Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr IV/ 25 /2003 w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów komunalnych stałych na składowisko gminne.

UCHWAŁA Nr IV/ 25 /2003

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 28 lutego 2003 r.

w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów komunalnych stałych na składowisko gminne.Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770 z 1998 r.

Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz.984) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące opłaty za usługi o charakterze użyteczności publicznej :1) za przyjęcie na składowisko gminne w Dębogórze 1 m3 odpadów

komunalnych stałych - 14,00 zł netto;2) za wywóz przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej

i przyjęcie na składowisko gminne w Dębogórze 1m3 odpadów

komunalnych stałych - 40,40 zł netto.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVII/290/2001 Rady Gminy Widuchowa z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów komunalnych stałych na składowisko gminne .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2003 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/ 25 /2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 28 lutego 2003 r.

Zasady gospodarowania odpadami w świetle nowych uwarunkowań prawnych.


Gospodarkę odpadami regulują cztery ustawy:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. –Prawo ochrony środowiska

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach

3. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,

4. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarki niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej.Podstawowym aktem prawnym regulującym gospodarkę odpadami jest ustawa o odpadach, która wprowadza wiele odmiennych zasad niż obowiązywały pod rządami ustawy o odpadach z 27 czerwca 1997r.

Istotne zmiany mające wpływ na stawkę to:

1. Zmiana definicji odpadu komunalnego – decyduje to czym odpad jest faktycznie, a nie jak dotychczas – gdzie powstał,

2. Posiadacz odpadów – jest każdy , kto faktycznie włada odpadami ( wytwórca odpadów, lub inna osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna); domniemywa się,

że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

3. Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji oraz do uiszczenia opłat za składowanie.Definicja, w obu swoich częściach, ma podstawowe znaczenie dla nowych zasad gospodarowania odpadami. Posiadaczem bowiem jest ten, kto je faktycznie ma, a nie ten kto jest ich właścicielem, co oznacza, iż wszelkie obowiązki nie są zależne od tego czy odpady zostały kupione, czy też w inny sposób przeszły w posiadanie innych podmiotów.

Druga część omawianej definicji oznacza, że w przypadku kiedy na określonym gruncie znajdują się odpady, to do ich uprzątnięcia będzie zobowiązany ten czyim władaniu jest grunt, bez względu na to jak się tam znalazły.Opłaty za składowanie odpadów.

Środki finansowo-prawne ochrony środowiska reguluje ustawa- Prawo ochrony środowiska, która przewiduje dwa rodzaje opłat:

1. Opłatę za korzystanie ze środowiska na podstawie wymaganego pozwolenia lub innej decyzji,

2. Opłatę podwyższoną za korzystanie ze środowiska bez takiego pozwolenia lub innej decyzji.

Ustawa zmienia sposób zapłaty za korzystanie ze środowiska czyniąc odpowiedzialnym

za wnoszenie opłat posiadacza odpadów w naszym przypadku właściciela Gminę Widuchowa – Zakład Gospodarki Komunalnej. Opłaty ustalone we własnym zakresie wnosi się

na rachunek urzędu marszałkowskiego. Opłatę za składowanie odpadów posiadacz odpadów

( właściciel lub zarządzający składowiskiem odpadów) ponosi za umieszczenie odpadów

na składowisku i ustala ją według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanieze środowiska miało miejsce. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001r.

w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska ustala stawkę opłat za odpady komunalne niesegregowane na rok 2002 stawka ta wynosiła 13,80 zł /1Mg na rok 2003 wynosi

14,42 zł/1Mg.Proponowane opłaty za nieczystości stałe i odbiór odpadów komunalnych przez ZGK z rejonu gminy obejmują planowane roczne koszty obsługi i utrzymania samochodu specjalistycznego oraz koszty utrzymania wysypiska uwzględniające wzrost wskaźników cenotwórczych powiększone o koszty pośrednie i opłaty za korzystanie ze środowiska , przez planowane ilości odebranych i zrzuconych odpadów na wysypisko. Planowane koszty obejmują eksploatację samochodu specjalistycznego z utrzymaniem go stałym ruchu oraz planowa gospodarka na wysypisku. W przypadku indywidualnego dostarczenia odpadów stałych na wysypisko proponuje się ustalić stawkę opłat za umieszczenie odpadów na wysypisku w wysokości 14 zł za 1m3 netto. Zaostrzenia przepisów związanych ze składowaniem odpadów nałożyło

na zakład wprowadzenie stałego dozoru na składowisku. Wprowadzono stałe godziny otwarcia składowiska t.j od godz. 9 do 13 dla odpadów dostarczonych indywidualnie. Pracownik na składowisku został zatrudniony w wyniku przeprowadzonych zmian

w strukturze zatrudnienia zakładu, dodatkowo obsługuje SUW Bolkowice. Zmniejszenie

w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych wynika z tego, że wykonano podstawową dokumentację wymagana przez w/w ustawy i rozporządzenia.

Opłata za wywóz i składowanie przy całkowitych kosztach wywozu i składowania 105.908 zł, i ilości odpadów w ciągu roku na 2.640 m3 planuje się na 40,40 zł/ m3.

W kalkulacji stawek nie ujęto kosztów związanych z nakładami inwestycyjnymi oraz kapitalnymi remontami urządzeń, maszyn, budynków i budowli oraz wykonaniem niezbędnych prac mających na celu uzyskanie zgody na składowanie odpadów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 29-05-2003 21:51:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 29-05-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 29-05-2003 21:51:19