Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr IX/74/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, obrębu ewidencyjnego Krzywin.


UCHWAŁA Nr IX/ 74 /2003

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 10 września 2003 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, obrębu ewidencyjnego Krzywin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ) oraz art. 14 ust. 1 ustawy

z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80,

poz. 717 ) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje :

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 36/1, 37 położonych w obrębie geodezyjnym Krzywin gmina Widuchowa.

§ 2. Granice obszaru objętego planem zaznaczono na załączniku graficznym, który stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu pod funkcję rekreacyjno - sportową.

§ 4. Ustala się zakres projektowanych zmian zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr V/52/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia

23 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, obrębu ewidencyjnego Krzywin zmieniona Uchwałą Nr VI/58/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 19 maja 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, obrębu ewidencyjnego Krzywin.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/ 74 /2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 10 września 2003 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717 ) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozstrzyga rada gminy w drodze uchwały, określając granice obszaru objętego planem, na mapie stanowiącej załącznik graficzny do tej uchwały i przedmiot jego ustaleń.

Rozstrzygnięcie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podejmuje rada z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa wyznaczono dla tego terenu sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na lokalizację zabudowy jednorodzinnej niskiej.

Z uwagi na fakt iż teren ten wykorzystywany jest na cele rekreacyjno-sportowe

( boisko sportowe, biegi przełajowe ) zachodzi konieczność zmiany zapisu w Studium uwarunkowań i opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe nieruchomości stanowią własność Skarbu Państwa. Gmina czyni starania

w kierunku przejęcia do zasobów komunalnych ww. gruntów z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

Wobec faktu wejścia w życie z dniem 11 lipca 2003 r. ustawy z dnia 23 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która stanowi iż w stosunku do planów miejscowych, do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany planu oraz zawiadomiono o terminie wyłożenia tych planów do publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało zakończone przed dniem 11.07.2003 r. stosuje się przepisy ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

Ponieważ ww. warunki nie zostały spełnione należy w zakresie uchwalenia planu miejscowego dla części działek nr 36/1 i 37 stosować przepisy nowej ustawy.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalacznik_do_uchwaly_nr_74.jpg (JPG, 157.83Kb) 2003-10-15 09:39:40 262 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 15-10-2003 09:39:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 15-10-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 15-10-2003 09:39:40