Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 472/2018 w sprawie powołania nowych struktur formacji Obrony Cywilnej na terenie Gminy Widuchowa.


ZARZĄDZENIE Nr 472/2018
WÓJTA  GMINY WIDUCHOWA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY WIDUCHOWA
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania nowych struktur formacji Obrony Cywilnej  na terenie Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 17 ust.6 i 7,  art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1430), §3 pkt.7, § 4 pkt.4 rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 25 czerwca2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju,szefów Obrony Cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r., Nr.96, poz. 850), Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014r. w sprawie normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej oraz ich ramowych struktur organizacyjnych i podstawowych zdań zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Na podstawie oceny zagrożenia i potrzeb zabezpieczenia ludności na administrowanym terenie oraz możliwości technicznego zabezpieczenia działań formacji obrony cywilnej tworzy się Formacje Obrony Cywilnej Gminy Widuchowa zwane dalej „FOC” przeznaczone do wykonywania zadań na rzecz Gminy Widuchowa, mające na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych  i zagrożeń środowiska a także usuwanie ich skutków na obszarze Gminy Widuchowa. Celem FOC jest również  wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie ludności.

2.Tworzone Formacje Obrony Cywilnej:
1) Pluton ratownictwa ogólnego - zwany PRO, o podstawowym stopniu gotowości;
2) Drużynę wykrywania i alarmowania -zwana DWA, o wyższym stopniu gotowości;
3) Drużynę ratownictwa wodnego - zwana DRW, o podstawowym stopniu gotowości.

§ 2.1. Plutonratownictwa ogólnego (PRO) przeznaczony jest do prowadzenia działań ratowniczych, ewakuacji ludności w czasie zagrożenia i wojny, oraz w razie wystąpienia klęski żywiołowej lub usuwania ich skutków.

2. Do głównych zadań PRO należy:
1) organizuje ewakuację ludności, zaciemnienie i wygaszenie świateł;
2) organizuje i prowadzi akcję ratunkową, udziela pomocy medycznej poszkodowanym;
3) organizuje pomieszczenia i zaopatrzenie dla poszkodowanej ludności;
4) zaopatruje ludność w sprzęt  i środki ochrony indywidualnej;
5) pomaga w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej;
6) pomaga w ratowaniu żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania;
7) udziela doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych;
8) wykonywanie prostych prac zabezpieczających uszkodzone budynki oraz urządzenia techniczne i komunalne, które zagrażają życiu ludzi  albo uniemożliwiają lub utrudniają wykonywanie prac ratunkowych;
9) oznakowanie i zabezpieczenie wykrytych min i niewypałów;
10) wyszukiwanie, wydobywanie i wynoszenie (wyprowadzanie) poszkodowanych ze zniszczonych (uszkodzonych) budynków, miejsc pożarów itp.;
11) zapewnienie  poszkodowanym przebywającym w zagruzowanych budowlach ochronnych dopływu świeżego powietrza oraz wody, żywności, leków i środków opatrunkowych;
12) rozwijanie punktów pierwszej pomocy medycznej;
13) udzielanie doraźnej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym;
14) wykonywanie innych prac - w zależności od sytuacji - w obiekcie i rejonie prowadzenia akcji ratunkowej.

§ 3.1. Drużyna Wykrywania i Alarmowania (DWA) przeznaczona jest do wykonywania zadań w zakresie wykrywania zagrożeń związanych ze stosowaniem środków rażenia, klęskami żywiołowymi, awariami obiektów technicznych, skażeniami i zakażeniami, powodziami lub innymi podobnymi zdarzeniami losowymi oraz wybuchem wojny.

2. Do głównych zadań DWA należy:
1) monitorowanie i analizowanie sytuacji kryzysowych na obszarze gminy, generujących zagrożenia dla ludzi i środowiska;
2) określenie skali i zasięgu zaistniałych zagrożeń, prognozowanie ich rozwoju oraz skutków wystąpienia;
3) ostrzeganie i alarmowanie ludności o prognozowanych i zaistniałych zagrożeniach oraz informowanie o sposobach postępowania na każdym etapie rozwoju sytuacji kryzysowej;
4) przekazywanie informacji o skażeniach, napromieniowaniu, uderzeniach bronią masowego rażenia  i innych nadzwyczajnych zagrożeniach ludności Szefowi OC Gminy;
5) przekazywanie Szefowi OC Gminy  propozycji zalecanych procedur postępowania i sposobów zachowania się ludności  w zaistniałej sytuacji.

§ 4.1. Drużyna ratownictwa wodnego (DRW) realizuje działania na wszelkiego rodzaju obszarach wodnych oraz obszarach objętych powodzią lub zalaniem, jak również na terenach zalodzonych. Jej zadania polegają na wykonywaniu czynności ratowniczych z zakresu ratownictwa medycznego, chemicznego, technicznego, wysokościowego lub gaszenia pożarów. Realizacja działań ratowniczych na obszarach wodnych może stanowić wstęp do uruchomienia działań humanitarnych lub ekologicznych.

2. Do głównych zadań  DRW należy:
1) rozpoznanie i ocena zagrożenia dla życia i zdrowia;
2) niesienie pomocy tonącym (w tym na akwenach zalodzonych), poprzez dotarcie do poszkodowanych lub zagrożonych ludzi oraz udzielenie im kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także przekazanie poza strefę zagrożenia - poszkodowanych zespołom Państwowego Ratownictwa Medycznego;
3) ratowanie życia ludzi na wodach powodziowych, poprzez dotarcie do poszkodowanych lub zagrożonych osób oraz udzielenie im kwalifikowanej pierwszej pomocy i ewakuację poza strefę zagrożenia;
4) zabezpieczenie działań ratowniczych na lodzie oraz innym obszarze wodnym, z uwzględnieniem asekuracji ratowników podczas działań ratowniczych prowadzonych bezpośrednio na wodzie (lodzie) oraz w jego sąsiedztwie (brzegu);
5) ewakuację ludzi z terenów zalanych, kry lodowej, obszaru wodnego, łodzi, pojazdów lub obiektów i urządzeń hydrotechnicznych;
6) ewakuację zwierząt;
7) zabezpieczenie na obszarach wodnych, obszarach objętych powodzią i innych zbiornikach wodnych działań technicznych, chemicznych i ekologicznych związanych z usuwaniem lub ograniczaniem zagrożeń;
8) współdziałanie z podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego.

§ 5. Strukturę organizacyjną formacji obrony cywilnej wymienionych w § 1, stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Każda FOC, niezależnie od przeznaczenia, struktury organizacyjnej i podległości może być użyta do zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwania ich skutków. Decyzję o udziale FOC  w realizacji tych zadań podejmuje Szef Obrony Cywilnej na wniosek prowadzącego akcję ratunkową. FOC podczas udziału w takiej akcji ratunkowej podlegają organowi kierującemu tą akcją.

§ 7.Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi do spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

§ 8.Traci moc Zarządzenie Nr 468/06 z dnia 29.05.2006 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

§ 9.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalacznik do z472-18.doc (DOC, 44.00Kb) 2018-02-02 13:44:04 340 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 02-02-2018 13:44:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 02-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 02-02-2018 13:44:04