Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju

 

Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Widuchowa,

ul. Grunwaldzka 8,

74-120 Widuchowa


Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze-

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego

w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki i specjalności: gospodarka nieruchomościami, planowanie przestrzenne, administracja publiczna,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. biegła obsługa komputera, obsługa aplikacji pakietu Microsoft Office oraz znajomość programów do tworzenia i obróbki grafiki,
 8. biegła obsługa urządzeń biurowych np. fax, kserokopiarka, skaner,
 9. znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego wynikających z ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych,,
 10. znajomość zagadnień prawnych niezbędnych w pracy na stanowisku wynikających z ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prawo geodezyjne i kartograficzne, o kształtowaniu ustroju rolnego, o dostępie do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych, kodeks cywilny, kodeks postępowania administracyjnego, oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,,
 11. posiadanie prawa jazdy kategorii B.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub odbycie stażu,
 2. inicjatywa, samodzielność, kreatywność,
 3. umiejętność podejmowania decyzji,
 4. odpowiedzialność,
 5. zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią.

 

 1. Zakres wykonywanych na stanowisku zadań:
 1. Postępowania wieczystoksięgowe,
 2. Obrót nieruchomościami stanowiącymi własność gminy – sprzedaż, zrzeczenie się, najem dzierżawa, oddanie w trwały zarząd,
 3. Ogłaszanie i prowadzenie przetargów,
 4. Prowadzenie spraw dot. podziału, scalania i rozgraniczenia nieruchomości,
 5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 6. Ustalenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu oraz związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 7. Wykonywanie prawa pierwokupu,
 8. Sprawy ochrony gruntów rolnych,
 9. Sprawy ubezpieczenia rolników,
 10. Współpraca z KRUS w zakresie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
 11. Przyjmowanie zeznań świadków potwierdzających pracę w rolnictwie,
 12. Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem miejscowości, ulic placów, mostów i oraz numeracji porządkowej,
 13. Aktualizacja bazy GISON,
 14. Prowadzenie postępowań w zakresie sporządzania i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z procedurą ustaloną w ustawie,
 15. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 16. Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 17. Prowadzenie postępowań dotyczących decyzji o warunkach zabudowy WZ,
 18. Prowadzenie postępowań dotyczących decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ULICP.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. pełny wymiar czasu pracy,
 2. miejsce w budynku niedostosowanym do potrzeb niepełnosprawnych (brak windy),
 3. praca z monitorem ekranowym w pozycji siedzącej ponad 4 godziny dziennie,
 4. praca w siedzibie urzędu, kontakty bezpośrednie z petentami,
 5. przy wykonywaniu niektórych zadań praca poza siedzibą Urzędu.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy (CV),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej www.bip.widuchowa.pl - stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze),
 4. jeśli kandydat posiada staż pracy - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 5. kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wykształcenia wyższego (dyplom),
 6. kserokopie innych dodatkowych dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje lub umiejętności (certyfikaty, zaświadczenia o odbytych kursach kwalifikacyjnych lub szkoleniach, prawo jazdy itp.),
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,
 9. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie o prowadzeniu, bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

 

 1. Inne informacje:
 1. Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt. 5. ppkt 4,5,6 - powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 2. List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.)" i własnoręcznie podpisane.

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa (pokój Nr 11 - I piętro) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 11 kwietnia 2019 roku do godz. 13.00 na adres: Urząd Gminy Widuchowa, 74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Dotyczy naboru na Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego” w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju
 2. Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu Gminy Widuchowa. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Widuchowa (www.bip.widuchowa.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Widuchowa, zgodnie z art.15. ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1260, poz. 1669).
 4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 5. Komisja powołana przez Wójta Gminy Widuchowa działa dwuetapowo:

I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania,

II etap - przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Spełnienie obowiązku informacyjnego

 

KLAUZULA INFORMACYJNA STOSOWANA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

(kandydaci do pracy)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż:

 

 1. Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

Administrator danych osobowych:

Gmina Widuchowa reprezentowana przez Wójta Gminy Widuchowa

ul. Grunwaldzka 8

74 -120 Widuchowa

telefon: 91 416 72 55

e-mail:org@widuchowa.pl

 

Cele przetwarzania danych osobowych:

 • ocena kwalifikacji kandydata do pracy w Urzędzie na określonym stanowisku
 • ocena zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy w Urzędzie na określonym stanowisku
 • wybór odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia w Urzędzie

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 • obowiązek prawny
 • umowa o pracę
 • Twoja zgoda
 • nasz uzasadniony interes

 

Odbiorcy danych osobowych:

 • podmioty przetwarzające dane w imieniu Urzędu

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania
 • ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 • inne prawa określone w poniższych informacjach szczegółowych

 

II. Informacje szczegółowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

 

a. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Petenta będzie

Gmina Widuchowa reprezentowana przez Wójta Gminy Widuchowa

ul. Grunwaldzka 8

74 -120 Widuchowa

telefon: 91 416 72 55

e-mail:org@widuchowa.pl

NIP 858-17-26-084, REGON: 811684924 (dalej: my)

 

Możecie się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa,
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: org@widuchowa.pl,
 • telefonicznie: + 48 91 416 72 55/+ 48 91 416 72 56/+ 48 91 416 72 81.

 

b. Inspektor ochrony danych

 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa,
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@widuchowa.pl,
 • telefonicznie: + 48 91 416 72 55/+ 48 91 416 72 56/+ 48 91 416 72 81

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas,
 • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz,
 • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz.

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie danych innych niż wskazane powyżej, a w szczególności innych danych przekazanych nam w CV, liście motywacyjnym lub innej korespondencji,
 • nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych; mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić, czy posiadasz umiejętności i zdolności konieczne do zajmowania stanowiska, na które prowadzimy rekrutację.

 

d. Rozmowy kwalifikacyjne i wykorzystywanie testów kwalifikacyjnych

 

W ramach rekrutacji możemy przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne oraz testy dotyczące znajomości przepisów prawa oraz umiejętności rozwiązywania kazusów prawniczych. Rozmowy i testy kwalifikacyjne mają na celu sprawdzenie, czy masz umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz.

e. okres przechowywania danych osobowych

 

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które prowadzimy rekrutację.

 

f. Odbiorcy danych

 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

naszym dostawcom, którym zlecimy świadczenie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT; takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na nasze polecenie oraz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

g. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem; zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub e-mailowy;

• prawo dostępu do Twoich danych osobowych;

• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;

• prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

• prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;

• prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora, co uczynimy wyłącznie wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko odnośnie tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub Twojej zgody;

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

 

Wójt Gminy Widuchowa

Anna Kusy - Kłos

 

 

Widuchowa, dnia 29 marca 2019 r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.doc (DOC, 36.00Kb) 2019-03-29 12:23:15 98 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Stachura 29-03-2019 12:14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Stachura 29-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Stachura 30-03-2019 20:16:48