Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr X/91/2003 w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa miejscowości Żarczyn w zakresie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122.


UCHWAŁA Nr X / 91 / 2003

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 30 października 2003 r.

w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa miejscowości Żarczyn w zakresie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804, z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112), w związku art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

* 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/277/2001 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, zmienionej Uchwałą NrVII/59/2003 z dnia 3 lipca 2003 roku, uchwala się zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, miejscowości Żarczyn, dla terenu obejmującego części działek o nr ewidencyjnych: 123, 124, 105, 293/1, 145, 212/2, 220/7, 126, 148, 171, 172, 173, 212/1, 139, 214/2, 149, 147, 143/1, 146, 213/1, 213/2, 220/5, 203 o łącznej powierzchni 2,26 ha, z przeznaczeniem pod przebieg drogi wojewódzkiej Nr 122.

2. Granice obszaru opracowania zmiany oznaczono na rysunku zmiany planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i jej integralną część.

* 2. Ustala się następujące zasady konstrukcji zmiany planu :

1) obszar objęty zmianą podzielony został na 3 tereny elementarne,

2) każde ustalenie przedstawione na rysunku zmiany znajduje odpowiednie odwzorowanie w ustaleniu tekstowym,

3) obowiązującymi ustaleniami są oznaczone graficznie na rysunku zmiany linie rozgrani-czenia terenów elementarnych,

4) wszystkie symbole graficzne użyte na rysunku zmiany zostały objaśnione w legendzie,

5) przebieg linii rozgraniczenia dla celów opracowań geodezyjnych należy określić poprzez odczyt graficzny osi linii.

Rozdział 2

Przepisy szczegółowe

* 3. 1. Ustalenia komunikacyjne:

 1. oznacza się na rysunku zmiany planu odcinek drogi publicznej symbolami 01 KD-G, 02 KD-G, 03 KD-G jako drogę klasy głównej (droga wojewódzka 122),

 2. ustala się szerokość drogi w liniach rozgraniczenia 18,0 m ÷ 20,0 m w ciągu trasy wraz z poszerzeniami wg rysunku zmiany,

 3. przekrój poprzeczny dla odcinka 01 KD-G:

 1. 1 jezdnia, dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m każdy,

 2. pobocza wg obowiązujących normatywów,

4) przekrój poprzeczny dla odcinka 02 KD-G:

 1. 1 jezdnia, dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m,

 2. dwustronnie ścieżka rowerowa jednokierunkowa i chodnik,

 3. zatoki autobusowe wydzielone z jezdni

5) przekrój poprzeczny dla odcinka 03 KD-G:

 1. 1 jezdnia, dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m każdy,

 2. dwustronnie ścieżka rowerowa jednokierunkowa i chodnik,

6) skrzyżowanie w poziomie terenu z drogą powiatową nr 41742 wg rysunku zmiany,

7) skrzyżowania w poziomie terenu z drogami gminnymi wg rysunku zmiany.

2. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska:

 1. odprowadzenie wód opadowych:

 1. powierzchniowo do rowów trawiastych gdzie nastąpi podczyszczenie (odcinek

01 KD-G i część 03 KD-G),

 1. do projektowanej kanalizacji deszczowej (odcinek 02 KD-G i część 03 KD-G) -

wylot wyposażyć w urządzenie podczyszczające,

 1. zrzut wody zgodnie z przepisami szczególnymi,

 1. zachować w maksymalnym stopniu istniejącą zieleń drzewiasto-krzaczastą; niezbędne wycinki zieleni kolidującej z przebiegiem drogi zastąpić nowymi nasadzeniami stanowiącymi ekwiwalentną rekompensatę utraconego zasobu drzew i krzewów; wszelkie prace w bezpośrednim sąsiedztwie drzew, muszą być prowadzone zgodnie z zasadami ochrony drzew na placach budowy,

 2. nowe nasadzenia zieleni o charakterze izolacyjnym w formie żywopłotów i drzew niskopiennych,

 3. zgodnie z przepisami szczególnymi, dotyczącymi przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, drogi klasy głównej zaliczone są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,

 4. przy uzgadnianiu inwestycji należy stosować procedury zgodne z przepisami ochrony środowiska.

3. Ustalenia inżynieryjne:

 1. rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej celem dostosowania do przebudowywanej drogi,

 2. budowa przepustów drogowych na projektowanych rowach trawiastych wg rysunku zmiany,

 3. w rejonie przyłączenia kanalizacji z rurociągiem melioracyjnym (poza obszarem zmiany) wykonać podczyszczacz wód opadowych w postaci piaskownika i separatora,

 4. budowa rowów przydrożnych zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi,

 5. przebudowa odcinków kolizyjnych sieci wodociągowej zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi,

 6. przebudowa odcinków kolizyjnych istniejących linii energetycznych zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi,

 7. wykonać oświetlenie projektowanej drogi - oprawami na słupach z zasilaniem kablowym,

 8. przebudowa istniejących linii telekomunikacyjnych zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi,

 9. odpady powstałe w trakcie budowy i eksploatacji drogi zagospodarować zgodnie z przepisami szczególnymi o odpadach.

* 4. Zmienia się przeznaczenie 1,32 ha gruntów rolnych pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze, w tym : 0,97 ha kl. R IIIa; 0,35 ha kl. B R IIIa - za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2003 r.- GZ.tr.057 - 602 - 497/03

* 5. 1. Na obszarze objętym niniejszą zmianą dopuszcza się, poza pasem drogowym, lokalizacje reklam w sposób nie kolidujący z podstawową funkcją terenu.

2. Do czasu realizacji ustaleń zawartych w * 3, ust. 1 dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenów, z zakazem wznoszenia tymczasowych obiektów nietrwałych.

Rozdział 3

Przepisy końcowe

* 6. Ustala się „0 %” stawkę służącą wyliczeniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

* 7. 1. Na obszarze objętym niniejszą zmianą, tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/95/87 Gminnej Rady Narodowej w Widuchowej z dnia 30 września 1987 r. (Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z 1987 r. Nr 8 poz. 93), podtrzymaną Uchwałą Nr V/28/90 Rady Gminy w Widuchowej z dnia 28 listopada 1990 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego
(Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z 1991 r. Nr 2, poz. 33).

2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

* 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/ 91 /2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 30 października 2003

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 ze zmianami) Rada Gminy uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz jego zmiany.

Z wnioskiem o zmianę planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa wystąpił Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

W związku z planowaną modernizacją i zmianą przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 zachodzi potrzeba dokonania zmiany planu.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 za__cznik_do_uchwa_y_nr_91.jpg (JPG, 203.44Kb) 2003-11-07 15:10:54 389 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 07-11-2003 15:10:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 07-11-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 07-11-2003 15:10:54