Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XI/94/2003 w sprawie podatku od nieruchomości


UCHWAŁA Nr XI/94/2003

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 26 listopada 2003 roku

w sprawie podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym ( z 2001 r. Dz.U. 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) oraz

art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

i opłatach lokalnych ( z 2002 r. Dz.U. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 ) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości na 2004 rok :

1) od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni .......... 0,50 zł,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

od 1 ha powierzchni .......................................................................................... 3,38 zł,

c) pozostałych od 1 m2 powierzchni ...................................................................... 0,12 zł;

2) od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej ................................................... 0,51 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

od 1 m2 powierzchni użytkowej ....................................................................... 15,00 zł,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

od 1 m2 powierzchni użytkowej ......................................................................... 7,00 zł,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania

świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej ................................... 3,00 zł,

e) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej ...................................................... 3,00 zł;

3) od budowli - 2 % ich wartości.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości :

1) budynki lub ich części oraz grunty stanowiące własność Gminy Widuchowa we władaniu

jednostek organizacyjnych Gminy;

2) grunty i budynki służące do prowadzenia świetlic wiejskich i świetlic

socjoterapeutycznych;

3) nieruchomości lub ich części służące ochronie przeciwpożarowej realizowanej w ramach

działalności statutowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej;

4) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków, składowania odpadów komunalnych oraz

prowadzenia cmentarzy.

§ 3.1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Wyznacza się sołtysów na inkasentów do poboru podatków od nieruchomości od osób

fizycznych.

3. Wysokość wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków od nieruchomości od osób

fizycznych określa odrębna uchwała Rady Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr II/11/2002 Rady Gminy Widuchowa z dnia 5 grudnia

2002 w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/94/2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 26 listopada 2003 r.

Na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości.

Ustawodawca podwyższył maksymalne stawki podatku od nieruchomości na rok 2004 o wskaźnik inflacyjny w wysokości 0,6 % w stosunku do stawek z roku 2003.

Wójt Gminy proponuje utrzymanie stawek podatkowych na 2004 rok na poziomie

roku 2003 z wyjątkiem stawki określonej w § 1 pkt 1 lit. c niniejszej uchwały.

Ponadto informuje się, że podatek od nieruchomości od gruntów sklasyfikowanych jako rolne do 1 ha powierzchni od roku 2003 są obciążane podatkiem rolnym, co znacznie obniża podatek dla mieszkańców, oraz znacznie spadły dochody budżetowe w tej pozycji.

Poniżej przedstawia się stawki podatkowe które obowiązywały w gminie w roku 2002, stawki górne na 2003 r. i obowiązujące w roku 2003, oraz stawki górne ustalone Obwieszczeniem Ministra Finansów na rok 2004.

obowią stawki obowią stawki

zujące górne zujące górne

2002 2003 2003 2004

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej bez względu na sposób

zakwalifikowania w ewidencji gruntów

i budynków od 1 m2 powierzchni 0,45 0,62 0,50 0,63

b) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne

retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha pow. 3,28 3,38 3,38 3,41

c) pozostałych od 1 m2 powierzchni 0,07 0,30 0,10 0,31

d) od 1 m2 powierzchni gruntów będących

użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład

gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów

ustawy o podatku rolnym wykorzystywanych

na cele rolnicze 0,03 rolny rolny pod. rolny

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,42 0,51 0,51 0,52

b) związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych

lub ich części zajętych na prowadzenie

działalności gospodarczej od 1 m2 pow. użytk. 14,00 17,31 15,00 17,42

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem

siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,00 8,06 7,00 8,11

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

od 1 m2 pow. użytkowej - 3,46 3,00 3,49

e) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,40 5.78 3,00 5,82

3. od pozostałych budowli od ich wartości

początkowej 2 % 2,0 % 2% 2 %

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 05-02-2004 16:00:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 05-02-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 05-02-2004 16:00:50