Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej ogłasza przetarg nieograniczony nr ZGK-ZP-1/08 o wartości poniżej 211.000 euro na: zakup bezgotówkowy przy użyciu hart elektronicznych paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej.


Widuchowa, dnia 18.11.2008r.

I. Zamawiający.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej
ul. Żeromskiego 9, 74-120 Widuchowa
tel. 091 4167162
fax. 091 4321341

ogłasza:

przetarg nieograniczony nr ZGK-ZP-1/08 o wartości poniżej 211.000 euro na: zakup bezgotówkowy przy użyciu hart elektronicznych paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej.

II. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać na stronie internatowej www.bip.widuchowa.pl lub w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Widuchowej przy ul. Żeromskiego 9, 74-120 Widuchowa.

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać u p. Stanisławy Boruta,
zgk_widuchowa@poczta.onet.pl

III. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zakup bezgotówkowy przy użyciu kart elektronicznych benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 95, oleju napędowego, gazu płynnego propan-butan oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej.

> Podstawowym przedmiotem zamówienia jest zakup:
a) benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej nie mniejszej niż zgodnej z normą PN-EN228 w szacunkowej ilości 1.500 litrów,
b) oleju napędowego ON zgodnego z normą PN-EN 590 w szacunkowej ilości 30.000 litrów.
c)gazu płynnego propan-butan zgodnego z normą PN-EN 589w szacunkowej ilości 3.500 litrów
d) materiałów eksploatacyjnych - według zapotrzebowania.

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)
kod 09.13.41.00-8 nazwa olej napędowy
kod 09.13.21.00.-4 nazwa benzyna bezołowiowa
kod 09.12.20.00-0 nazwa gaz propan-butan.

Wskazane powyżej paliwa sprzedawane Zamawiającemu, odpowiadać muszą wymaganiom jakościowym określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2004r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2004r. Nr 192, póz. 1969).

 • Zakup paliw realizowany będzie sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego wynikających z wykonywanych usług, indywidualnie dla każdego samochodu, z wykorzystaniem kart elektronicznych umożliwiających dokonywanie transakcji bezgotówkowych.

 • Bezgotówkowy zakup paliwa musi umożliwiać prowadzenie ewidencji pobranego paliwa dla
  poszczególnych pojazdów z podaniem numeru rejestracyjnego, daty tankowania, ilości pobranego paliwa, stanu licznika pojazdu za pomocą karty paliwowej posiadającej kod przypisany do poszczególnego pojazdu.

 • Zamawiający dokonywał będzie zakupu paliw w stacjach paliwowych należących do Wykonawcy wybranego w toku postępowania, na obszarze województwa Zachodniopomorskiego, zależnie od miejsca wystąpienia potrzeby uzupełnienia paliwa, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości Widuchowa.

 • Wykonawca musi posiadać w granicach administracyjnych miejscowości Widuchowa co najmniej 1 stację paliw, obsługującą rozliczenia bezgotówkowe przy użyciu kart elektronicznych oferującą w ciągłej sprzedaży pełen asortyment paliw i materiałów eksploatacyjnych

 • Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu kart elektronicznych w terminie 15 dni roboczych po podpisaniu umowy.

IV. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

V. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

VI. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

 2. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

IX Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie, w miarę pojawiającego się zapotrzebowania Zamawiającego, w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

X. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone warunki, w tym:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • aktualną w terminie składania ofert koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wymaganą przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153, póz. 1504 z późniejszymi zmianami),

 • są uprawnieni do prowadzenia sprzedaży detalicznej paliwa i prowadzą taką sprzedaż na terenie województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości Widuchowa, przy użyciu kart umożliwiających dokonywanie bezgotówkowych transakcji, a także posiadają w granicach miejscowości Widuchowa co najmniej 1 stację paliw, obsługującą rozliczenia bezgotówkowe przy użyciu kart flotowych i oferującą w ciągłej sprzedaży pełen asortyment paliw i materiałów eksploatacyjnych,

 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. l i 2 pzp.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale 1.5.2 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego winny być złożone nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składnia ofert

Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
  ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem
  terminu składania ofert,

 2. w przypadku, gdy Wykonawca prowadzi działalność w formie spółki z o.o., a wartość przedstawionej oferty przekracza dwukrotność wysokości kapitału zakładowego, Wykonawca jest zobowiązany złożyć odpis uchwały wspólników, z której wynika upoważnienie reprezentantów spółki do rozporządzania prawami i zaciągania zobowiązań o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego (względnie upoważnienie w przedmiocie złożenia oferty) lub odpis umowy spółki w celu wykazania, że w umowie zawarto zapis, z którego takie upoważnienie wynika, zgodnie z art. 230 kodeksu spółek handlowych (Dz.U.00.94.1037),

 1. w przypadku złożenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum), wykonawcy ci są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i umowy z Zamawiającym (stosowne pełnomocnictwa należy załączyć) - jeżeli oferta wykonawców tych zostanie wybrana zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców,

 2. wykonawca musi załączyć pełnomocnictwo osoby (osób) podpisującej (ych) ofertę, jeśli umocowanie tej osoby (osób) nie wynika z dokumentów określonych w pkt. 1.5.1 lit. a) - c),

 1. koncesja na dystrybucję i sprzedaż paliwa,

 1. oświadczenie wykonawcy, iż prowadzi sprzedaż paliwa na terenie województwa zachodniopomorskiego w miejscowości Widuchowa, przy użyciu kart umożliwiających bezgotówkowe rozliczanie,

 2. wykaz stacji paliw na terenie województwa zachodniopomorskiego na których dokonywać można zakupu paliwa za pomocą kart umożliwiających bezgotówkowe rozliczanie. Wykaz zawierać winien nazwę miejscowości, adres oraz numer stacji z oznaczeniem minimalnego wymaganego zakresu stacji na terenie miejscowości Widuchowa,

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kserokopii dokumentów określonych w punkcie 1.5 SIWZ, pod warunkiem poświadczenia przez osobę uprawnioną do złożenia oferty ich zgodności z oryginałem. Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kserokopii zawierająca jakąkolwiek treść. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę informacji.

XI. Wadium
Zgodnie z art. 45 ust. 2 Prawa Zamówień publicznych Zamawiający nie będzie pobierał wadium w postępowaniu.

XII. Kryteria oceny ofert.
l. średnia cena oleju napędowego za m-c X.2008 - waga 80%

2. wielkość upustu w PLN/litr - waga 20%

XIII. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 02.12.2008r. do godz. 9:00 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Widuchowej, ul. Żeromskiego 9, 74-120 Widuchowa,

Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.12.2008r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego .

XIV. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_na_paliwo.doc (DOC, 47.KB) 2008-11-18 12:01:46 47.KB 393 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_przetarg_na_paliwo.pdf (PDF, 378KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-11-18 12:00:38 378KB 75 razy
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf (PDF, 127KB) 2008-12-02 14:19:20 127KB 483 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamA_wienia_ZGK.doc (DOC, 20.KB) 2008-12-24 09:37:30 20.KB 365 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 18-11-2008 11:58:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 18-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 24-12-2008 09:37:30