Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XII/109/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok


UCHWAŁA Nr XII/109/2003

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2003 rok po stronie wydatków o kwotę 62.000,00 zł

z tego w :

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 35.000,00 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe /Szkoła Podstaw. w Widuchowej/ 25.000,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.000,00 zł

Rozdz. 80110 Gimnazjum 10.000,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000,00 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO 27.000,00 zł

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 27.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27.000,00 zł

§ 2. Zmniejszyć budżet gminy na 2003 rok po stronie wydatków o kwotę 62.000,00 zł

z tego w :

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 62.000,00 zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 62.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 62.000,00 zł

§ 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na 2003 rok o kwotę 21.328,00 zł

z tego w :

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 21.328,00 zł

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego 21.328,00 zł

§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów

wartościowych oraz pożyczek i kredytów 21.328,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/109/2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 30 grudnia 2003 roku

Z uwagi na wykonanie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w szkole podstawowej jak i gimnazjum powyżej kwot planowanych, zaszła konieczność zwiększenia planu

w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Przekroczenie tych wydatków powstało z powodu nie zaplanowania wydatków na uruchomienie dodatkowego oddziału w gimnazjum, przeszeregowanie nauczycieli z tytułu podwyższenia kwalifikacji oraz dodatkowego zorganizowania nauczania indywidualnego chorego dziecka.

Ponadto wpływ na przekroczenie funduszu płac miały przedkładane zwolnienia lekarskie nauczycieli powodujące konieczność opłacania dodatkowych godzin nadliczbowych nauczycielom pracującym w zastępstwie.

Przekroczony został również plan wydatków na remonty świetlic wiejskich. Remonty tych świetlic wykonywały Rady Sołeckie ze swoich środków. Jednak środki te okazały się niewystarczające i zaszła konieczność ich dofinansowania.

Zmniejszenie planu wydatków wystąpiło z powodu nie wykonania w roku bieżącym prac związanych ze sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Sytuacja ta miała miejsce z powodu wejścia w życie nowej ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym, która wprowadziła obowiązek przygotowania dodatkowych materiałów geodezyjnych i innych opracowań.

Środki na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego zostały zapisane

w projekcie budżetu na rok 2004.

Zmniejszenia wydatków w dz. 757 dokonano z uwagi na to iż plan w tym dziale okazał się zbyt wysoki i można go zmniejszyć.

Natomiast wystąpiła konieczność podwyższenia planowanej nadwyżki dochodów budżetowych nad wydatkami budżetu na 2003 r., stanowiącej źródło spłat kredytu zaciągniętego na budowę szkoły w Widuchowej w walucie EURO.

Sytuacja taka powstała z powodu zastosowania zbyt niskiego kursu EURO do ustalenia wysokości przypadających do spłaty w 2003 roku rat kapitałowych.

Na początku roku przyjęto wartość jednego EURO po 4,05 zł, natomiast w ciągu roku jego

wartość znacznie wzrosła, co spowodowało brak możliwości dokonania spłaty raty za miesiąc grudzień 2003 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 06-02-2004 10:31:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 06-02-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 06-02-2004 10:31:37