Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr IX/71/2003 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Gminy Widuchowa


UCHWAŁA Nr IX/ 71 /2003

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 10 września 2003 r.

w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się dokument pod nazwą „Strategia rozwoju Gminy Widuchowa” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr IX/71/2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 10 września 2003 r.

Strategia rozwoju Gminy Widuchowa

0x01 graphic

Widuchowa, wrzesień, 2003

Spis treści

1. Wprowadzenie 3

2. Analiza strategiczna Gminy Widuchowa 8

3. Kluczowe problemy 10

4. Wizja Gminy Widuchowa 11

5. Misja Gminy Widuchowa 11

6. Struktura celów strategii 12

7. Opis celów strategicznych i celów szczegó

Cel strategiczny nr 1: Wspieranie rozwoju przedsi

Cel szczegó

Cel szczegóch i inwestorów zewn

Cel szczegój gminy 15

Cel strategiczny nr 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej 16

Cel szczegóormatycznych 16

Cel szczegó

Cel szczegó

Cel szczegó

Cel szczegó

Cel strategiczny nr 3. Rozwój alternatywnych form gospodarki rolnej i organizacji produkcji oraz doskonalenie ekonomicznego otoczenia rolnictwa 19

Cel szczegóologicznych oraz tradycyjnych ga

Cel szczegó

Cel szczegó gospodarstw rodzinnych 21

Cel szczegó

Cel strategiczny nr 4. Wykorzystanie potencjakszenia dochodów mieszka

Cel szczegó 23

Cel szczegó

Cel szczegó

Cel strategiczny nr 5. Rozwój infrastruktury spo

Cel szczegów 25

Cel szczegó

Cel szczegóa

8. Monitoring realizacji strategii rozwoju Gminy Widuchowa 28

1. Wprowadzenie

„Strategia rozwoju Gminy Widuchowa” została przygotowana w ramach projektu „Program Rozwoju Instytucjonalnego”, realizowanego przez Konsorcjum Canadian Urban Institute i Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej.

„Program Rozwoju Instytucjonalnego” jest częścią „Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich”, którego celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich poprzez zwiększenie pozarolniczego zatrudnienia, wsparcie procesu umacniania samorządów i rozwoju regionalnego oraz pomoc w budowaniu potencjału instytucjonalnego niezbędnego do uzyskania przedakcesyjnych i strukturalnych funduszy Unii Europejskiej.

U podstaw „Programu Rozwoju Instytucjonalnego” leży przekonanie, że jednym z kluczowych czynników służących rozwojowi obszarów wiejskich jest sprawna i efektywna administracja samorządowa, inicjująca i wspierająca działania na rzecz ich modernizacji. Aby jednostki administracji samorządowej mogły wypełniać te zadania na miarę istniejących i pojawiających się potrzeb, konieczne jest wzmocnienie ich potencjału instytucjonalnego. Pod pojęciem tym rozumie się odpowiednie struktury organizacyjne, właściwe procedury działania, mechanizmy zapewniające udział społeczności lokalnej w zarządzaniu sprawami publicznymi oraz kompetentnych i sprawnych urzędników.

„Strategia rozwoju Gminy Widuchowa” została przygotowana w ramach prac Komitetu Społeczno-Gospodarczego, powołanego w celu przygotowania strategii. W skład komitetu weszli pracownicy administracji gminnej, lokalnych organizacji pozarządowych, przedstawiciele lokalnego biznesu oraz inne osoby obdarzone społecznym zaufaniem. Przy opracowaniu „Strategii rozwoju Gminy Widuchowa” uczestniczyli również eksperci Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

W trakcie prac nad Strategią wykorzystano aktualny opis stanu gminy, zawarty w „Profilu Gminy Widuchowa”, który został przygotowany również w ramach realizacji Programu Rozwoju Instytucjonalnego na etapie poprzedzającym prace nad strategią.

Harmonogram prac nad Strategią rozwoju Gminy Widuchowa

Etap prac

Termin

Powołanie zespołu zadaniowego odpowiedzialnego za przygotowanie strategii.

25 marzec 2003

Opracowanie przez zespół zadaniowy profilu jednostki

26 marzec-30 kwiecień 2003

I sesja komitetu rozwoju społeczno-gospodarczego

6 maja 2003

Praca zespołu zadaniowego nad sformułowaniem wizji, misji, celów strategicznych oraz celów operacyjnych.

7 maja-2 lipiec 2003

II sesja komitetu rozwoju społeczno-gospodarczego.

