Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry

Plik źródłowy

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Szczecin, dnia 16 lipca 2015 r.
Poz. 2851

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 10 lipca 2015 r.
w sprawie ogłoszenia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry


Na podstawie § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz. U. Nr 121, poz. 1307) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłasza się zmianę Statutu Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 24, poz. 326, z 2012 r., poz. 3212) polegającą na nadaniu brzmienia jak w załączniku do niniejszego obwieszczenia.
§ 2. W dniu 30 czerwca 2015 r. wpisano do Rejestru związków międzygminnych zmianę Statutu Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie wynikającą z treści uchwał organów stanowiących gmin uczestniczących w Związku: Rady Gminy Banie Nr XXIII/203/2013 z dnia 28 maja 2013 r. i Nr II/25/2015 z dnia 25 lutego 2015 r., Rady Miejskiej w Cedyni Nr XXVI/213/2013 z dnia 31 maja 2013 r. i Nr V/29/2015 z dnia 4 marca 2015 r., Rady Gminy Widuchowa Nr XXII/194/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. i Nr IV/26/2015 z dnia 19 lutego 2015 r., Rady Gminy Nowogródek Pomorski Nr XXIII/136/13 z dnia 23 maja 2013 r. i Nr IV/17/15 z dnia 26 lutego 2015 r., Rady Gminy Warnice Nr XXX/191/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. i Nr VI/21/2015 z dnia 27 lutego 2015 r., Rady Gminy Bielice Nr XXV/117/13 z dnia 10 czerwca 2013 r. i Nr IV/14/15 z dnia 26 lutego 2015 r., Rady Gminy Stargard Szczeciński Nr XXIX/259/13 z dnia 24 maja 2013 r. i Nr VII/36/15 z dnia 24 kwietnia 2015 r., Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXIX/269/2013 z dnia 21 maja 2013 r. i Nr V/29/2015 z dnia 19 lutego 2015 r., Rady Miejskiej w Reczu Nr XXX/181/13 z dnia 28 maja 2013 r. i Nr VII/22/15 z dnia 26 lutego 2015 r., Rady Gminy Boleszkowice Nr XXIX/153/2013 z dnia 23 maja 2013 r. i Nr IV/25/2015 z dnia 26 lutego 2015 r., Rady Gminy Przelewice Nr XXVI/219/2013 z dnia 21 maja 2013 r. i Nr VI/38/2015 z dnia 20 marca 2015 r., Rady Miejskiej w Moryniu Nr XXIII/172/2013 z dnia 29 maja 2013 r. i Nr V/17/2015 z dnia 24 lutego 2015 r., Rady Gminy Kozielice Nr XIX/210/2013 z dnia 17 maja 2013 r. i Nr VII/39/15 z dnia 15 czerwca 2015 r., Rady Miejskiej w Lipianach Nr XXIV/209/2013 z dnia 28 maja 2013 r. i Nr IV/26/2015 z dnia 24 lutego 2015 r., Rady Gminy Dolice Nr XXVI/237/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. i Nr V/32/15 z dnia 26 lutego 2015 r., Rady Gminy Stare Czarnowo Nr XXV/179/13 z dnia 7 czerwca 2013 r. i Nr V/36/2015 z dnia 27 lutego 2015 r., Rady Gminy Krzęcin Nr XXVI/154/2013 z dnia 23 maja 2013 r. i Nr IV/29/2015 z dnia 26 lutego 2015 r., Rady Gminy Marianowo Nr V/23/2015 i V/24/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.

wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO Ryszard Mićko
WICEWOJEWODAZałącznik do Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 lipca 2015 r.
STATUT ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY


Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1. 1. Związek międzygminny pod nazwą: „Związek Gmin Dolnej Odry” zwany dalej „Związkiem” tworzą i są jego członkami:
1. gmina Banie;
2. gmina Bielice;
3. gmina Boleszkowice;
4. gmina Cedynia;
5. gmina Chojna;
6. gmina Dolice;
7. gmina Kozielice;
8. gmina Krzęcin
9. gmina Lipiany;
10. gmina Moryń;
11. gmina Nowogródek Pomorski;
12. gmina Przelewice;
13. gmina Recz;
14. gmina Stare Czarnowo;
15. gmina Stargard Szczeciński
16. gmina Warnice;
17. gmina Widuchowa;
18. gmina Marianowo.
§ 2. Siedzibą związku jest miasto Chojna.
§ 3. 1. Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania statutowe w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
2. Związek ma charakter otwarty. Do związku mogą przystąpić inne gminy położone na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych przez przepisy prawa oraz przez Statut.
3. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania oraz współpracować z innymi organizacjami jednostek samorządu terytorialnego w kraju i za granicą.
§ 4. Związek działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu i podlega nadzorowi prawnemu Prezesa Rady Ministrów, Wojewody Zachodniopomorskiego, a w zakresie spraw finansowych nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej właściwej dla województwa zachodniopomorskiego.
§ 5. 1. Terenem działania Związku jest obszar gmin będących jego członkami.
2. Związek został utworzony na czas nieokreślony.


Rozdział 2 CELE i ZADANIA


§ 6. 1. Zadaniem Związku jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie dotyczącym gospodarki odpadami, w tym unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz organizowanie systemu logistycznego zbiórki odpadów na terenie działania Związku.
2. Związek wykonuje zadania własne gmin zrzeszonych przekraczających ich możliwości organizacyjne i finansowe w zakresie dotyczącym wdrażania i koordynowania programów rozwoju ekologicznego w tym:
a) podejmowanie działań w zakresie ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu na terenie zrzeszonych w Związku gmin;
b) wymianę doświadczeń w zakresie zadań komunalnych;
c) pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych;
d) inicjowanie, przygotowanie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie budowy i eksploatacji sieci kanalizacyjnych, wodociągowych i gazowych oraz zagospodarowania odpadów komunalnych;
e) podejmowanie działań w zakresie propagowania zrównoważonego rozwoju poszczególnych członków Związku.
3. Związek reprezentuje wspólne interesy gmin – członków Związku w sprawach współpracy z samorządami terytorialnymi w kraju i innych państwach oraz Euroregionami a także w sprawach współpracy z administracją rządową.
4. Związek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
§ 7. 1. Związek realizuje zadania określone Statutem i przyjęte do realizacji uchwałami Zgromadzenia we wszystkich forach przewidzianych prawem, w szczególności w drodze:
a. tworzenia przedsiębiorstw, zakładów, spółek i innych podmiotów gospodarczych i przystępowanie do nich,
b. prowadzenia własnej działalności informacyjnej i wydawniczej,
c. współpracy z innymi związkami międzygminnymi, stowarzyszeniami, organizacjami gospodarczymi, naukowymi i instytucjami zajmującymi się działalnością o podobnym charakterze,
d. pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań statutowych oraz przedsięwzięć proekologicznych.
2. Na zgodny wniosek gmin – członków Związku, przyjęty w trybie przewidzianym w przepisach Ustawy, mogą być przez związek przejęte inne zadania publiczne wykonywane przez gminy.


