Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie ofertowe na dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Widuchowa w roku szkolnym 2018/2019

 Widuchowa, 23 sierpnia 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY WIDUCHOWA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

I. Zamawiający:
Gmina Widuchowa
74-120 Widuchowa, ul Grunwaldzka 8,
REGON: 811684924, NIP: 858-17-26-084,
tel. (91) 416 72 55, e-mail: org@widuchowa.pl

II. Wartość zamówienia:
1. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro. Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8 ustawy).
2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usługi przewozowej uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności polegające na przewozie dziewięciorga dzieci, uczniów niepełnosprawnych z miejsca ich zamieszkania do przedszkola, szkół i ośrodków w roku szkolnym 2018/2019 na poszczególnych trasach:

I TRASA: Żarczyn-Krzywin-Widuchowa-Dębogóra-Nowe Czarnowo-Gryfino-Szczecin
Szacowana liczba km do przejechania dziennie ok. 68 km w jedną stronę

- Przedszkola Nr 4 w Gryfinie, ul. Kościuszki 17,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie, ul. Iwaszkiewicza 70,
- Zespołu Szkól Specjalnych w Nowym Czarnowie,
- Dziennego Ośrodka Edukacyjno-Terapeutycznego w Szczecinie, ul. Tkacka 55

II TRASA: Widuchowa-Krzywin-Chojna
Szacowana liczba km do przejechania dziennie ok. 23 km w jedną stronę

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, ul. Podmurze 4

zgodnie z wykazem przedstawionym w tabeli:

Lp.

Miejscowość

Liczba dzieci/opiekunów

Przedszkole

Nr 4

w Gryfinie

Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie

Dzienny Ośrodek Terapeutyczny w Szczecinie

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie

1

Żarczyn

1+1 opiekun

1

 

 

2

Krzywin

1

 

1

1+1 opiekun

3

Widuchowa

 

1 + 1

 

1

4

Dębogóra

 

1

 

 

2. Dzieci należy przewieźć do placówek na godz. 8.00 i odwieźć po zakończonych zajęciach lekcyjnych ok. godz. 14.30 do 15.00 do miejsca zamieszkania ucznia.
3. Szczegółowy rozkład jazdy uzależniony będzie od rozkładu zajęć szkolnych i zostanie ustalony bezpośrednio między Wykonawcą a Zamawiającym po otrzymaniu rozkładów zajęć placówek wymienionych w pkt. 1.
4. Dowóz uczniów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku, z wykluczeniem przerw świątecznych oraz dni wolnych od nauki. W przypadku zajęć odbywających się w dniach innych niż dni nauki szkolnej, ale wynikających z organizacji pracy placówki, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w tym dniu przewóz uczniów.
5. Wykonawca podaje dla oferowanej usługi cenę netto oraz brutto (z VAT) w złotych (PLN).
6. Podana cena obowiązuje przez cały okres objęty umową.
7. Zaproponowana cena kosztu jednego dnia dowozu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

IV. Termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia 03 września 2018r. do dnia 21 czerwca 2019 r., we wszystkie dni zajęć szkolnych zgodnych z opracowanym kalendarzem szkolnych na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w spawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)

V. Kryteria wyboru oferty:
- najniższa cena brutto

VI. Sposób przygotowania oferty:
1) oferta składa się z wypełnionego formularza ofertowego ( załącznik nr 1), oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2),
2) do oferty należy dołączyć kserokopię poświadczenia za zgodność z oryginałem licencji na wykonanie transportu drogowego osób, wydanej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2011 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.)
3) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
4) Oferta musi być napisana w języku polskim, w formie pisemnej z zachowaniem czytelnej formy.
5) Formularz oferty oraz dokumenty sporządzone przez Oferenta muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.
6) Treść oferty musi być zgodna z treścią zapytania ofertowego.

Ofertę należy składać w terminie do 30.08.2018 r.  do godz.11.00 na  adres: Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. Nr 11, lub na Nr fax-u 91-4167-255 lub drogą mailową : org@widuchowa.pl, ok@widuchowa.pl
Informacji udziela Monika Nowicka, tel. (91) 416 72 55, wew.36

VII. Klauzula informacyjna

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Widuchowa i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej, ul. Grunwaldzka 8; 74-120 Widuchowa, tel./fax. 91 416 72 55, REGON 811684924, NIP 858 17 26 084, e-mail: org@widuchowa.pl;

 • Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Widuchowa jest Pani Ewa Stefańska, e-mail: iod@widuchowa.pl, tel. 91 416 72 55 w. 21;

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu, związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: „Dowóz uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z terenu Gminy Widuchowa do placówek i odwiezienie ich do miejsca zamieszkania w okresie od 03 września 2018 r. do 21 czerwca 2019 r.”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą

- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

- upoważnieni pracownicy administratora;

- współpracownicy kancelarii prawnych i osoby współpracujące ze gminą,

- instytucje upoważnione na mocy prawa zgodnie z ich kompetencjami i uprawnieniami,

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat;

 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z udziałem w postępowaniu i udzieleniem zamówienia;

 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 • posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Kontakt z Zamawiającym możliwy jest za pomocą danych kontaktowych zawartych w punkcie I niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia niniejszego postępowania na każdym etapie, bez wyboru oferty i bez podania przyczyny.
Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego z 23.04.1964 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 t.j.), dalej KC, ani zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 formularz_ofertowy_zal.1.doc (DOC, 39.00Kb) 2018-08-23 15:03:20 215 razy
2 oswiadczenie_o_spelnianiu_wymogow_zal.2.doc (DOC, 25.50Kb) 2018-08-23 15:03:20 192 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 23-08-2018 15:03:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 23-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 23-08-2018 15:11:53