10 lipiec 2003

Przekazanie strategii organowi stanowiącemu

20 lipiec 2003

Członkowie Komitetu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Widuchowa
(Zespołu Opracowującego Strategię)

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja, reprezentowana instytucja

1.

Józef Błaż, Przewodniczący Komitetu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (Zespołu Opracowującego Strategię)

Radny, Przewodniczący Komisji Finansów i Gospodarki, Rada Gminy Widuchowa

2.

Kazimierz Chojnacki, Zastępca Przewodniczącego Komitetu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (Zespołu Opracowującego Strategię)

Wiceprezes Zachodniopomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego

w Szczecinie

3.

Ewa Pawłowska, Sekretarz Komitetu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (Zespołu Opracowującego Strategię

Sekretarz Gminy Widuchowa

UG Widuchowa

4.

Chrabecka Józefa

Prezes Europejskiego Stowarzyszenia

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

5.

Dębski Stanisław

Radny

Rada Gminy Widuchowa

6.

Dębski Zygmunt

Sołtys Sołectwa Marwice

7.

Duda Tadeusz

Sołtys Sołectwa Dębogóra

8.

Jarząb Bożena

Sołtys Sołectwa Kłodowo

9.

Kęcka Mirosława

Kierownik GNG, UG Widuchowa

10.

Koza Małgorzata

Kierownik Powiatowego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Gryfinie, Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

w Barzkowicach

11.

Kuchniak Dorota

Sołtys Sołectwa Czarnówko

12.

Lidwin Michał

Wójt Gminy Widuchowa

UG Widuchowa

13.

Narożański Szymon

Radny, Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Przewodniczący Komisji Samorządu i Oświaty, Rada Gminy Widuchowa

14.

Nikończuk Cezary

Radny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Widuchowa

15.

Nowak Franciszek

Prezes GS SCh Widuchowa

16.

Ostolski Romuald

Prezes P.W. „ROJAX” Spółka Jawna

w Widuchowej

17.

Pobereszko Zbigniew

Radny, Rada Gminy Widuchowa

18.

Puszka Andrzej

Sołtys Sołectwa Pacholęta

19.

Rodak Mieczysław

Sołtys Sołectwa Polesiny

20.

Smętek Monika

Radna, Rada Gminy Widuchowa

21.

Stolarz Monika

Podinspektor, UG Widuchowa

22.

Szmiłyk Jolanta

Sołtys Sołectwa Lubicz

23.

Toporek Eugenia

Sołtys Sołectwa Żelechowo

24.

Tylutki Eugeniusz

Sołtys Sołectwa Bolkowice

25.

Wełpa Janusz

Sołtys Sołectwa Widuchowa

26.

Witek Anna

Inspektor, UG Widuchowa

27.

Żygadło Maria

Skarbnik Gminy Widuchowa

UG Widuchowa

W pracach nad strategią rozwoju Gminy Widuchowa uczestniczyli eksperci Programu Rozwoju Instytucjonalnego: Robert Chrabąszcz (Koordynator PRI w powiecie gryfińskim) Marcin Zawicki (Zastępca Lidera Projektu ds. Metody PRI), oraz Anatol Władyka (ekspert ds. rozwoju gospodarczego, Koordynator PRI w powiecie łomżyńskim).

W okresie przed i pomiędzy posiedzeniami Komitetu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Widuchowa prace związane z przygotowaniem strategii prowadził 5 osobowy Zespół Zadaniowy, wyłoniony spośród pracowników urzędu. Pracami Zespołu kierowała Pani Ewa

Pawłowska, Sekretarz Gminy. Zespół Zadaniowy w toku prac nad strategią pełni funkcje redakcyjne i organizacyjne. Do jego zadań należą w szczególności:

opracowanie „Profilu Gminy Widuchowa”, przy współpracy z ekspertami PRI,

redakcja dokumentu strategii, w oparciu o ustalenia poczynione w trakcie prac Komitetu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Widuchowa,

udział w pracach nad przygotowaniem planów operacyjnych do strategii (po uchwaleniu Strategii przez Radę Gminy)

Członkowie Zespołu Zadaniowego

L.p.

Imię i nazwisko

Stanowisko, jednostka organizacyjna

1.

Ewa Pawłowska, Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

Sekretarz Gminy

UG Widuchowa

2.

Mirosława Kęcka

Kierownik Ref.Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

UG Widuchowa

3.

Janina Stojek

Podinspektor, Ref.GNG

UG Widuchowa

4.

Anna Witek

Inspektor, Ref.GNG

UG Widuchowa

5.

