Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XI/99/2003 w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa


UCHWAŁA NR XI/99/2003

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 26 listopada 2003r.

w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139; Nr 41, poz. 412; Nr 111, poz. 1279; Dz. U. z 2000r. Nr 12, poz. 136; Nr 109, poz. 1157; Nr 120, poz. 1268; Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42; Nr 14, poz. 124; Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; Dz. U. z 2002r. Nr 25, poz. 253; Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz.1112, Nr 162 poz.1568),w związku z art. 85 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

Rozdział I

Ustalenia ogólne.

§ 1.1. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Widuchowa Nr XIX/197/2000 z dnia 10 listopada 2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa, uchwala się zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/95/87 Gminnej Rady Narodowej w Widuchowej z dnia 30 września 1987r. (Dz. Urz. Województwa Szczecińskiego z 1987r. Nr 8, poz. 93) dla terenów w obrębie geodezyjnym Ognica, przeznaczonych pod kopalnię kruszywa naturalnego.

 1. Zakres przestrzenny terenu zmiany planu wyznaczają granice części działek o numerach 568 i 618/1 oraz działek o numerach: 570, 572, 574/1, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 585/1, 590, 591, 592, 593, 613, 614/1, 614/2, 620, 621, 626, o powierzchni 85,97 ha.

 2. Granice tego obszaru zaznaczono na rysunku zmiany w planie.

§ 2.1.Ustala się następujące zasady konstrukcji zmiany w planie:

1) obszar objęty zmianą podzielony został na osiem terenów elementarnych o różnych funkcjach:

 1. teren przeznaczony do eksploatacji powierzchniowej oznaczony symbolem 1 PE i 2 PE,

 2. teren zaplecza kopalni kruszywa oznaczony symbolem 3 PE/Z i 4 PE/Z,

 3. teren zakładu przeróbczego oznaczony symbolem 5 PE/P,

 4. teren zaplecza socjalnego oznaczony symbolem 6 PE/S,

 5. teren parkingu oznaczony symbolem 7 PE/KS,

 6. teren wewnętrznej drogi dojazdowej oznaczony symbolem 8 PE/KD,

 7. teren drogi pożarowej oznaczony symbolem 9 PE/KD.

2.Dla terenów, o których mowa w § 2, ust. 1, punkt 1 do chwili ich zagospodarowania zgodnie ze zmianą funkcji dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania.

3.Rysunek zmiany planu w skali 1:2000, wykonany na aktualnej mapie ewidencyjnej jest integralną częścią zmiany i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

4.Każde ustalenie przedstawione na rysunku zmiany znajduje odpowiednie odwzorowanie w ustaleniu tekstowym.

5.Wszystkie symbole graficzne użyte w rysunku planu zostały objaśnione w legendzie.

6.Obowiązującymi ustaleniami oznaczonymi graficznie są:

1) granice opracowania;

2) linie rozgraniczenia terenów elementarnych;

3) przeznaczenie terenów.

7.Dla obszarów objętych zmianą oznaczonych symbolami 1 PE i 2 PE ustalono zasady w zakresie ochrony dóbr kultury, określone w § 3, punkt 1, lit. d.

8.Dla obszaru objętego zmianą, w § 4 ustalono zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

Rozdział II

Ustalenia szczegółowe.

§ 3. Dla terenów elementarnych ustala się następujące zasady zagospodarowania:

 1. Tereny oznaczone symbolem 1 PE (pow. - 43,6 ha) i 2 PE (pow. - 1,44 ha) - tereny przeznaczone do eksploatacji powierzchniowej kruszywa naturalnego:

  1. obowiązuje działalność związana z wydobywaniem kruszywa zgodnie z dokumentacją geologiczną zatwierdzoną decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr OSR-GGW-7414/2/2000 z dnia 14 kwietnia 2000r.,

  2. użytkownik jest zobowiązany sporządzić projekt zagospodarowania złoża zgodnie ze szczegółowymi przepisami wynikającymi z prawa geologicznego i górniczego,

  3. docelowa eksploatacja winna być prowadzona w oparciu o zatwierdzone plany ruchu zakładu górniczego,

  4. w zakresie dóbr kultury:

  1. - zobowiązuje się użytkownika do powiadomienia Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków o zamiarze rozpoczęcia prac ziemnych z wyprzedzeniem minimum 14 - dniowym, celem umożliwienia przeprowadzenia nadzoru archeologiczno - konserwatorskiego,