Rozdział 3 CZŁONKOSTWO


§ 8. 1. Członkami Związku mogą być gminy.
2. Członkowie Związku mają równe prawa w korzystaniu z dóbr i majątku Związku.
§ 9. 1. O przyjęciu nowego członka rozstrzyga Zgromadzenie w drodze uchwały.
2. Przystąpienie i wystąpienie gmin – członków Związku stanowi zmianę Statutu.
3. Z wnioskiem o przyjęcie do Związku występuje rada zainteresowanej gminy.
4. Wniosek powinien zawierać:
a. uchwałę rady gminy w sprawie przystąpienia do Związku,
b. uchwałę rady gminy w prawie przyjęcia Statutu Związku.
5. Zmiana granic administracyjnych gminy nie powoduje utraty członkostwa w Związku. Gmina ma obowiązek zawiadomić Związek o zmianie swoich granic administracyjnych.
§ 10. Członkostwo w Związku ustaje w skutek:
1. Wystąpienia gminy ze Związku poprzez podjęcie przez radę gminy uchwały o wystąpieniu ze Związku;
2. Wykluczenia przez Zgromadzenie na skutek:
a. nieopłacenia należności z tytułu zaległości w płatności składek członkowskich w terminie 7 dni od doręczenia wezwania;
b. nie realizowania przez członka Związku postanowień Statutu i uchwał Zgromadzenia oraz działania na szkodę Związku;
3. Zmiany podziału administracyjnego, skutkiem czego gmina – członek Związku przestaje istnieć.
4. O wykluczeniu członka ze Związku stanowi Zgromadzenie w drodze uchwały.
§ 11. 1. Członek Związku może z niego wystąpić z końcem roku obrachunkowego zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, przedkładając Zgromadzeniu Związku uchwałę o wystąpieniu ze Związku.
2. Wystąpienie ze Związku Zgromadzenie potwierdza uchwałą.
3. Występujący członek jest nadal, po wystąpieniu ze Związku, zobowiązany do uczestnictwa na dotychczasowych zasadach w zobowiązaniach Związku, które zostały zaciągnięte podczas jego uczestnictwa.
4. Nieruchomości oraz inne niepodzielne składniki majątkowe przekazane Związkowi przez jego członków nie podlegają zwrotowi w przypadku wystąpienia członka ze Związku, jeżeli Związek nie mógłby bez nich prawidłowo realizować swoich zadań statutowych na rzecz pozostałych członków Związku.
§ 12. 1. W razie ustania członkostwa były członek Zarządu ma obowiązek uregulowania w terminie ustalonym przez Zgromadzenie wszystkich zobowiązań w stosunku do Związku.
2. Ustanie członkostwa gminy w Związku skutkuje pozbawieniem jej przedstawicieli wszystkich funkcji w organach Związku.
3. W razie ustania członkostwa w Związku, członkowi nie przysługują żadne roszczenia o zwrot opłaconych składek.


