stalowych o średnicy Ø 300 - 576,00 mb, 
 

d) Wykonanie robót rozbiórkowych i odtworzeniowych
- rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki „Polbruk” - 550,00 m2,
- rozbiórka i odtworzenie nawierzchni asfaltowej - 2 282,00 m2,
- rozbiórka i odtworzenie podbudowy betonowej - 2 282,00 m2,
- rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z płytek bet. 35x35, 50x50 - 350,00 m2,
- rozbiórka i odtworzenie krawężników bet. z oporem - 230,00 m,
- rozbiórka i odtworzenie ogrodzenia - 65,00 m2,
- rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej - 250,00 m2,

e) Wykonanie przepompowni ścieków
- przepompownia PS-1 o śr. 1500 mm o wydajności 9,0 dm3/s - 1 kpl,
- przepompownia PS-2 o śr. 1200 mm o wydajności 2,8 dm3/s - 1 kpl,
- przepompownia PS-3 o śr. 1500 mm o wydajności 8,5 dm3/s - 1 kpl,
- przepompownia Plok-1 o śr. 1200 mm o wydajności 1,5 dm3/s - 1 kpl,
- przepompownia Plok-2 o śr. 1200 mm o wydajności 1,5 dm3/s - 1 kpl,

 f) Wykonanie zasilania elektroenergetycznego przepompowni ścieków
- przepompownia PS-1 z transformatorem do 40 kV - 1 kpl,
- przepompownia PS-2 - 1 kpl,
- przepompownia PS-3 - 1 kpl,
- przepompownia Plok-1 - 1 kpl,
- przepompownia Plok-2 - 1 kpl,  

zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, Przedmiarem Robót i Dokumentacją Projektową.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w przedmiarze robót, specyfikacjami technicznymi i dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa w Referacie Gospodarki Nieruchomości i Geodezji w pokoju 25.

Kod CPV:
- 45232440 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzenia ścieków
- 45231000 - 5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
- 45231110 - 9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
- 45310000 - 3 Roboty instalacyjne elektryczne
- 45311100 - 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
- 45311200 - 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.widuchowa.pl/

 

3. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy
Etap I - do 30 października 2010 r. ( zakres wg przedmiaru załączonego do SIWZ)
Etap II - do 31 sierpnia 2011 r. ( zakres wg przedmiaru załączonego do SIWZ)

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy a dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
b) Nie są wykluczeni z postępowania z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
e) Spełniają warunki SIWZ

 

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu, które należy dostarczyć do oferty:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert);

4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zlega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub zaświadczenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

6. Wykaz robót budowlanych w zakresie tożsamym lub zbliżonym z przedmiotem zamówienia, wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie. Należy dołączyć wykaz, 3 robót o łącznej wartości 3 mln PLN brutto.

Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo u kończone.7. Parafowany wzór umowy;

8. Wypełniony przedmiar robót załączony do SIWZ.

9. Dowód wpłaty wadium;

10. Wykaz osób niezbędnych do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca musi dysponować osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami w specjalnościach
a) konstrukcyjno-budowlanej,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

6. Informacje na temat wadium

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy)

2. Wadium w pieniądzu należy wnieść w terminie do 5 lipca 2010 r.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Gryfinie O/Widuchowa Nr 28 9377 0000 0200 0244 2002 0003

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.

8. Warunkiem udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków
8.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:
a) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy a dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
b) Nie są wykluczeni z postępowania z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
e) Spełniają warunki SIWZ,

8.2. Niespełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

8.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

 

9. Miejsce i termin składania ofert

Oferty cenową z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy złożyć w terminie do dnia 6 lipca 2010 r. do godziny 10.00 w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8, pok.22

 

10. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

11. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających

12. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie - cena 100%

13. Do kontaktów z oferentami upoważniony jest: Łukasz Podleśny -tel. ( 091) 41-67- 255

14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 lipca 2010 r. o godz. 10:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa - parter pok. Nr 12.

15. Informacja na temat zamiaru zawarcia umowy ramowej, zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz przeprowadzenia aukcji elektronicznej - nie dotyczy

16. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 Prawa zamówień publicznych.

17. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.3. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_kanalizacja.doc (DOC, 52.KB) 2010-06-21 12:53:23 52.KB 453 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_kanalizacja.doc (DOC, 199KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-21 12:44:30 199KB 221 razy
2 zal_odp_kanalizacja.rar (RAR, 6.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-02 09:31:56 6.0MB 139 razy
3 dokumentacja__kanalizacja.rar (RAR, 2.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-05 12:27:58 2.9MB 92 razy
4 SPECYFIKACJA__TECHNICZNA.doc (DOC, 373KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-21 12:45:50 373KB 223 razy
5 Przedmiar_Robot_do_SIWZ_15.06.2010_r..XLS (XLS, 71.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-06-22 08:23:25 71.KB 225 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Odpowiedzi_na_pytania_nr_1_do_SIWZ.doc (DOC, 28KB) 2010-07-02 08:05:36 28KB 403 razy
2 zmiana_kanalizacja.doc (DOC, 24.KB) 2010-06-24 07:40:52 24.KB 395 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 informacja_o_odwoA_aniu.doc (DOC, 25KB) 2010-08-17 11:44:17 25KB 372 razy
Odwołania
1 wydA_uzenie_terminu_Kanalizacja.doc (DOC, 24.KB) 2010-07-05 11:01:29 24.KB 374 razy
Wynik postępowania
1 rozstrzygniecie_po_odwoA_aniu.doc (DOC, 31KB) 2010-08-17 11:44:17 31KB 408 razy
2 rozstrzygniA_cie.doc (DOC, 33.KB) 2010-07-20 10:56:32 33.KB 699 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.doc (DOC, 24.KB) 2010-08-25 10:05:39 24.KB 387 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 21-06-2010 12:44:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 21-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 11-10-2010 13:44:08