Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. oświaty, współpracy z organizacjami pozarządowymi i jednostkami pomocniczymi gminy

Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Widuchowa,
ul. Grunwaldzka 8,
74-120 Widuchowa

 

Wójt Gminy Widuchowa
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa

 

 1. Stanowisko pracy:

Stanowisko ds. oświaty, współpracy z organizacjami pozarządowymi i jednostkami pomocniczymi gminy.

 1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku;

 4. nieposzlakowana opinia;

 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 6. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, (preferowane ukończenie studiów wyższych lub podyplomowych związanych z zarządzaniem oświatą);

 7. posiadanie prawa jazdy kat. B;

 8. umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie podstawowych programów pakietu Office - Word, Excel, poczta elektroniczna;

 9. umiejętność biegłej urządzeń biurowych np. fax, kserokopiarka, skaner;

 10. znajomość przepisów:

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o pracownikach samorządowych,

- ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy Prawo oświatowe,

- ustawy Karta Nauczyciela,

- ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

- ustawy o kulturze fizycznej,

- ustawy o funduszu sołeckim,

- przepisów wykonawczych w zakresie ww. ustaw.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole;

 2. wysoka kultura osobista;

 3. komunikatywność, odpowiedzialność, dokładność, rzetelność;

 4. dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy samorządowej.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań pracownika na Stanowisku oświaty, współpracy z organizacjami pozarządowymi i jednostkami pomocniczymi gminy należy w szczególności:

 1. współudział w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na realizację przez Gminę zadań w zakresie oświaty kultury i sportu;

 2. koordynowanie współpracy między placówkami oświatowym;

 3. zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, w tym z oddziałami integracyjnymi;

 4. ustalenie planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów;

 5. realizacja wydanych zaleceń wynikających z czynności nadzoru przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

 6. przygotowywanie organizacyjne konkursów na dyrektorów placówek oświatowych;

 7. przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;

 8. zatwierdzanie arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkola;

 9. prowadzenie całości spraw związanych z organizacją dowozów dzieci do szkoły;

 10. kontrola spełniania obowiązku nauki;

 11. prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej;

 12. opracowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych;

 13. ustalanie i naliczanie kwot dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

 14. inicjowanie i koordynacja współpracy z mediami, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami w zakresie kultury, sportu i rekreacji;

 15. nadzór nad pracą świetlic środowiskowych działających na terenie Gminy;

 16. współpraca z Sołtysami i Radami sołeckimi w zakresie realizowanych zadań;

 17. prowadzenie całości spraw wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym opracowanie i realizacja programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, organizowanie otwartych konkursów ofert na realizacje zadań z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu;

 18. opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;

 19. współpraca z placówkami służby zdrowia oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz profilaktyki i ochrony zdrowia;

 20. prowadzenie spraw dotyczących funduszu sołeckiego.

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. miejsce w budynku niedostosowanym do potrzeb niepełnosprawnych (brak windy),

 2. praca przy komputerze w pozycji siedzącej ponad 4 godziny dziennie,

 3. praca w siedzibie urzędu, kontakty bezpośrednie z petentami.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;

 2. życiorys zawodowy (CV);

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej www.bip.widuchowa.pl - stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze);

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie ewentualnego stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia) - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

 5. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwo szkolne) - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

 6. kserokopie innych dodatkowych dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje lub umiejętności (certyfikaty, zaświadczenia o odbytych kursach kwalifikacyjnych lub szkoleniach, prawo jazdy itp.) - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego);

 8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym;

 9. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 10. oświadczenie o prowadzeniu, bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

 

 1. Inne informacje:

 1. Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt. 6. ppkt 4,5,6, - powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, dokumenty wielostronicowe powinny być poświadczone na każdej stronie.

 2. List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1282)".

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w referacie organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa (pokój Nr 11 - I piętro) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 27 grudnia 2019 roku do godz. 1200  na adres: Urząd Gminy Widuchowa, 74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Dotyczy naboru na Stanowisko ds. oświaty, współpracy z organizacjami pozarządowymi jednostkami pomocniczymi gminy . Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu Gminy Widuchowa. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Widuchowa (www.bip.widuchowa.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Widuchowa, zgodnie z art.15. ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1282).

 3. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 4. Komisja powołana przez Wójta Gminy Widuchowa działa dwuetapowo:

I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania,

II etap - przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

 

Spełnienie obowiązku informacyjnego

KLAUZULA INFORMACYJNA STOSOWANA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

(kandydaci do pracy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO, Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm. informujemy, iż:

Administrator danych osobowych:

Gmina Widuchowa reprezentowana przez Wójta Gminy Widuchowa

ul. Grunwaldzka 8

74 -120 Widuchowa

telefon: 91 416 72 55

e-mail:org@widuchowa.pl

Cele przetwarzania danych osobowych:

 • ocena kwalifikacji kandydata do pracy w Urzędzie na określonym stanowisku

 • ocena zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy w Urzędzie na określonym stanowisku

 • wybór odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia w Urzędzie

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 • obowiązek prawny

 • umowa o pracę

 • Twoja zgoda

 • nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych osobowych:

 • podmioty przetwarzające dane w imieniu Urzędu

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych

 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania

 • ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

 • inne prawa określone w poniższych informacjach szczegółowych

 

II. Informacje szczegółowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

a. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Petenta będzie

Gmina Widuchowa reprezentowana przez Wójta Gminy Widuchowa

ul. Grunwaldzka 8

74 -120 Widuchowa

telefon: 91 416 72 55

e-mail:org@widuchowa.pl

NIP 858-17-26-084, REGON: 811684924 (dalej my)

 

Możecie się z nami skontaktować w następujący sposób:

b. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

c. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

d. Rozmowy kwalifikacyjne i wykorzystywanie testów kwalifikacyjnych

W ramach rekrutacji możemy przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne oraz testy dotyczące znajomości przepisów prawa oraz umiejętności rozwiązywania kazusów prawniczych. Rozmowy i testy kwalifikacyjne mają na celu sprawdzenie, czy masz umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz.

e. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które prowadzimy rekrutację.

f. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

naszym dostawcom, którym zlecimy świadczenie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT; takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na nasze polecenie oraz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

g. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie - w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem; zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub e-mailowy;

• prawo dostępu do Twoich danych osobowych;

• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;

• prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

• prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację - w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;

• prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w  ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora, co uczynimy wyłącznie wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko odnośnie tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub Twojej zgody;

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

 Anna Kusy - Kłos

Wójt Gminy Widuchowa

 

Widuchowa, dnia 16 grudnia 2019 r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 informacja_o_wynikach_naboru_stanowisko_ds_oswiaty_grudzien_2019.pdf (PDF, 222.33Kb) 2019-12-31 10:02:56 137 razy
2 lista_kandydatow_stanowisko_ds_oświaty.pdf (PDF, 178.76Kb) 2019-12-27 14:58:46 156 razy
3 kwestionariusz_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.doc (DOC, 32.00Kb) 2019-12-16 16:26:26 84 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Stachura 16-12-2019 16:26:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Stachura 16-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Stachura 31-12-2019 10:02:56