Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. inwestycji i planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju.

Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Widuchowa
ul. Grunwaldzka 8,
74-120 Widuchowa

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na

Stanowisko ds. inwestycji i planowania przestrzennego
w Referacie
Inwestycji, Strategii i Rozwoju

 

 1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
  wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki i specjalności: budownictwo, inżynieria środowiska, planowanie przestrzenne, administracja publiczna,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. biegła obsługa komputera, obsługa aplikacji pakietu Microsoft Office oraz znajomość programów do tworzenia i obróbki grafiki,

 7. biegła obsługa urządzeń biurowych np. fax, kserokopiarka, skaner,

 8. znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego wynikających z ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych,,

 9. znajomość zagadnień prawnych niezbędnych w pracy na stanowisku wynikających z ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, prawo budowlane, prawo wodne, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,

 10. posiadanie prawa jazdy kategorii B.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub odbycie stażu,

 2. inicjatywa, samodzielność, kreatywność,

 3. umiejętność podejmowania decyzji,

 4. odpowiedzialność,

 5. zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią.

 

 1. Zakres wykonywanych na stanowisku zadań:

 1. Opracowywanie projektów dokumentów strategicznych gminy oraz rocznych i wieloletnich programów i planów:
  a. Programu Rewitalizacji.
  b. Planu Rozwoju Lokalnego.

 2. Współudział w opracowywaniu Strategii Rozwoju Gminy;

 3. Współudział w opracowywaniu projektów rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych;

 4. Przeprowadzanie procedur uchwalania i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

 5. Przeprowadzanie procedury uchwalania i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy;

 6. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy;

 7. Przygotowanie dokumentacji oraz prowadzenie realizacji zadań inwestycyjnych według procedur zamówień publicznych w zakresie inwestycji kubaturowych, obiektów budowlanych i budowli, rozliczenie końcowe zadań i zgłaszanie do użytkowania, w tym realizowanych z udziałem środków zewnętrznych;

 8. Prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków w tym prowadzenie ewidencji dóbr kultury znajdujących się na terenie gminy;

 9. Współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej w zakresie realizowanych zadań;

 10. Przekazywanie do publicznej wiadomości informacji i komunikatów dotyczących jakości wody, przerw w dostawie wody i innych informacji związanych z gospodarką wodno-ściekową;

 11. Prowadzenie spraw dotyczących funduszu sołeckiego;

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. pełny wymiar czasu pracy,

 2. miejsce w budynku niedostosowanym do potrzeb niepełnosprawnych (brak windy),

 3. praca z monitorem ekranowym w pozycji siedzącej ponad 4 godziny dziennie,

 4. praca w siedzibie urzędu, kontakty bezpośrednie z petentami,

 5. przy wykonywaniu niektórych zadań praca poza siedzibą Urzędu.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys zawodowy (CV),

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza: Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 971, do pobrania ze strony internetowej www.bip.widuchowa.pl - stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze),

 4. jeśli kandydat posiada staż pracy - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

 5. kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wykształcenia wyższego (dyplom),

 6. kserokopie innych dodatkowych dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje lub umiejętności (certyfikaty, zaświadczenia o odbytych kursach kwalifikacyjnych lub szkoleniach, prawo jazdy itp.),

 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

 8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,

 9. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 10. oświadczenie o prowadzeniu, bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

 

 1. Inne informacje:

 1. Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt. 5. ppkt 4,5,6 - powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

 2. List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.992) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902)" i własnoręcznie podpisane.

 3. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa (pokój Nr 11 - I piętro) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 16 sierpnia 2017 roku do godz. 1300  na adres: Urząd Gminy Widuchowa, 74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Dotyczy naboru na Stanowisko ds. inwestycji i planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju” . Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu Gminy Widuchowa. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Widuchowa (www.bip.widuchowa.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Widuchowa, zgodnie z art.15. ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902).

 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 6. Komisja powołana przez Wójta Gminy Widuchowa działa dwuetapowo:
  I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania,
  II etap - przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

 7. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Spełnienie obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.922) informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Widuchowa z siedzibą w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu jednorazowej rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do procesu rekrutacji.

 

        

                                                                                                                                                    Wójt Gminy Widuchowa

                                                                                                                                                          Anna Kusy - Kłos

Widuchowa, dnia 04 sierpnia 2017 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 04-08-2017 10:57:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 04-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 04-08-2017 11:04:00