Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XI/93/2003 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.


UCHWAŁA Nr XI/93/2003

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 26 listopada 2003 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984 , Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) oraz

na podstawie art. 6 ust. 3 i art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

( Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875,

z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 ) Rada Gminy uchwala,

co następuje :

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu 1 q żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia

podatku rolnego na 2004 rok do wysokości .........................................................- 28,00 zł

§ 2.1. Zarządza się pobór podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Wyznacza się sołtysów na inkasentów podatku rolnego od osób fizycznych.

3. Wysokość wynagrodzenia inkasentów określa odrębna uchwała Rady Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr II/10/2002 Rady Gminy Widuchowa z dnia 5 grudnia

2002 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/93/2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 26 listopada 2003 r.

Zgodnie z art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (jednolity tekst Dz. U. Z 1993 r Nr 94, poz. 431 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy jest uprawniona do ustalenia średniej ceny skupu przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Zgodnie z art.6 ust.1 cytowanej wyżej ustawy podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

od 1 ha przeliczeniowego gruntu równowartość pieniężną 2,5 q żyta obliczone

    1. według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5,0 q żyta obliczone według średniej

ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnią cenę skupu żyta o której mowa wyżej ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Średnia cena skupu żyta za okres trzech kwartałów 2003 roku wyniosła 34,57 zł za 1 q.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalona

    1. na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających

    2. z ewidencji gruntów i budynków, oraz zaliczenia do okręgu podatkowego.

dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów

i budynków.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową rolników naszej gminy, Wójt Gminy zaproponował obniżyć cenę 1 q żyta stanowiącego podstawę do naliczenia podatku rolnego

do kwoty 28,00 zł za 1 q.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 05-02-2004 16:00:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 05-02-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 05-02-2004 16:00:25