Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIII/198/2005 w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.


UCHWAŁA Nr XXIII/198/2005
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 28 stycznia 2005 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) w związku z art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz.U. Nr 39, poz. 455, Nr 100, poz. 1074, z 2001 r. Nr 52, poz. 544, z 2002 r. Nr 160, poz. 1323, z 2003 r. Nr 34, poz. 286 i z 2004 r. Nr 74, poz. 667) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin wynagradzania nauczycieli stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVIII/173/2000 Rady Gminy Widuchowa z dnia 14 września 2000 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli, wraz z późniejszymi zmianami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/198/2005
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 28 stycznia 2005 r.

Rada Gminy Widuchowa jako organ prowadzący szkołę zobowiązana jest określić corocznie dla nauczycieli regulamin wynagradzania, który podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
Przedstawiony projekt Regulaminu został uzgodniony z ww. związkami tj. Zarządem Oddziału ZNP w Widuchowej i Kołami NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania przy Szkole Podstawowej w Krzywinie i Zespole Szkół w Widuchowej. Podstawowe zmiany, które uzgodniono w stosunku do dotychczas obowiązującego Regulaminu są następujące:
- maksymalna wysokość dodatku motywacyjnego wynosić ma 300, 00 zł, dotychczasowy zapis - do 15 % wynagrodzenia zasadniczego,
- dopisano dodatkowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół,
- przyznawanie dodatku motywacyjnego nauczycielowi lub dyrektorowi będzie następować po uprzednim zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 08-02-2005 12:25:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 08-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 08-02-2005 12:25:04