Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2016 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, ze zm.)

OTWARTY KONKURS   OFERT

Wójt Gminy Widuchowa
74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8
tel./fax 91-4167-255

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2016 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, ze zm.)

I.Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  w miejscowości Czarnówko -             w wysokości  21.000,00 zł;

2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości  Krzywin -                  w wysokości 21.000,00 zł;

3. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości Widuchowa -             w wysokości  21.000,00  zł;

4. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości Żarczyn -                   w wysokości  21.000,00 zł;

5. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez różnorodne formy aktywności ruchowej - w wysokości  21. 000,00 zł.

 1. Zasady przyznawania dotacji:
 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – w rozumieniu ustawy    z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885,                  ze zm.) oraz prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118, ze zm.), które:
  1. przedstawią ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantują wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny                i terminowy;

b) prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia.

 1. Oferta powinna zawierać w szczególności prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Podmioty przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Gmina Widuchowa zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
 3. Umowa wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Umowa o wspieraniu
  lub powierzeniu zadania publicznego może być zawarta na czas określony, nie dłużej niż do końca 2016 roku. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15  grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty                    i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
 1. Terminy i warunki realizacji zadania:
 1. Zadania muszą być realizowane w 2016 roku, a podmioty, które te zadania realizują powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118, ze zm.).
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.
 3. Oferty sporządzone wadliwie i niekompletne co do wymaganego kompletu dokumentów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 1. Termin składania ofert:
 1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8,
  pok. 11, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  16.02.2016 r. do godz. 1515
 2. Druk oferty można otrzymać w Urzędzie Gminy  Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. Nr 01. Druk jest także dostępny na stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl
 3. Wyjaśnień w sprawie ofert udziela:
  1. Bogusława Siebert  - tel. 91-4167-255 wew. 36
 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
 1. W celu opiniowania złożonych ofert Wójt powoła komisję konkursową zgodnie z § 16 Uchwały Nr X/89/2011 Rady Gminy Widuchowa z dnia 3 listopada 2011 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
 2. Wójt dokona wyboru oferty w ciągu 14 dni, po upływie terminu złożenia oferty i powierzy realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na zasadach określonych w umowie.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent przed podpisaniem umowy może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
 4. O podjętej decyzji składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie.
 5. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
 6. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:
 1. ocena możliwości realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, sprzęt potrzebny do realizacji zadania oraz zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczeniem,
 2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem udziału rzeczowego oraz finansowych środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację danego zadania od innych podmiotów,
 3. uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych
  na realizację zadania w budżecie gminy na dany rok kalendarzowy,

    4) wyniki pracy, specyfika zadania, liczba członków stowarzyszenia, liczba osób biorących udział, zasięg imprezy.

 1. Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca, po upływie terminu złożenia oferty.

 

 

VI. Podaje się do wiadomości, że w 2015 roku przekazano w formie dotacji środki na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w sposób następujący:

 

 

Lp.

Nazwa podmiotu, tytuł zadania

Kwota dotacji

 

1

KS „Łabędź” Widuchowa,  upowszechnianie kultury fizycznej

w miejscowości Widuchowa

21 000,00

2

KS „Czarni” Czarnówko, upowszechnianie kultury fizycznej

w miejscowości Czarnówko

21 000,00

3

Krzywiński LUKS, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

w miejscowości  Krzywin

21 000,00

4

Uczniowski Klub Sportowy Pro-Team Żarczyn, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Żarczyn

8 500,00

5

KS „Łabędź” Widuchowa, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez różnorodne formy aktywności ruchowej

19 000,00

 

Ogółem

90 500,00

 

VII. Podaje się do wiadomości, że w 2016 roku nie przekazano w formie dotacji środków na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ogloszenie wyników.jpg (JPG, 350.50Kb) 2016-02-29 15:00:24 192 razy
2 wzór oferty.doc (DOC, 100.50Kb) 2016-01-22 11:46:38 255 razy
3 wzór sprawozdania.doc (DOC, 93.50Kb) 2016-01-22 11:46:38 237 razy
4 wzór umowy.doc (DOC, 97.00Kb) 2016-01-22 11:46:38 241 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Stachura 22-01-2016 11:46:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Stachura 22-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Stachura 06-05-2019 08:24:59