Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy stacji uzdatniania wody w Żelechowie oraz budowę sieci wodociągowej z przyłączami relacji Żelechowo-Kłodowo, Żelechowo-Kiełbice w celu poprawy usług społecznych na terenie Gminy Widuchowa.


Gmina Widuchowa,
74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel. fax./ 091/4167-255

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z późn. zm.)

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie przebudowy stacji uzdatniania wody w Żelechowie oraz budowę sieci wodociągowej z przyłączami relacji Żelechowo - Kłodowo, Żelechowo - Kiełbice w celu poprawy usług społecznych na terenie Gminy Widuchowa.

 

Zakres robót obejmuje m.in.:

  1. Stacja uzdatniania wody

 

Roboty budowlane:
Budynek nr 1
1. Wymiana stolarki okiennej
2. Wykonanie parapetów zewnętrznych
3. Wykonanie posadzki z płytek terakotowych
4. Licowanie ścian płytkami lazurowymi
5. Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi
6. Ocieplenie budynku płytami styropianowymi
7. Wymiana obróbek blacharskich
8. Wymiana rynien z blachy ocynkowanej
9. Wymiana rur spustowych ocynkowanych
10. Wykonanie opaski betonowej

Budynek nr 2
1. Wykonanie kanału żelbetowego pod zestaw pomp
2. Posadzka z płytek terakotowych
3. Wymiana stolarki okiennej
4. Wykonanie kratek wentylacyjnych grawitacyjnych
5. Wymiana rynien z blachy ocynkowanej
6. Wymiana rur spustowych ocynkowanych
7. Wymiana obróbek blacharskich
8. Wymiana pokrycia dachu z płyt azbestowych z utylizacją na blachę powlekaną na łatach
9. Licowanie ścian płytkami lazurowymi
10. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów
11. Ocieplenie budynku płytami styropianowymi
12.Wykonanie opaski betonowej

Roboty elektryczne
1. Układanie kabli w ziemi o masie do 1,0 kg/m YKY 5x35
2. Wymiana skrzynek i rozdzielni o masie do 10 kg
3. Wymiana skrzynek z zestawem styczniowym
4. Montaż przewodów kablowych o przekroju7,5 mm2 układane n.t. YDY 3x1,5
5. Wykonanie mechanicznego pogrążenia uziomów pionowych prętowych w gruncie
6. Wykonanie pomiarów sprawdzających
7. Badanie linii kablowych N.N.

Roboty sanitarne
1. Przyłącze sieci wodociągowej do budynku SUW z rur PE o śr. 160 mm
2. Montaż rurociągów stalowych, kołnierzowych technologicznych o śr. 50 mm
3. Montaż przepustnic zaporowych o śr. 50 mm
4. Montaż zaworów kołnierzowych o śr. 50-80
5. Montaż zaworów kołnierzowych o śr. 150 mm
6. Montaż wodomierzy śrubowych o śr. 50 mm
7. Montaż filtra ciśnieniowego o śr. 1600, wysokości 3040 mm na wydajność 20-25 m3/h
8. Montaż zestawu pomp równoległych
9. Montaż AERATORA o śr 712 mm, wysokości 1754 mm na ciśnienie 6,0 MPa
10. Montaż CHLORATORA
11. Montaż manometrów
12. Montaż grzejników elektrycznych do podgrzewania pomieszczeń
13. Montaż pomp głębinowych w studniach wierconych o gł. 15 m z rurociągiem o śr. 100 mm.

  1. Sieć wodociągowa Żelechowo - Kiełbice wraz z przyłączami

Sieć wodociągowa i przyłącza z rur PE łączonych metodą zgrzewania czołowego.
Sieć wodociągowa o średnicy: 160 mm - długość 380,20 m; 110 mm - długość 2312,30 m; 90 mm - długość 181,40 m.
Wyposażenie sieci:
- przeciski pod drogami z rur stalowych o średnicy 225 mm i długości 8 m
- zasuwy 150 mm w ilości 5 szt.
- zasuwy 100 mm w ilości 2 szt.
- zasuwy 80 mm w ilości 1 szt.
- studnie rewizyjne bet. o śr 1200 mm w ilości 8 szt.
- studnie rewizyjne bet. o śr. 1000 mm w ilości 1 szt.
- hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm w ilości 10 szt.