Rozdział 4 ORGANY ZWIĄZKU


§ 13. Organami Związku są:
1. Zgromadzenie Związku, zwane dalej Zgromadzeniem,
2. Zarząd Związku, zwany dalej Zarządem.
§ 14. 1. Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.
2. W skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie i burmistrzowie gmin uczestniczących w Związku.
3. Na wniosek wójta lub burmistrza rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w zgromadzeniu zastępcy wójta albo radnemu.
4. Każda z gmin – członków Związku ma prawo do jednego przedstawiciela w Zgromadzeniu.
§ 15. 1. Kadencja Zgromadzenia trwa 4 lata i jest równa kadencji rad gmin.
2. Przedstawiciele gmin ustępujący na skutek upływu kadencji Zgromadzenia pełnią swoje obowiązki aż do czasu ukonstytuowania się Zgromadzenia w nowym składzie.
§ 16. Do właściwości Zgromadzenia Związku należy:
1. Uchwalanie Statutu Związku;
2. Wybór i odwoływanie Zarządu Związku oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
3. Uchwalanie budżetu Związku, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi Związku z tego tytułu;
4. Uchwalanie wysokości i terminów płatności składki rocznej oraz innych świadczeń na rzecz Związku;
5. Ustalanie form realizacji zadań publicznych Związku określonych Statutem;
6. Ustalanie szczegółowych zasad gospodarowania mieniem Związku;
7. Zaciąganie pożyczek, kredytów, innych zobowiązań długoterminowych;
8. Uchwalanie wieloletniej prognozy finansowej;
9. Tworzenie i przystępowanie do spółek, rozwiązywanie ich i występowanie z nich;
10. skreślony;
11. Określanie wysokości sumy, do której Zarząd Związku może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
12. Podejmowanie decyzji w sprawach inwestycji prowadzonych przez Związek, w tym ustalanie zasad ich finansowania;
13. Ustalanie wysokości zasad zwrotu kosztów podróży dla członków organów Związku i Komisji Rewizyjnej oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu;
14. Rozpatrywanie skarg i zażaleń członków Związku dotyczących działalności Związku, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
15. Na wniosek Zarządu Związku - powoływanie i odwoływanie Skarbnika Związku;
16. Powoływanie i odwoływanie likwidatora Związku;
17. Powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej oraz członków Komisji Rewizyjnej;
18. Wykonywanie innych czynności przewidzianych w Statucie.
§ 17. 1. Zgromadzenie wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Zgromadzenia i dwóch Wiceprzewodniczących bezwzględną większością statutowej liczby członków Zgromadzenia w głosowaniu tajnym.
2. Odwołanie Przewodniczącego Zgromadzenia i Wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej 1/4 statutowej liczby członków Zgromadzenia w trybie określonym w ust. 1.
§ 18. 1. Zgromadzenie odbywa posiedzenia zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Posiedzenia zwyczajne Zgromadzenia odbywają się z częstotliwością potrzebną do wykonywania zadań Związku, nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia lub z jego upoważnienia – Wiceprzewodniczący, przesyłając zaproszenia członkom Zgromadzenia, na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia załączając jednocześnie porządek obrad oraz niezbędne materiały i dokumenty oraz projekty uchwał.
4. Wymóg upoważnienia dla Wiceprzewodniczącego, o jakim mowa w ust. 3 powyżej nie dotyczy sytuacji, kiedy Przewodniczący nie może go udzielić z powodu niedającej się usunąć przeszkody. W takiej sytuacji posiedzenie Zgromadzenia zwołuje Wiceprzewodniczący.
5. Jeżeli Wiceprzewodniczący nie może zwołać posiedzenia, jego obowiązki przejmuje inna osoba z pozostałych członków Zgromadzenia - najstarsza wiekiem.
6. Posiedzenie nadzwyczajne może być zwołane na pisemny wniosek Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/4 członków Związku. Posiedzenie w takim wypadku powinno być zwołane w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać porządek obrad oraz niezbędne materiały i dokumenty oraz projekty uchwał.
7. Pierwszą sesję Zgromadzenia zwołuje oraz obradom przewodniczy Przewodniczący Zgromadzenia poprzedniej kadencji.
§ 19. Z przebiegu każdego posiedzenia organu Związku sporządza się protokół, który podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu.
§ 20. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków, chyba że Ustawa stanowi inaczej.
§ 21. 1. Zarząd Związku, zwany dalej Zarządem, jest organem wykonawczym Związku.
2. Zarząd składa się z pięciu członków: przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących i dwóch członków Zarządu.
3. Przewodniczącego Zarządu wybiera Zgromadzenie spośród przedstawicieli członków w odrębnym głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.
4. Zastępców przewodniczącego Zarządu oraz członków Zarządu wybiera Zgromadzenie na wniosek przewodniczącego Zarządu bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia w głosowaniu tajnym. Wybór następuje spośród przedstawicieli członków Zgromadzenia.
5. Przewodniczący Zarządu Związku oraz pozostali członkowie Zarządu są zatrudniani w Związku na podstawie wyboru. Wynagrodzenie określane jest uchwalą Zgromadzenia.
§ 22. Do etatowych pracowników Związku mają zastosowanie przepisy o pracownikach samorządowych.
