Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gmina Widuchowa zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie "Przebudowa drogi Żelechowo-Kiełbice".


Gmina Widuchowa

ul. Grunwaldzka 8

74-120 Widuchowa

 

zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym

 

Na zadanie:

„Przebudowa drogi Żelechowo - Kiełbice.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Widuchowa, do kontaktów: Janina Stojek, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4167255 w.30 fax 091 4167255, e-mail: geodezja@widuchowa.pl., www.widuchowa.pl.

1). Przedmiot zamówienia - roboty budowlane

2). Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej drogi o nawierzchni gruntowej o długości 2,00 km i szerokości jezdni 4,00 m na nawierzchnię bitumiczną na podbudowie z kruszywa gr. 15 cm

Podstawą do określenia zakresu zamówienia i ceny oferty jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót i opis przedmiotu zamówienia, które są integralną częścią SIWZ.

3). Miejsce wykonywania robót budowlanych: Kiełbice, sołectwo: Żelechowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, Polska.

4). Termin wykonania: do 15.10.2010r.

5). Wymagane wadium: . Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy) .Wadium należy wnieść w terminie do 8.06.2010 r. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych

d) gwarancjach ubezpieczeniowych

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Gryfinie O/Widuchowa Nr 28 9377 0000 0200 0244 2002 0003

6). Warunki uczestnictwa:

- oferent spełnia warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- oferent nie jest wykluczony z postępowania z przyczyn określonych w art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- spełnia warunki SIWZ

7). Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu, które należy dostarczyć do oferty:

a). Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

b). Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

c). Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert);

d). Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zlega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub zaświadczenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

e). Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

f). Wykaz wykonanych w okresie pięciu lat robót budowlanych o charakterze tożsamym lub zbliżonym do przedmiotu przetargu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 3 roboty o wartości łącznej nie mniej niż 500 000 zł (brutto) z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca robót - Do wykazu dołączyć minimum trzy referencje;

g). Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych

h). Parafowany wzór umowy;

i) Dowód wniesienia wadium

i) Wypełniony przedmiar robót załączony do SIWZ.

8). Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: www.widuchowa.bip. lub Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, pokój 25

9). Termin składania ofert: do 9 czerwca 2010r.r. do godz. 10.30 w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa, pokój 22

10). Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

11). Kryterium wyboru ofert- cena 100%

12). Termin związania ofertą: 30dni

13). Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 9 czerwca 2010r. godzina 11.00, Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, sala konferencyjna

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_przebudowa_drogi_kielbice.doc (DOC, 37KB) 2010-05-24 14:00:39 37KB 587 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_przebudowa_drogi_kielbice.doc (DOC, 192KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-24 14:00:40 192KB 123 razy
2 szczegolowe_spec.techn._i_projekt_budowlany_wykonawczy.pdf (PDF, 781KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-24 14:01:02 781KB 103 razy
Wynik postępowania
1 wynik_droga.doc (DOC, 26.KB) 2010-06-18 09:17:55 26.KB 401 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy.doc (DOC, 20KB) 2010-06-28 12:01:43 20KB 390 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 24-05-2010 14:00:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 24-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 28-06-2010 12:01:43