Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Postanowienie o zajęciu stanowiska w sprawie planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Żelechowo" o łącznej mocy do 59,5 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną, stacjami montażowymi na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w miejscowości Żelechowo"

Widuchowa, dnia 14 listopada 2018 r.

 

ISR.6220. 2.2018.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniach na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081) po rozpoznaniu wniosku spółki ENERTRAG-Krajnik Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, al. Papieża Jana Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin, o zajęcie stanowiska, że planowane przedsięwzięcie pn. Budowa farmy elektrowni wiatrowychŻelechowo" o łącznej mocy do 59,5 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną, stacjami montażowymi na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w miejscowości Żelechowo" przebiega etapowo i aktualne są warunki realizacji powyższego przedsięwzięcia określone w decyzji Wójta Gminy Widuchowa o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 listopada 2012 r. (znak: GNG: 7624/3/2010), zmienionej decyzją Wójta Gminy Widuchowa z 2 lutego 2015 r. znak: GNG: 6220.1.2013

postanawiam

zająć stanowisko, że:
1. Realizacja planowanego przedsięwzięcia pn.Budowa farmy elektrowni wiatrowychŻelechowo" o łącznej mocy do 59,5 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną, stacjami montażowymi na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w miejscowości Żelechowo" przebiega etapowo; oraz
2. Aktualne są warunki realizacji powyższego przedsięwzięcia określone w decyzji Wójta Gminy Widuchowa o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 listopada 2012 r. znak: GNG: 7624/3/2010, zmienionej decyzją Wójta Gminy Widuchowa z 2 lutego 2015 r. znak: GNG: 6220.1.2013.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 3 października 2018 r. spółka ENERTRAG-Krajnik Sp. z o.o. wystąpiła do Wójta Gminu Widuchowa o zajęcie stanowiska, że planowane przedsięwzięcie pn. Budowa farmy elektrowni wiatrowychŻelechowo" o łącznej mocy do 59,5 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną, stacjami montażowymi na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w miejscowości Żelechowo" przebiega etapowo, oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji Wójta Gminy Widuchowa o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 listopada 2012 r. (znak: GNG: 7624/3/2010), zmienionej decyzją Wójta Gminy Widuchowa z 2 lutego 2015 r. znak: GNG: 6220.1.2013.

Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, Wójt Gminy Widuchowa ustalił następujący stan faktyczny:

Decyzją Wójta Gminy Widuchowa z dnia 8 listopada 2012 r. (znak: GNG: 7624/3/2010), która stała się ostateczna dnia 27 listopada 2012 r., zostały określone środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcie pn. Budowa farmy elektrowni wiatrowychŻelechowo" o łącznej mocy do 59,5 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz telelechniczną, stacjami montażowymi na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w miejscowości Żelechowo"
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 listopada 2012 r. została następnie zmieniona:
- decyzją Wójta Gminy Widuchowa z dnia 2 lutego 2015 r. (GNG: 6220.1.2013), która stała się ostateczna dnia 6 marca 2015 r,

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie zespołu elektrowni wiatrowych (ZEW) w ilości 16 elektrowni o mocy pojedynczej turbiny do 3,5 MW i łącznej mocy do 56 MW, wysokości pojedynczej wieży do 140 oraz maksymalnej mocy akustycznej pojedynczej turbiny nie przekraczającej 107 dB (A). Na przedsięwzięcie składają się także drogi dojazdowe i place manewrowe, linie światłowodowe oraz energetyczne linie kablowe średniego napięcia 15-30 kV.

Planowana inwestycja będzie zlokalizowana na działkach ewidencyjnych nr : 289, 294/1, 297, 298, 299, 302, 304 ,305, 306, 308, 310, 313 obręb Żarczyn oraz na działce nr 779 obręb Żelechowo. Elektrownie zostaną posadowione na działkach o nr 289 (7 sztuk), 294/1 (2 szt., 310 (7 sztuk) w obrębie Żarczyn.

Z uwagi na charakterystykę i skalę przedsięwzięcia wnioskodawca planuje realizację poszczególnych obiektów budowlanych w postaci turbin wiatrowych w etapach. Etapowo będzie przebiegać również budowa elementów infrastruktury towarzyszącej.

Z dostępnych informacji na temat stanu środowiska wynika, że warunki realizacji przedsięwzięcia, które zostały określone w decyzji Wójta Gminy Widuchowa o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 listopada 2012 r. (GNG: 7624/3/2010), zmienionej decyzją:

- 2 lutego 2015 r. (GNG: 6220.1.2013)

pozostają aktualne.

Nie stwierdzono zmian stanu środowiska, które stałyby na przeszkodzie stwierdzeniu aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia określonych w wyżej wymienionych decyzjach. Nie zachodzą także okoliczności tego rodzaju, które nakazywałyby uznać, iż realizacja warunków wynikających z powyższych decyzji nie jest możliwa.