§ 23. 1. Obsługę techniczno – organizacyjną Związku i jego organów, a także wykonywanie czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań Związku zapewnia Biuro Związku.
2. Wewnętrzną organizację Biura oraz szczegółowy zakres jego działania określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd.
§ 24. 1. Do kompetencji Zarządu należy realizacja zadań pozostające w zakresie działania związku o ile Ustawa i niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. Do Zarządu należy bieżące kierowanie wszystkimi sprawami związku, a w szczególności:
a. przygotowywanie danych i innych materiałów niezbędnych dla podejmowania uchwal przez Zgromadzenie, w tym przygotowanie projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd,
b. wykonywanie uchwał zgromadzenia;
c. zarządzanie majątkiem Związku, w oparciu o postanowienia Statutu oraz uchwały Zgromadzenia;
d. zawieranie umów i porozumień oraz wykonywanie innych zobowiązań w granicach zwykłego zarządu;
e. wykonywanie budżetu Związku;
f. wnioskowanie do Zgromadzenia o przyjęcie i wykreślenie członka Związku;
g. przygotowanie i realizacja budżetu Związku;
h. składanie Zgromadzeniu skróconych sprawozdań z działalności;
i. nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych i spółek utworzonych przez Związek.
§ 25. 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. rezygnacji z funkcji;
b. utraty mandatu przedstawiciela gminy w Zgromadzeniu;
c. odwołania przez Zgromadzenie.
2. Utrata mandatu członka Zarządu powoduje zwolnienie ze wszystkich czynności i funkcji, które członek Zarządu pełnił w charakterze przedstawiciela Związku we wszystkich instytucjach i organizacjach.
§ 26. 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez przewodniczącego Zarządu z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej dwóch członków Zarządu w terminie miesiąca od otrzymania wniosku.
2. Zwołanie posiedzenia Zarządu następuje poprzez przekazanie zawiadomienia na piśmie lub pocztą elektroniczną (e-mail), za potwierdzeniem odbioru. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu musi być doręczone członkom Zarządu co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
3. Lista adresów elektronicznych, na które należy wysyłać zawiadomienia o planowanym posiedzeniu Zarządu znajduje się w siedzibie Związku i sporządzana jest w oparciu o pisemne oświadczenia członków Zarządu, składane na ręce Przewodniczącego Zarządu niezwłocznie po powołaniu danej osoby na członka Zarządu.
4. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach, zwoływanych w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Rozstrzygnięcia zarządu zapadają w formie uchwał podjętych większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Zarządu.
5. W sytuacjach wyjątkowych, a w szczególności w przypadkach spraw niecierpiących zwłoki, Zarząd może podejmować uchwały za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub korespondencji bez konieczności zwoływania posiedzenia Zarządu. Na okoliczność takiego trybu głosowania sporządza się protokół, który zawiera datę sporządzenia, skrócony opis użytej metody komunikacji, listę podjętych uchwał wraz z liczbami głosów oddanych za oraz przeciw uchwale. Do protokołu dołącza się wydruki korespondencji i stanowisk poszczególnych członków Zarządu.
§ 27. Przewodniczący Zarządu:
1) organizuje prace Biura Związku;
2) organizuje pracę Zarządu i przewodniczy jego obradom;
3) uczestniczy w posiedzeniach Zgromadzenia Związku;
4) reprezentuje Związek i Zarząd na zewnątrz;
5) prowadzi korespondencję i podpisuje pisma, dokumenty i ogłoszenia Związku;
6) wykonuje obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników Biura Związku.
§ 28. 1. Kadencja Zarządu trwa 4 lata i jest równa kadencji Zgromadzenia Związku.
2. Zarząd pełni swoje obowiązki aż do czasu ukonstytuowania się Zarządu w nowym składzie.
§ 29. Główny Księgowy Związku bierze udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym.
§ 30. Zgromadzenie kontroluje działalność Związku i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Zgromadzenie spośród przedstawicieli członków na okres kadencji rad gmin.
2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu, Przewodniczący Zgromadzenia oraz Wiceprzewodniczący.
3. Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego Komisji ze swego grona.
4. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Komisji.
§ 31. 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola działalności Związku zwłaszcza pod względem celowości gospodarowania w zakresie działalności finansowej Zarządu jak również zgodności podejmowanych działań z uchwałami Zgromadzenia i postanowieniami Statutu,
b. opiniowanie wykonania budżetu oraz formułowania wniosków w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia Zarządowi absolutorium,
c. doraźna kontrola zakładów i spółek Związku,
d. opiniowanie wniosków o odwołanie członków zarządu.
2. Protokoły, wnioski i opinie wymagają formy pisemnej i podpisania przez wszystkich obecnych członków Komisji Rewizyjnej.
3. Komisja rewizyjna składa Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności co najmniej raz w ciągu kadencji i przekazuje jego odpis Zarządowi.


