Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIX/259/2005 w sprawie podatku od nieruchomości


UCHWAŁA Nr XXIX/259/2005
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 25 listopada 2005 roku

w sprawie podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz.U. 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457) oraz art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (z 2002 r. Dz.U. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966, z 2004r.Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96,poz.959,Nr 123,poz.1291,Nr 281, poz.2874, z 2005r. Nr 130,poz.1087, Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz.1419,Nr 175,poz.1462,Nr 179, poz.1484) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości na 2006 rok:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m
2 powierzchni - 0,53 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,52 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m
2 powierzchni - 0,14 zł;
2) od budynków lub ich częśc
i:
a) mieszkalnych od 1 m
2 powierzchni użytkowej - 0,53 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m
2 powierzchni użytkowej - 15,00 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m
2 powierzchni użytkowej - 7,00 zł,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m
2 powierzchni użytkowej - 3,00 zł,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m
2 powierzchni użytkowej - 3,05 zł;
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podsta
wie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich części oraz grunty stanowiące własność Gminy Widuchowa we władaniu jednostek organizacyjnych Gminy;
2) grunty i budynki służące do prowadzenia świetlic wiejskich i świetlic socjoterapeutycznych;
3) nieruchomości lub ich części służące ochronie przeciwpożarowej realizowanej w ramach działalności statutowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej;
4) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, składowania odpadów komunalnych oraz prowadzenia cmentarzy.

§ 3.1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Wyznacza się sołtysów na inkasentów do poboru podatków od nieruchomości od osób fizycznych.
3. Wysokość wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków od nieruchomości od osób fizycznych określa odrębna uchwała Rady Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXI/180/2004 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 listopada 2004 w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/259/2005
Rady Gminy Widuch
owa
z dnia 25 listopada 2005 r.

Na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości.
Ustawodawca podwyższył maksymalne stawki podatku od nieruchomości na rok 2006 o wskaźnik inflacyjny w wysokości 2,5 % w stosunku do stawek z roku 2005.
Wójt Gminy proponuje utrzymanie stawek podatkowych na 2006 rok na poziomie roku 2005.
Ponadto informuje się, że podatek od nieruchomości od gruntów sklasyfikowanych jako rolne do 1 ha powierzchni od roku 2003 są obciążane podatkiem rolnym.
Poniżej przedstawia się stawki podatkowe które obowiązywały w gminie w roku 2004 i 2005, oraz stawki górne na 2005 r.i stawki górne ustalone Obwieszczeniem Ministra Finansów na rok 2006.

obowiązujące 2004

obowiązujące 2005

stawki górne 2005

stawki górne 2006

1. od gruntów

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni

0,50

0,53

0,66

0,68

b) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni

3,38

3,52

3,52

3,61

c) pozostałych od 1 m2 powierzchni

0,12

0,14

0,32

0,33

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,51

0,53

0,54

0,56

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 pow. użytkowej

15,00

15,00

17,98

18,43

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej

7,00

7,00

8,37

8,58

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 pow. użytkowej

3,00

3,00

3,61

3,71

e) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej

3,00

3,05

6,01

6,17

3. od pozostałych budowli od ich wartości początkowej

2%

2%

2%

2%

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 02-12-2005 09:29:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 02-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 02-12-2005 09:29:05