  2. - w razie stwierdzenia okoliczności mających znaczenie dla stanu zachowania obiektów zabytkowych i warstw kulturowych, użytkownik zobowiązany jest zlecić przeprowadzenie ratunkowych badań archeologicznych wyspecjalizowanej jednostce badawczej,

  1. obsługa komunikacyjna terenu z drogi niepublicznej wewnętrznej oznaczonej symbolem 8 PE/KD,

  2. kierunek rekultywacji terenu ustala się na wodno - rolny,

  3. ustala się, że masy ziemne i skalne powstające (wydobywane, usuwane, przemieszczane i gromadzone) w wyniku prowadzenia eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża wraz z jego przerabianiem, nie są odpadami w rozumieniu przepisów o odpadach a warunki i sposób ich zagospodarowania w obrębie złoża określone będą w dokumentacji zakładu górniczego (projekt zagospodarowania złoża, dokumentacja rekultywacji, plan ruchu i inne).

 1. Tereny oznaczone symbolami 3 PE/Z (pow. - 33,36 ha) i 4 PE/Z (pow. - 3,16 ha) - tereny zaplecza kopalni kruszywa:

  1. dopuszcza się działalność związaną z czasowym składowaniem nadkładu powstającego w trakcie wydobywania kruszywa,

  2. hałdy nadkładu mogą być rozplantowane w granicach terenów 3 PE/Z i 4 PE/Z oraz użyte do rekultywacji wierzchowin i skarp obrzeży powstałego wyrobiska,

  3. wzdłuż prawego brzegu Rurzycy, w obrębie terenu oznaczonego 3 PE/Z, z uwagi na wysokie walory przyrodnicze, konieczność zachowania w kilkumetrowym pasie od rzeki nieograniczonego dostępu w celu wykonawstwa robót melioracyjnych oraz na podstawie odrębnych przepisów ustala się filar ochronny o szerokości 50 m od brzegów rzeki, w którym obowiązuje zakaz eksploatacji,

  4. wzdłuż granicy terenów leśnych, w obrębie terenu oznaczonego 3 PE/Z, z uwagi na konieczność ochrony istniejącego drzewostanu, ustala się pas ochronny o szerokości 50 m od granicy lasu, w którym obowiązuje zakaz eksploatacji,

  5. dopuszcza się wprowadzenie pasa zieleni różnopiennej izolacyjnej i stabilizującej pas nadrzeczny rzeki Rurzycy i skarpy wyrobiska.

 1. Teren oznaczony symbolem 5 PE/P (pow. - 0,64 ha) - teren zakładu przeróbczego:

  1. prowadzenie wyłącznie działalności związanej z przeróbką eksploatowanego surowca,

  2. zakres i wielkość przeróbki surowca zgodnie z planem ruchu kopalni,

  3. przeróbka surowca na mokro z wykorzystaniem wody z wyrobisk eksploatacyjnych,

  4. możliwość tymczasowej lokalizacji obiektów kontenerowych i obiektów technologicznych uszlachetniania kopaliny do likwidacji po zakończeniu eksploatacji.

 1. Teren oznaczony symbolem 6 PE/S (pow. - 0,29 ha) - teren zaplecza socjalnego:

  1. dopuszcza się lokalizację zabudowań związanych z obsługą kopalni,

  2. projektowana zabudowa - parterowa, niepodpiwniczona, maksymalnej wysokości do 4 ,0 m,

  3. możliwość tymczasowej lokalizacji obiektów kontenerowych socjalnych do likwidacji po zakończeniu eksploatacji,

  4. powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni terenu,

  5. w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują ustalenia zawarte w § 4 niniejszej uchwały.

 1. Teren oznaczony symbolem 7 PE/KS (pow. - 0,40 ha) - teren parkingu:

  1. zabezpieczenie podłoża przed przedostaniem się produktów ropopochodnych,

  2. wody opadowe będą odprowadzane bezpośrednio do gruntu poprzez separator oleju,

  3. ścieki powstające w trakcie mycia pojazdów odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego a następnie wywożone specjalistycznym sprzętem i utylizowane w obrębie istniejącej oczyszczalni ścieków w Widuchowej - poza granicami opracowania.

 1. Teren oznaczony symbolem 8 PE/KD (pow. - 1,16 ha) - teren wewnętrznej drogi dojazdowej:

  1. szerokość w liniach rozgraniczenia - 15,0 m bez konieczności wyodrębniania jezdni i chodników,

  2. zobowiązuje się użytkownika do umieszczenia w ciągu drogi wagi,

  3. powiązania zewnętrzne - droga gminna, zgodnie z rysunkiem planu.

