Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr IX/72/2003 w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa na okres dłuższy niż 3 lata.


UCHWAŁA Nr IX/ 72 /2003

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 10 września 2003 r.

w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa na okres dłuższy niż 3 lata.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawianie przez Wójta Gminy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa na okres nie dłuższy niż 6 lat, na zasadach określonych w uchwale.

§ 2.1. Przy wydzierżawianiu nieruchomości gruntowych obowiązują minimalne stawki określone w załączniku do uchwały.

2. Minimalne stawki czynszu określone w załączniku nie uwzględniają podatku VAT.

3. Ustalone zasady wydzierżawiania nieruchomości gruntowych mają zastosowanie do nowo zawieranych umów.

§ 3.1. Wydzierżawianie nieruchomości gruntowej lub jej części następuje w drodze umów cywilnoprawnych.

2. Jeżeli więcej niż jedna osoba ubiega się o dzierżawę tej samej nieruchomości gruntowej, ustalenie osoby dzierżawcy następuje w drodze przetargu.

3. W razie przeprowadzenia przetargu na dzierżawę minimalne stawki czynszu określone

w załączniku, stanowią stawki wywoławcze do przetargu.

4. Ustalone w umowie stawki czynszu są corocznie waloryzowane w oparciu

o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski.

§ 4. W uzasadnionych przypadkach osobom, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą kulturalną, sportową, leczniczą i oświatową nieruchomości gruntowe mogą być oddane w dzierżawę według stawek czynszu obniżonych do 10 %.

§ 5.1. W umowie dzierżawy określa się cel, na jaki nieruchomość zostaje oddana

w dzierżawę.

2. Przy zmianie sposobu korzystania z nieruchomości ( zmiana celu ) może nastąpić odpowiednio zmiana wysokości czynszu dzierżawnego, począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca.

3. Miesięczny czynsz dzierżawy płatny jest z góry w danym miesiącu, w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca kalendarzowego lub 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT.

4. Roczny czynsz dzierżawy płatny jest do dnia 15 maja każdego roku kalendarzowego.

§ 6.1. Dzierżawione grunty nie podlegają zabudowie trwałej.

2. Za wzniesione obiekty i urządzenia jak również dokonanie trwałych nasadzeń bez pisemnej zgody wydzierżawiającego, dzierżawcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów w przypadku rozwiązania umowy a wydzierżawiający może żądać przywrócenia stanu poprzedniego.

3. W razie stwierdzenia, że dzierżawca korzysta z nieruchomości sprzecznie w wymogami

prawidłowej gospodarki lub ją poddzierżawia osobie trzeciej bez pisemnej zgody

wydzierżawiającego, umowę rozwiązuje się bez zachowania okresu wypowiedzenia.

4. Każdy rozpoczęty metr kwadratowy gruntu uważa się za pełny.

§ 7.1. Projekt umowy sporządza Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

2. Projekty umów wymagają sprawdzenia pod względem formalno-prawnym przez radcę prawnego przed jej podpisaniem przez osobę działającą w imieniu gminy.

3. Umowa dzierżawy winna gwarantować możliwość jej wypowiedzenia przed terminem ustalonym w umowie w przypadku, gdy nieruchomość niezbędna będzie dla realizacji zadań gminy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik do Uchwały Nr IX/ 72 /2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 10 września 2003 r.

MINIMALNE STAWKI CZYNSZU DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

Lp.

Przeznaczenie gruntu

Skala czynszu

Jednostka

Wysokość stawki

1.

Prowadzenie działalności

gospodarczej

miesięczna

m2

2,12 zł

2.

Pod garażami

miesięczna

m2

0,67 zł

3.

Pod budynkami gospodarczymi

miesięczna

m2

0,34 zł

4.

Inne cele

miesięczna

m2

0,23 zł

5.

Uprawy warzywne - ogrodnicze

roczna

m2

0,23 zł

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/ 72 /2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 10 września 2003 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należy określenie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

Ponieważ Uchwała Rady Gminy Widuchowa Nr VI/55/2003 z dnia 19 maja 2003 r.

nie określiła zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 15-10-2003 09:37:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 15-10-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 15-10-2003 09:37:46