Rozdział 5 MIENIE I GOSPODARKA ZWIĄZKU


§ 32. 1. Poszczególne gminy uczestniczą w Związku w zakresie zaangażowania finansowego uiszczając składkę ustalaną przez Zgromadzenie.
2. Majątek wniesiony przez gminy oraz nabyty od innych osób stanowi majątek Związku.
3. Majątek związku jest odrębny i odrębnie zarządzany od majątku członków Związku.
4. Księgowość Związku jest odrębnie prowadzona od księgowości członków Związku
§ 33. 1. Majątek Związku służy zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gmin – członków Związku.
2. Każdej z gmin – członków Związku, Związek zapewnia obsługę potrzeb jej mieszkańców w zakresie realizowanych zadań publicznych na zasadach równych z prawami innych gmin z tytułu uczestnictwa w Związku, w tym poprzez działania powołanych spółek i jednostek organizacyjnych. Każda z tych gmin jest zobowiązana do korzystania z obiektów i urządzeń Związku oraz obiektów i urządzeń należących do powołanych przez Związek spółek i jednostek organizacyjnych w taki sposób, aby obiekty te i urządzenia zostały wykorzystane w jak najlepszy sposób dla realizacji zadań publicznych powierzonych Związkowi.
3. Korzystanie z obiektów i urządzeń Związku jest odpłatne. Zarząd Związku może wyrazić zgodę innym podmiotom na odpłatne korzystanie z obiektów i urządzeń związku oraz powołanych przez związek spółek i jednostek organizacyjnych.
4. Korzystanie z obiektów i urządzeń Związku oraz powołanych przez związek spółek i jednostek organizacyjnych nie może naruszać praw osób trzecich oraz musi pozostawać w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa miejscowego. W tym celu członkowie Związku podejmą stosowne decyzje i uchwały.
§ 34. 1. Dochody z majątku Związku powinny być użyte na prowadzenie działalności i utrzymanie Związku. O przeznaczeniu nadwyżki przychodów nad kosztami decyduje Zgromadzenie.
2. Jeśli dochody Związku oraz świadczenia członków nie wystarczają na pokrycie wydatków, niedobór rozkłada się na członków Związku proporcjonalnie do opłacanych składek.
§ 35. Środki finansowe Związku pochodzą z:
1) składek członkowskich;
2) wpływów z majątku, zakładów i urządzeń Związku;
3) udziałów Związku w spółkach i innych przedsięwzięciach gospodarczych;
4) darowizn, spadków i zapisów;
5) dotacji i subwencji;
6) dochodów z działalności Związku;
7) innych dochodów i świadczeń.
§ 36. 1. Zarząd przygotowuje projekt budżetu Związku obejmujący wszystkie dochody i wydatki spodziewane w danym roku.
2. Budżet winien być uchwalony przez Zgromadzenie zgodnie z zasadami w terminach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 37. 1. Za zobowiązania przyjęte wobec osób trzecich Związek odpowiada całym swoim majątkiem.
2. Byli uczestnicy Związku odpowiadają w granicach określonych w ust. 1 za wszystkie zobowiązania powstałe do chwili ich wystąpienia lub usunięcia ze Związku.
§ 38. 1. Zaciąganie zobowiązań oraz rozporządzanie w zakresie zarządu mieniem Związku składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Przewodniczący Zarządu.
2. Przewodniczący Zarządu może zostać upoważniony przez zarząd do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Związku w tym, co do wykonywania uprawnień przysługujących Związkowi z tytułu uczestnictwa w Spółkach.
3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Głównego Księgowego Związku lub osoby przez niego upoważnionej.
4. Główny Księgowy Związku, który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie Przewodniczącego Zarządu Związku, powiadamiając o tym Zgromadzenie oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.


