Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Ognica.


Gmina Widuchowa,
74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel. fax./ 091/4167-255

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z późn. zm.)

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ognica.

Zakres robót obejmuje m.in.:
- roboty remontowe dachu
- roboty remontowe elewacyjne
- ocieplenie budynku świetlicy
- roboty remontowe sali gimnastycznej
- roboty remontowe pozostałych pomieszczeń
- umieszczenie rur centralnego ogrzewania w podłodze
- instalacje kanalizacyjne
- instalacje elektryczne
- instalacje wodociągowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w przedmiarze.
Kod CPV- 45000000 - 7 Roboty budowlane

2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
http://www.widuchowa.pl/

3. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 15 sierpniaa 2010 r.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy a dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

b) Nie są wykluczeni z postępowania z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
e) Spełniają warunki SIWZ

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu, które należy dostarczyć do oferty:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert),
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zlega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub zaświadczenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wczesniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
6. Wykaz wykonanych w okresie pięciu lat robót budowlanych o charakterze tożsamym lub zbliżonym do przedmiotu przetargu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 3 roboty o wartości łącznej nie mniej niż 50 000 zł (netto) z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca robót - Do wykazu dołączyć minimum trzy referencje.
7. Parafowany wzór umowy.
8. Wypełniony przedmiar robót

6. Informacje na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy)
2. Wadium należy wnieść w terminie do 26 lutego 2010 r. do godz. 10.00
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Gryfinie O/Widuchowa Nr 28 9377 0000 0200 0244 2002 0003

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.

8. Warunkiem udziału w przetargu jest:
- złożenie pisemnej oferty cenowej z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie do dnia 26 lutego 2010 r. do godziny 10.00 w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8, pok.22

9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

10. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających

11. Kryterium wyboru ofert - cena 100%

12. Do kontaktów z oferentami upoważniony jest: Łukasz Podleśny -tel. ( 091) 41-67- 255

13.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lutego 2010 r. o godz. 10:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa - parter pok. Nr 12.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc (DOC, 33KB) 2010-02-04 09:43:30 33KB 349 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 specyfikacja_Ognica.doc (DOC, 190KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-02-04 09:43:30 190KB 401 razy
2 przedmiar_robot_Ognica.XLS (XLS, 37.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-02-04 09:44:10 37.KB 403 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Rzut_A_wietlicy_w_Ognicy__Nr_1.tif (TIF, 1.0MB) 2010-02-16 14:25:55 1.0MB 346 razy
2 Rzut_A_wietlicy_w_Ognicy_Nr_2.tif (TIF, 988KB) 2010-02-16 14:26:33 988KB 371 razy
3 Odpowiedzi_na_zapytania_-_Ognica.doc (DOC, 30.KB) 2010-02-16 14:25:14 30.KB 386 razy
Wynik postępowania
1 remont_swietlica_ognica.doc (DOC, 27KB) 2010-03-16 09:27:47 27KB 528 razy
Udzielenie zamówienia
1 wynik_Ognica.doc (DOC, 24.KB) 2010-03-25 15:06:07 24.KB 386 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 04-02-2010 09:43:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 04-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 25-03-2010 15:06:07