Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2018 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.)

 OTWARTY KONKURS OFERT
Wójt Gminy Widuchowa
74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8
tel.
/fax 91-4167-255

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2018 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.)

I. Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości Czarnówko - w wysokości 23.000,00 zł;
2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości Krzywin - w wysokości 23.000,00 zł;
3. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości Widuchowa - w wysokości 46.000,00 zł;
4. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości Żarczyn - w wysokości 23.000,00 zł;

II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku - w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), oraz prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817, z późn. zm.), które:
a) przedstawią ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantują wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy;
b) prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia.
2. Oferta powinna zawierać w szczególności prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2016 r. poz.1300) wraz z wymaganymi załącznikami.
3. Podmioty przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego, a Gmina Widuchowa zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
4. Umowa wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Umowa o wspieraniu lub powierzeniu zadania publicznego może być zawarta na czas określony, nie dłużej niż do końca 2018 roku. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania stanowi załącznik nr 5 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

III. Terminy i warunki realizacji zadania:
Zadania muszą być realizowane w 2018 roku, a podmioty, które te zadania realizują powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817, ze zm.).
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.
2. Wydatki ponoszone w ramach udzielonej dotacji stanowią koszty kwalifikowane od dnia zawarcia umowy. Wydatki są kwalifikowane, jeżeli są zgodne z prawem, związane z realizowanym zadaniem oraz:
a) są niezbędne do realizacji zadania,
b) zostały faktycznie poniesione,
c) zostały poniesione wyłącznie na potrzeby osób, do których projekt jest kierowany,
d) są udokumentowane (dowodem poniesienia wydatków jest opłacone faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty),
e) zostały przewidziane w zatwierdzonym kosztorysie zadania
3. Koszty związane z realizacją zadania powstałe przed podpisaniem umowy nie mogą być pokrywane ze środków dotacji.
4. Koszty związane z administracją i obsługą projektu nie mogą przekroczyć 20% całkowitego budżetu zadania publicznego.
5. Dotacja nie może być przeznaczona szczególności na:
a) koszty transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
b) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na klub lub zawodnika tego klubu,
c) wydatki z tytułu opłat i umownych kar, grzywien jaki i koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji postanowień wydanych przez sąd,
d) wydatki nieuwzględnione w ofercie oraz w umowie,
e) odsetki od zadłużenia,
f) darowizny na rzecz innych osób.
6. Oferty sporządzone wadliwie i niekompletne co do wymaganego kompletu dokumentów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

IV. Termin składania ofert:
1. Oferty należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście na adres Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa pok. 11, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.02.2018 r. do godz. 1515
2. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Widuchowa potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.
3. Na kopercie należy umieścić następujące informacje:
a) pełną nazwę oferenta i jego adres,
b) tytuł zadania
c) adnotację „nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej”
4. Druk oferty można otrzymać w Urzędzie Gminy  Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. Nr 08. Druk jest także dostępny na stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl
5. Oferta i załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lun innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
6. Dokumenty winny być podpisane czytelnie z podaniem funkcji osób/osoby podpisującej/podpisujących (np. wraz z imienną pieczątką osób/osoby poświadczającej/poświadczających).

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1. W celu opiniowania złożonych ofert Wójt powoła komisję konkursową zgodnie z § 16 Uchwały nr XXIV/257/2017 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
2. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty zakończenia ich naboru.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent przed podpisaniem umowy może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
4. O podjętej decyzji składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie.
5. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
6. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:
1) cena możliwości realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, sprzęt potrzebny do realizacji zadania oraz zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczeniem,
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem udziału rzeczowego oraz finansowych środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację danego zadania od innych podmiotów,
3) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w budżecie gminy na dany rok kalendarzowy,
4) wyniki pracy, specyfika zadania, liczba członków stowarzyszenia, liczba osób biorących udział, zasięg imprezy.

VI. Podaje się do wiadomości, że w 2017 roku przekazano w formie dotacji środki na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w sposób następujący:

Lp.

Nazwa podmiotu, tytuł zadania

Kwota dotacji

1

KS „Łabędź” Widuchowa, upowszechnianie kultury fizycznej
w miejscowości Widuchowa

42 000,00

2

KS „Czarni” Czarnówko, upowszechnianie kultury fizycznej
w miejscowości Czarnówko

21 000,00

3

Krzywiński LUKS, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
w miejscowości Krzywin

21 000,00

4

Uczniowski Klub Sportowy Pro-Team Żarczyn, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Żarczyn

21 000,00

 

Ogółem

105 000,00

VII. Podaje się do wiadomości, że w 2018 roku nie przekazano w formie dotacji środków na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zal. nr 1 - wzor oferty 2018.doc (DOC, 272.50Kb) 2018-02-02 08:35:28 119 razy
2 zal. nr 3 - wzor umowy 2018.doc (DOC, 165.00Kb) 2018-02-02 08:35:28 132 razy
3 zal. nr 5 - wzor sprawozdania 2018.doc (DOC, 191.50Kb) 2018-02-02 08:35:28 136 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 02-02-2018 08:35:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 02-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Stachura 06-05-2019 08:17:25