Rozdział 6 ZASADY ROZLICZEŃ MAJĄTKOWYCH


§ 39. 1. Udziały w kosztach wspólnej działalności Związku ustala się corocznie proporcjonalnie do liczby mieszkańców każdego z członków Związku, przy czym przyjmuje się liczbę mieszkańców na koniec roku poprzedzającego świadczenie według danych GUS na 31 grudnia roku poprzedzającego okres opłaty składki.
2. Wysokość składek członkowskich i termin ich płatności uchwala Zgromadzenie Związku na wniosek Zarządu Związku.
§ 40. 1. Zasady finansowania kosztów wspólnej działalności w szczególności inwestycji Związku, ustala Zgromadzenie w drodze uchwały.
2. Jeżeli działalność gospodarcza dotycząca danej dziedziny zadań określonej Statutem prowadzona będzie przez jednostkę organizacyjną, utworzoną przez Związek (np. zakład budżetowy, spółkę itp.), lub której Związek powierzy prowadzenie tej działalności, podział zysków i udział w pokrywaniu strat wynikać będzie z zasad określonych dla tej jednostki.
§ 41. 1. Członkowie Związku uczestniczą w zyskach i pokrywają straty w proporcjach ustalonych dla udziału w kosztach wspólnej działalności określonej w § 37 ust. 2 Statutu.
2. W pokryciu strat były członek bierze udział za ten rok w całości, w którym ustało uczestnictwo w Związku.
3. Członek Związku nie może być zobowiązany do pokrywania strat w przedsięwzięciach gospodarczych, w których nie uczestniczy.


Rozdział 7 NADZÓR NAD ZWIĄZKIEM


§ 42. 1. Nadzór nad związkiem sprawuje prezes Rady Ministrów, Wojewoda Zachodniopomorski i właściwa Regionalna Izba Obrachunkowa.
2. Zakres i sposób nadzoru określa ustawa o samorządzie gminnym.


Rozdział 8 ZASADY LIKWIDACJI ZWIAZKU ORAZ ROZWIĄZANIE


§ 43. 1. W przypadku likwidacji Związku jego majątek, po zaspokojeniu wszelkich zobowiązań i roszczeń wierzycieli, przechodzi na rzecz dotychczasowych członków Związku w proporcjach ustalonych dla udziału wniesionego do Związku w czasie całego okresu uczestnictwa w Związku.
2. Pierwszeństwo do przejęcia urządzeń i zakładów Związku mają te gminy, na obszarze, których te urządzenia i zakłady się znajdują. Na przejmującym ciąży obowiązek spłacenia pozostałych członków, stosownie do zasad określonych w ust. 1.
3. Likwidację Związku przeprowadza Komisja likwidacyjna powołana uchwalą Zgromadzenia. Zadania Komisji likwidacyjnej mogą zostać powierzone Zarządowi.
§ 44. Zgromadzenie podejmuje uchwalę o postawieniu Związku w stan likwidacji:
a) na podstawie uchwały co najmniej 2/3 rad gmin wchodzących w składa Związku;
b) jeżeli liczba uczestników Związku spadnie poniżej trzech członków.


Rozdział 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 45. Zmiany statutu następują w trybie przewidzianym dla jego uchwalania.
§ 46. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Obwieszczenie_Dz._Urz._Woj._Zach_2015_poz._2851.pdf (PDF, 320.13Kb) 2016-11-01 12:43:37 214 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Stachura 01-11-2016 12:43:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Stachura 01-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Stachura 01-11-2016 12:43:37