Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XI/92/2003 w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok.


UCHWAŁA Nr XI/92/2003

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 26 listopada 2003 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 )

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2003 rok o kwotę 69.366,00 zł

z tego w :

Dz. 630 TURYSTYKA 3.705,00 zł

Rozdz.63095 Pozostała działalność 3.705,00 zł

§ 097 Wpływy z różnych dochodów 3.705,00 zł

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH

I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH

OSOBOWOIŚCI PRAWNEJ 42.600,00 zł

Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych

od osób fizycznych 40.000,00 zł

§ 050 Podatek od czynności cywilno-prawnych 40.000,00 zł

Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2.600,00 zł

§ 048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 2.600,00 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 17.061,00 zł

Rozdz.75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 17.061,00 zł

§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17.061,00 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.000,00 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja 5.000,00 zł

§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

innych umów o podobnym charakterze 5.000,00 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO 1.000,00 zł

Rozdz. 92116 Biblioteki 1.000,00 zł

§ 097 Wpływy z różnych dochodów 1.000,00 zł

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2003 rok o kwotę 70.000,00 zł

z tego w :

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 70.000,00 zł

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 70.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70.000,00 zł

§ 3. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2003 rok o kwotę 139.366,00 zł

z tego w :

Dz. 630 TURYSTYKA 3.705,00 zł

Rozdz. 63095 Pozostała działalność 3.705,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3.605,00 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12.061,00 zł

Rozdz. 75023 Urząd Gminy 12.061,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 12.061,00 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

ŚRODOWISKA 45.000,00 zł

Rozdz.75412 Ochotnicze Straże Pożarne 45.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 30.000,00 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.000,00 zł

Rozdz.80110 Gimnazjum 5.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA 2.600,00 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.600,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.600,00 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA 70.000,00 zł

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 70.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70.000,00 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO 1.000,00 zł Rozdz. 92116 Biblioteki 1.000,00 zł

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/92/2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 26 listopada 2003 r.

Zwiększenia planu dochodów budżetowych gminy dokonano z uwagi na :

- pozyskane wpływy z urzędu skarbowego z tytułu podatku od czynności cywilno-

prawnych nie ujętych do planu w czasie uchwalania budżetu,

- otrzymaną subwencję rekompensującą utracone dochody z tytułu ulg ustawowych

w podatku rolnym i leśnym w kwocie wyższej od zakładanej na początku roku.

Subwencję tę oblicza się w okresach półrocznych i nie można w roku poprzednim

ustalić dokładnej wielkości ulg ustawowych na rok następny. W roku bieżącym różnica

na korzyść gminy wyniosła 17.061,00 zł.

- pozyskane dochody z tytułu dzierżawienia pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół

i hali gimnastycznej,

- wpływu środków z funduszu współpracy polsko-niemieckiej tytułem zwrotu wydatków

poniesionych na wyjazd naszych dzieci szkolnych do niemieckiej gminy GEHRDE

w kwocie 3.705, 00 zł,

- wpływu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie wyższej

niż planowano na początek roku,

- wpływu dochodów z tytułu kar za nieterminowe zwroty książek do bibliotek.

Zwiększenia planu wydatków dokonano z przeznaczeniem na :

- wykonanie nowych okien i drzwi wejściowych do budynku administracyjnego urzędu,

- wykonanie karosacji samochodu strażackiego dla OSP Krzywin, oraz zakup dwóch

zestawów ochrony indywidualnej dla OSP Krzywin i OSP Widuchowa,

- zwiększenie wydatków na działalność świetlic terapeutycznych funkcjonujących na

terenie naszej gminy,

- zwiększenia planu wydatków na zadania rzeczowe dla Zespołu Szkół w Widuchowej,

- zwiększenie planu wydatków na zakup książek do bibliotek,

- sfinansowanie wykonanych dodatkowych prac kanalizacyjnych nie ujętych

w dokumentacji kosztorysowej realizowanej w roku bieżącym inwestycji w Widuchowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 05-02-2004 16:00:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 05-02-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 05-02-2004 16:00:09