Mając na uwadze powyższy stan faktyczny, Wójt Gminy Widuchowa zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniach na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a.
Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b. Z kolei zgodnie z art. 72 ust. 4 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniach na środowisko, złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa wart. 90 ust. 1, jeżeli było wydane.
Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia uwzględniającego informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W niniejszej sprawie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 listopada 2012 r. (znak: GNG: 6220.1.2013) stała się ostateczna dnia 27 listopada 2012 r., a tym samym nie upłynął jeszcze termin 6 lat, o którym mowa art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniach na środowisko, dopuszczalne jest więc wydanie postanowienia zawierającego stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W odniesieniu do przesłanki etapowości w rozumieniu art. 72 ust. 4 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniach na środowisko w doktrynie uznaje się, że: organ powinien potwierdzić, że inwestycja przebiega etapowo, w sytuacji, w której wynika to wprost z samej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, obejmującej np. więcej niż jeden budynek" (por. Komentarz do art. 72 Udostępnianie informacji o środowisku Filipowicz 2017. wyd. 1/W. Jacyno; J. Rewkowska, Legalis). W orzecznictwie sądownictwa administracyjnego wskazuje się natomiast, że pojęcie "realizacji przedsięwzięcia ", o którym mowa w art. 72 ust. 4 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniach na środowisko nie można utożsamiać z koniecznością prowadzenia, czy nawet rozpoczęcia określonych robót budowlanych. Posłużenie się w tym przepisie zwrotem "planowanego przedsięwzięcia" wskazuje, że inwestycja powinna być co najmniej na etapie planowania, a nie już faktycznej realizacji. (...) Zgodzić się przy tym należy z uczestnikiem postępowania, że w przypadku tak dużego przedsięwzięcia jakim jest budowa zespołu 47 elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z przyczyn natury technicznej inwestycja musi być realizowana etapowo, poczynając od budowy dróg dojazdowych do inwestycji, następnie realizowaniu linii elektroenergetycznych, zapewniających przyłączenie farmy wiatrowej do sieci elektroenergetycznych. Kolejnymi etapami będzie wykonanie fundamentów, na których zostaną posadowione maszty elektrowni wiatrowych, zaś dopiero na ostatnim etapie montowane są maszty elektrowni wiatrowych wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi. Powyższe znajduje potwierdzenie w zebranym w sprawie materialne dowodowym, świadczącym o tym, że na wniosek inwestora Starosta Średzki wydał odrębne decyzje zatwierdzające projekty budowlane i udzielające pozwolenia na budowę linii kablowej SN oraz światłowodowej, budowę dróg dojazdowych oraz budowę kolejnych elektrowni wiatrowych" (por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2014 r., II SA/Wr 489/14).

Wobec powyższego przesłanki art. 72 ust. 4 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniach na środowisko, są w niniejszej sprawie spełnione. Z samej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynika bowiem, że decyzja ta dotyczy kilku obiektów budowlanych i odrębnych elementów infrastruktury, które ze względu na skalę przedsięwzięcia z przyczyn natury technicznej muszą być realizowane etapowo. Potwierdza to także stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku oraz fakt, że wnioskodawca wystąpił o wydanie kilku odrębnych pozwoleń na budowę, w związku z czym realizacja przedsięwzięcia będzie przebiegać na podstawie więcej niż jednej decyzji o pozwoleniu na budowę. Należy przy tym zauważyć, że nawet w przypadku, gdyby całość przedsięwzięcia miałaby być realizowana na podstawie jednego pozwolenia na budowę, okoliczność taka nie stałaby na przeszkodzie stwierdzeniu, że realizacja planowanego przedsięwzięcie przebiega etapowo w rozumieniu art. 72 ust. 4 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniach na środowisko.

Na podstawie dostępnych informacji o stanie środowiska stwierdzono także, te warunki realizacji przedsięwzięcia, które zostały określone w odnośnych decyzjach środowiskowych, pozostają aktualne. Na dzień wydania niniejszego postanowienia nie zaszły zmiany środowiskowe, które mogłyby skutkować uznaniem, iż realizacja warunków wynikających z powyższych decyzji nie jest możliwa.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Widuchowa w terminie 7 dni od daty doręczenia.

 

 

 

 

Z upoważnienia Wójta
mgr Andrzej Stachura
Sekretarz Gminy

 

 

 

 

Otrzymują:

1. ENERTRAG-Krajnik Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Al. Papieża Jana Pawła II 15/4,70-445 Szczecin

2. Strony postępowania - poprzez obwieszczenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Widuchowa i Sołectwach Żelechowo i Żarczyn oraz zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Widuchowa.

3. ISR- a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 15-11-2018 18:37:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 15-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 15-11-2018 18:41:10