Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIX/262/2005 w sprawie podatku od posiadania psów.


UCHWAŁA Nr XXIX/262/2005
RADY GMINY WIDUCHOW
A
z dnia 25 listopada 2005 roku

w sprawie podatku od posiadania psów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ,z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203,z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz,1457) oraz art.14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003r Nr96, poz.874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966, z 2004rNr 92, poz. 880 i 884, Nr 96,poz.959, Nr123, poz.1291,Nr 282,poz.2782,z 2005r. Nr 130 poz.1087,Nr 143,poz.1199, Nr 164, poz.1365 , Nr 167, poz.1399,Nr 169, poz.1419,Nr 175, poz.1462, Nr179,poz.1484 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość podatku od posiadania psów:
a) od pierwszego psa - 15,00 zł,
b) od każdego następnego - 20,00 zł.

§ 2.1. Podatek płatny jest bez wezwania do dnia 30 września każdego roku u inkasenta - sołtysa lub na konto bankowe Gminy Widuchowa.
2. Jeżeli obowiązek
podatkowy powstał w roku podatkowym wówczas należny podatek oblicza się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których ten obowiązek istniał.
Natomiast dla podatku, dla którego obowiązek podatkowy powstał po dniu 30 września, ustala się termin zapłaty do dnia 31 grudnia każdego roku.
3. Nie zapłacony w terminie podatek z doliczeniem odsetek za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji.

§ 3. Zwalnia się z płatności podatku od posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw domowych, stad hodowlanych i obiektów gospodarskich.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXI/179/2004 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/262/2005
Rady Gminy Widuch
owa
z dnia 25 listopada 2005 r.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych ogłoszoną w Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, Rada Gminy uchwala wysokość podatku od posiadanych psów w drodze uchwały.
Na podstawie wyżej cytowanych ustaw Rada Gminy może wprowadzić przedmiotowe zwolnienia z tego podatku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 02-12-2005 09:34:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 02-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 02-12-2005 09:34:34