Monika Stolarz

Podinspektor, Referat Organizacyjny

UG Widuchowa

Strategia zawiera:

 • Analizę strategiczną gminy,

 • Zidentyfikowane problemy kluczowe,

 • Wizje,

 • Misję,

 • Cele strategiczne,

 • Cele szczegółowe,

 • Proponowane zadania,

 • Założenia monitoringu i oceny realizacji strategii.

Proponowane zadania, zawarte w niniejszej strategii mają charakter kierunkowy. Zadania te zostaną uszczegółowione w opracowaniu pt. „Plany operacyjne do strategii”, który zostanie przyjęty jako osobny dokument.

2. Analiza strategiczna Gminy Widuchowa

Analiza strategiczna została przeprowadzona przez członków Komitetu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego za pomocą metody SWOT. Metoda ta polega na identyfikacji mocnych, słabych stron gminy oraz szans i zagrożeń. Mocne i słabe strony wyłaniane są spośród tych czynników, które są zależne od gminy, stąd ich nazwa - czynniki wewnętrzne, a analiza tych czynników nazywana jest mianem analizy otoczenia wewnętrznego. Z kolei szanse i zagrożenia są zbiorem czynników niezależnych od gminy- czynników zewnętrznych. Ich identyfikacja zwana jest analizą otoczenia zewnętrznego. Analiza strategiczna gminy Widuchowa przedstawia się jak niżej:

Analiza otoczenia wewnętrznego

Dobra dostępność komunikacyjna

Położenie geograficzne przy granicy z Niemcami

Walory przyrodniczo - rekreacyjne

Duża lesistość gminy

Dobre gleby w południowo-wschodniej części gminy

Dobrze rozwinięta sieć telefoniczna

Rozwinięta sieć wodociągowa

Przejście graniczne rzeczne i pieszo - rowerowe

Dostęp do terenów, które mogą zostać przystosowane do realizacji inwestycji przemysłowych

Dobrze zorganizowany system oświaty na poziomie podstawowym i gimnazjum

Dobra opieka lekarska

Sieć świetlic socjoterapeutycznych

Działania sportowo-rekreacyjne podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach aktywnie funkcjonującego stowarzyszenia

Zły stan dróg gminnych i powiatowych

Słabo rozbudowana infrastruktura kanalizacyjna

Brak sieci gazowej

Zanieczyszczenie środowiska wynikające z niskiej edukacji ekologicznej mieszkańców

Duża liczba dzikich wysypisk

Brak systemu segregacji odpadów

Wysokie bezrobocie,

Niski poziom przedsiębiorczości

Niski odsetek osób wykształconych

Apatia i marazm mieszkańców

Świadomość braku perspektyw wśród młodzieży

Patologia wśród młodzieży

Brak planu zagospodarowania przestrzennego

Brak zachęt dla inwestorów oferowanych przez gminę

Słaba promocja gminy

Niska zasobność finansowa gminy

Brak instytucji otoczenia rolnictwa (np. zakłady przetwórstwa rolnego, rynki hurtowe,)

Zły stan lokalnych usług komunikacyjnych

Bariery infrastrukturalne dla osób niepełnosprawnych

Utrudniony dostęp do Internetu

Degradacja środków trwałych pozostałych po majątku PGR-ów oraz brak zagospodarowania terenów i obiektów będących własnością AWRSP

Zły stan techniczny obiektów zabytkowych

Brak bazy turystycznej, w tym infrastruktury dla turystyki wodnej

Analiza otoczenia zewnętrznego

Szanse

Zagrożenia

Zwiększający się dostęp do środków finansowych oferowanych przez fundusze pomocowe

Wzrost intensywności współpracy między-gminnej na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych

Napływ inwestorów zewnętrznych w związku z poprawą promocji gminy i postępem procesów integracyjnych w Europie.