Przyłącza wodociągowe za pomocą nawiertak.
Przyłącza wodociągowe o średnicy: 32 mm - długości 143,80 m; 50 mm - długości 24 m.

  1. Sieć wodociągowa Żelechowo - Kłodowo wraz z przyłączami

Sieć wodociągowa i przyłącza z rur PE łączonych metodą zgrzewania czołowego. Sieć wodociągowa o średnicy: 160 mm - długość 5483,53 m; 110 mm - długość 66 m

Wyposażenie sieci:
- przeciski pod drogami z rur stalowych o średnicy 225 mm i długości 100 m
- zasuwy 150 mm w ilości 7 szt.
- zasuwy 100 mm w ilości 3 szt
- studnie rewizyjne bet. o śr 1200 mm w ilości 8 szt
- studnie rewizyjne bet. o śr. 1000 mm w ilości 2 szt.
- hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm w ilości 11 szt.

Przyłącza wodociągowe za pomocą nawiertak.
Przyłącza wodociągowe o średnicy: 32 mm - długości 190,60 m; 50 mm - długości 18,50 m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w przedmiarze robót i dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowa dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa w Referacie Gospodarki Nieruchomości i Geodezji w pokoju 25.

Kod CPV:
- 45232150 - 8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
- 45231110 - 9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
- 45310000 - 3 Roboty instalacyjne elektryczne
- 45311100 - 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
- 45311200 - 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
http://www.bip.widuchowa.pl/

3. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy
Etap I - przebudowa stacji uzdatniania wody oraz roboty ziemne: do 30 października 2010 r.
Etap II - roboty montażowe oraz przyłącza do studni wodomierzowych do budynków: do 30 października 2011 r.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy a dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
b) Nie są wykluczeni z postępowania z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
e) Spełniają warunki SIWZ

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu, które należy dostarczyć do oferty:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert);
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zlega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub zaświadczenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
6. Wykaz robót budowlanych w zakresie tożsamym lub zbliżonym z przedmiotem zamówienia, wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie. Należy dołączyć wykaz, 3 robót o łącznej wartości 2 mln PLN brutto.
Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo u kończone.7. Parafowany wzór umowy;
8. Wypełniony przedmiar robót załączony do SIWZ.
9. Dowód wpłaty wadium;
10. Wykaz osób niezbędnych do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca musi dysponować osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami w specjalnościach
a) konstrukcyjno-budowlanej,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Do wykazu należy dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia oraz wpisane są na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).

6. Informacje na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy)
2. Wadium należy wnieść w terminie do 8 czerwca 2010 r.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Gryfinie O/Widuchowa Nr 28 9377 0000 0200 0244 2002 0003

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.

8. Warunkiem udziału w przetargu jest:

- złożenie pisemnej oferty cenowej z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie do dnia 9 czerwca 2010 r. do godziny 10.00 w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8, pok.22

9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

10. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających

11. Kryterium wyboru ofert - cena 100%

12. Do kontaktów z oferentami upoważniony jest: Łukasz Podleśny -tel. ( 091) 41-67- 255

13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 czerwca 2010 r. o godz. 10:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa - parter pok. Nr 12.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_wodociag_zelechowo-kielbice.doc (DOC, 57.KB) 2010-05-24 13:26:37 57.KB 446 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Przedmiar_robot.rar (RAR, 300KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-24 13:26:53 300KB 110 razy
2 SIWZ_wodociag_zelechowo-kielbice.doc (DOC, 199KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-05-24 13:26:37 199KB 116 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Odpowiedzi_do_SIWZ.doc (DOC, 29KB) 2010-06-02 10:18:34 29KB 378 razy
Wynik postępowania
1 wynik_wodociA_gi.doc (DOC, 24KB) 2010-06-18 09:18:06 24KB 377 razy
Udzielenie zamówienia
1 podpisanie_umowy_Wodociagi.doc (DOC, 24.KB) 2010-06-30 13:49:55 24.KB 365 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 24-05-2010 13:26:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 24-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 20-07-2010 10:55:30