Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami

Wójt Gminy Widuchowa
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa

 1. Stanowisko pracy:

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.

 

 1. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.

 1. Zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

 1. Stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku.

 1. Nieposzlakowana opinia.

 1. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 1. Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

 1. Posiadanie prawa jazdy kat. B.

 1. Umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie podstawowych programów pakietu Office - Word, Excel, poczta elektroniczna oraz znajomość programów do tworzenia i obróbki grafiki.

 1. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych np. fax, kserokopiarka, skaner.

 1. Znajomość zagadnień prawnych niezbędnych w pracy na stanowisku wynikających z przepisów:

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o pracownikach samorządowych,

- ustawy o gospodarce nieruchomościami,

- ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,

- ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,

- ustawy o dostępie do informacji publicznej,

- ustawy prawo zamówień publicznych,

- ustawy kodeks cywilny,

- ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

- przepisów wykonawczych w zakresie ww. ustaw.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy w zespole.

 1. Wysoka kultura osobista.

 1. Inicjatywa, samodzielność, kreatywność.

 1. Komunikatywność, odpowiedzialność, dokładność, rzetelność.

 1. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy samorządowej na podobnym stanowisku lub odbycie stażu.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań pracownika na Stanowisku ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami należy w szczególności:

 1. Postępowania wieczystoksięgowe.

 1. Obrót nieruchomościami stanowiącymi własność gminy - sprzedaż, zrzeczenie się, najem dzierżawa, oddanie w trwały zarząd.

 1. Ogłaszanie i prowadzenie przetargów.

 1. Prowadzenie spraw dot. podziału, scalania i rozgraniczenia nieruchomości.

 1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 1. Ustalenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.

 1. Wykonywanie prawa pierwokupu.

 1. Sprawy ochrony gruntów rolnych.

 1. Sprawy ubezpieczenia rolników.

 1. Współpraca z KRUS w zakresie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 1. Przyjmowanie zeznań świadków potwierdzających pracę w rolnictwie.

 1. Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem miejscowości, ulic placów, mostów i oraz numeracji porządkowej.

 1. Aktualizacja bazy GISON.

 1. Prowadzenie postępowań w zakresie sporządzania i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z procedurą ustaloną w ustawie.

 1. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

 1. Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

 1. Prowadzenie postępowań dotyczących decyzji o warunkach zabudowy WZ.

 1. Prowadzenie postępowań dotyczących decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Pełny wymiar czasu pracy.

 1. Miejsce w budynku niedostosowanym do potrzeb niepełnosprawnych (brak windy).

 1. Praca przy komputerze w pozycji siedzącej ponad 4 godziny dziennie.

 1. Praca w siedzibie urzędu, kontakty bezpośrednie z petentami.

 1. Przy wykonywaniu niektórych zadań praca poza siedzibą Urzędu.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.

 1. Życiorys zawodowy (CV).

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej www.bip.widuchowa.pl - stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze).

 1. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie ewentualnego stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).

 1. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwo szkolne).

 1. Kserokopie innych dodatkowych dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje lub umiejętności (certyfikaty, zaświadczenia o odbytych kursach kwalifikacyjnych lub szkoleniach, itp.).

 1. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).

 1. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym.

 1. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

 1. Oświadczenie o prowadzeniu, bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej. 

 2. Oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy kat. B.

 

 1. Inne informacje:

 1. Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt. 6 ppkt 4,5,6, - powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 1. List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:
  " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i załączonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w trybie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)".

 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa (pokój Nr 11 - I piętro) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 30 marca 2020 roku do godz. 1300  na adres: Urząd Gminy Widuchowa, 74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Dotyczy naboru na Stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami” . Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu Gminy Widuchowa. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Widuchowa (www.bip.widuchowa.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Widuchowa, zgodnie z art.15. ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282).

 4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 1. Komisja powołana przez Wójta Gminy Widuchowa działa dwuetapowo:

I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II etap - przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Spełnienie obowiązku informacyjnego

KLAUZULA INFORMACYJNA STOSOWANA
PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY
(kandydaci do pracy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO, Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm. informujemy, iż:

Administrator danych osobowych:

Gmina Widuchowa reprezentowana przez Wójta Gminy Widuchowa

ul. Grunwaldzka 8

74 -120 Widuchowa

telefon: 91 416 72 55

e-mail:org@widuchowa.pl

Cele przetwarzania danych osobowych:

 • ocena kwalifikacji kandydata do pracy w Urzędzie na określonym stanowisku

 • ocena zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy w Urzędzie na określonym stanowisku

 • wybór odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia w Urzędzie

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 • obowiązek prawny

 • umowa o pracę

 • Twoja zgoda

 • nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych osobowych:

 • podmioty przetwarzające dane w imieniu Urzędu

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych

 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania

 • ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

 • inne prawa określone w poniższych informacjach szczegółowych

 

II. Informacje szczegółowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy będzie Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, NIP: 8581726084, REGON: 811684924 (dalej: my).Możecie się z nami skontaktować w następujący sposób:

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa,

 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: org@widuchowa.pl,

 • telefonicznie: + 48 91 416 72 55/+ 48 91 416 72 56/+ 48 91 416 72 81.

  1. Inspektor ochrony danych

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  • listownie na adres: ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa,

  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@widuchowa.pl,

  • telefonicznie: + 48 416 72 55.

   1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

   • wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas,

   • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz,

   • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz.

   W ramach rekrutacji możemy przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne oraz testy dotyczące znajomości przepisów prawa oraz umiejętności rozwiązywania kazusów prawniczych. Rozmowy i testy kwalifikacyjne mają na celu sprawdzenie, czy masz umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz.

   Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które prowadzimy rekrutację.

   Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:naszym dostawcom, którym zlecimy świadczenie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT; takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na nasze polecenie oraz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

   Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

   Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych(dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

    

   Wójt Gminy Widuchowa

   Anna Kusy - Kłos

    

   Widuchowa, dnia 17 marca 2020 r.

    

   • przepis prawa (art. 221 § 1kodeksu pracy) - w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

   • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych- w zakresie danych innych niż wskazane powyżej, a w szczególności innych danych przekazanych nam w CV, liście motywacyjnym lub innej korespondencji.

    1. Rozmowy kwalifikacyjne i wykorzystywanie testów kwalifikacyjnych

     1. okres przechowywania danych osobowych

     1. Odbiorcy danych

     1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych:

    • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie - w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem; zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub e-mailowy;

    • prawo dostępu do Twoich danych osobowych;

    • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;

    • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych (prawo przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi);

    • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

    • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację,

    • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko odnośnie tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody lub na podstawie umowy i przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania;

    • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 kwestionariusz_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.doc (DOC, 36.00Kb) 2020-03-17 15:55:14 35 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 17-03-2020 15:55:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 17-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 20-04-2020 08:17:43