 1. Teren oznaczony symbolem 9 PE/KD (pow. - 1,92 ha) - teren drogi pożarowej:

  1. szerokość w liniach rozgraniczenia - 10,0 m bez konieczności wyodrębniania jezdni i chodników,

  2. powiązania zewnętrzne - droga gminna, zgodnie z rysunkiem planu,

  3. zobowiązuje się inwestora do utrzymania drogi w należytym stanie i zapewnienia stałej przejezdności drogi dla celów przeciwpożarowych

jeszcze przed rozpoczęciem eksploatacji.

§ 4. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

 1. zaopatrzenie w wodę pitną poprzez jej dostawę na teren kopalni w odpowiednich pojemnikach;

 2. zaopatrzenie w wodę do celów sanitarnych poprzez jej pobór z wyrobisk eksploatacyjnych;

 3. odprowadzanie ścieków sanitarnych do projektowanego szczelnego zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego na terenie 6 PE/S;

 4. wywóz zgromadzonych ścieków specjalistycznym transportem do istniejącej oczyszczalni ścieków w Widuchowej - poza granicami opracowania;

 5. wody opadowe z terenu 7 PE/KS - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 3, punkt 5;

 6. w zakresie usuwania odpadów bytowych ustala się indywidualny system gospodarowania odpadami poprzez ich gromadzenie z segregacją i utylizację w obrębie gminnego składowiska;

 7. zaopatrzenie w energię elektryczną z własnych przenośnych źródeł - agregat prądotwórczy;

 8. zaopatrzenie w ciepło z indywidualnego źródła ciepła;

 9. w zakresie komunikacji obsługa w systemie telefonii bezprzewodowej.

§ 5. Z uwagi na konieczność przestrzegania obciążenia drogi krajowej nr 31 (poza granicami opracowania) poprzez samochody transportujące kopaliny, ustala się:

 1. ładowność nie może przekraczać 10 ton (100 KN) na oś;

 2. konieczność umieszczenia na terenie kopalni wagi.

Rozdział III

Ustalenia końcowe.

§ 6. Zmienia się przeznaczenie objętych planem gruntów rolnych na cele nierolnicze, w tym 24,10 ha gruntów rolnych klasy IV wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego oraz 0,40 ha gruntów klasy III wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego. Na zmianę przeznaczenia 24,10 ha gruntów klasy IV uzyskano zgodę Wojewody Zachodniopomorskiego wyrażoną pismem znak SR-R-6-7711/47/2003 z dnia 04 sierpnia 2003r.

§ 7. Zobowiązuje się inwestora, który będzie eksploatował złoże, do założenia sieci monitoringu wód podziemnych dla kopalni Ognica z co najmniej rocznym wyprzedzeniem przed przystąpieniem do eksploatacji, w celu określenia faktycznego oddziaływania kopalni na tereny przyległe oraz obserwowania dynamiki i zasięgu zmian na terenie kopalni.

§ 8. Ustala się stawkę procentową służącą do wyliczenia opłaty, o której mowa w art. 36, ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 20%.

§ 9. Na obszarze objętym niniejszą zmianą tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa, zatwierdzonego Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Widuchowej z dnia 30 września 1987r. (Dz. Urz. Województwa Szczecińskiego Nr 8, poz. 93), podtrzymaną Uchwałą Rady Gminy w Widuchowej Nr V/28/90 z dnia 28 listopada 1990r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Województwa Szczecińskiego z 1991r. Nr 2, poz. 33).

§ 10. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/ 99 /2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 26 listopada 2003 r.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 ze zmianami) Rada Gminy uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz jego zmiany.

Z wnioskiem o zmianę planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa wystąpiły Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S A ul. Tartaczna 9, Szczecin.
Występowanie kruszywa na tym terenie potwierdzono Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego OSR-GGW-7414/2/2000 z dnia 14.04.2000 r.

Biorąc pod uwagę , iż przeznaczenie terenów pod kopalnię kruszywa naturalnego wymaga zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zachodzi potrzeba dokonania zmiany planu.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zal_do_uchwaly_99.jpg (JPG, 189.14Kb) 2004-02-05 16:09:07 312 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 05-02-2004 16:09:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 05-02-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 05-02-2004 16:09:07