Poprawa dostępności do edukacji poprzez wykorzystanie bazy szkoły na organizację kursów i szkoleń

Ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz warunków zamieszkania, wynikające z utworzenia w Parku Krajobrazowym Doliny Dolnej Odry rezerwatu przyrody

Niekorzystna dla gminy róża wiatrów, stwarzająca zagrożenie dla środowiska naturalnego gminy, związanej z transgranicznym zanieczyszczeniem powietrza

Negatywne oddziaływanie dużych przedsiębiorstw (Elektrowni Dolna Odra oraz papierni i rafinerii w Schwedt) na środowisko naturalne oraz gospodarkę turystyczną,

Niewielkie perspektywy ograniczenia ubóstwa mieszkańców

Trudności związane z ograniczeniem patologii wśród młodzieży

3. Kluczowe problemy

Na podstawie profilu gminy oraz analizy strategicznej, za kluczowe problemu rozwoju gminy zostały uznane:

Przedsiębiorczość

Infrastruktura techniczna

Rolnictwo

Turystyka

Infrastruktura społeczna

4. Wizja Gminy Widuchowa

Wizja gminy - jest to obraz przyszłego stanu gminy, będący wyobrażeniem pożądanej przyszłości. Wizja powinna zawierać syntetyczny opis dążeń i aspiracji społeczności lokalnej, opracowany przy współudziale mieszkańców oraz ich reprezentantów.

Wizja gminy Widuchowa, sformułowana w oparciu o przeprowadzoną analizę strategiczną oraz uzgodnione kluczowe problemy gminy, przedstawia się następująco:

Widuchowa - gminą przychylną przedsiębiorcom prowadzącym działalność przyjazną środowisku naturalnemu oraz atrakcyjnym ośrodkiem zamieszkania i aktywnego wypoczynku.

5. Misja Gminy Widuchowa

Misja gminy - opisuje mandat danej jednostki administracji publicznej do realizacji jej wizji rozwoju oraz nadrzędne wartości (zasady), jakimi ta jednostka będzie się kierować podejmując działania na rzecz realizacji wizji. Misja to syntetyczny opis sposobu postępowania w celu realizacji wizji gminy.

W oparciu o przyjętą wizję gminy Widuchowa, została sformułowana misja gminy o następującym brzmieniu:

Gmina Widuchowa, mobilizując potencjał mieszkańców, będzie stymulować rozwój przedsiębiorczości, doskonalić infrastrukturę techniczną oraz sprzyjać unowocześnianiu gospodarki rolnej i turystyki.

6. Struktura celów strategii

Na podstawie przyjętej wizji oraz misji gminy Widuchowa, zespół opracowujący Strategię w toku dyskusji prowadzonych w trakcie sesji strategicznych, uzgodnił cele strategiczne oraz podporządkowane im cele szczegółowe, o strukturze przedstawionej na poniższym schemacie.


Schemat struktury celów


7. Opis celów strategicznych i celów szczegółowych

Cel strategiczny nr 1: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości

Cel strategiczny nr 1 - Wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości - będziemy starali się osiągnąć, realizując następujące cele szczegółowe:

Cel szczegółowy 1.1. Przygotowanie terenów pod inwestycje.

Cel szczegółowy 1.2. Zapewnienie pełniejszej obsługi przedsiębiorców lokalnych i inwestorów zewnętrznych ze strony administracji publicznej.

Cel szczegółowy 1.3. Zintensyfikowanie działań na rzecz promocji gospodarczej gminy.

Cel szczegółowy nr 1.1. Przygotowanie terenów pod inwestycje.

Opis celu

Gmina Widuchowa dysponuje terenami, które mogą zostać wykorzystane z myślą o rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z Profilem gminy Widuchowa, przygotowanym na etapie poprzedzającym opracowanie strategii rozwoju gminy, duże oczekiwania wiążemy z zagospodarowaniem terenów inwestycyjnych znajdujących się we wsi Czarnówko oraz innymi, w tym Widuchowa i Krzywin. Oczekujemy, że impuls rozwojowy może nastąpić dzięki realizacji projektu międzygminnego, którego celem jest budowa zakładu utylizacji odpadów. Zamierzamy również podjąć działania w kierunku uporządkowania planów przestrzennych gminy. Realizując te zamierzenia będziemy starali się kontynuować obrany kierunek wyraźnie wskazując tereny o przeznaczeniu inwestycyjnym i w dalszej kolejności dokonując ich uzbrojenia.

Proponowane zadania:

Zintensyfikowanie działań prowadzonych w ramach związku międzygminnego na rzecz budowy zakładu utylizacji odpadów we wsi Czarnówko.

Przygotowanie programu zagospodarowania terenów inwestycyjnych w Czarnówku, Widuchowej, Krzywinie oraz w innych miejscowościach.

Przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminny, wskazujących tereny o przeznaczeniu przemysłowym, handlowym i usługowym na obszarze gminy.

Przygotowanie i wdrożenie programu uzbrojenia terenów przeznaczonych pod inwestycje, zgodnie z przyjętymi planami miejscowymi zagospodarowania przestrzennego.

Cel szczegółowy nr 1.2. Zapewnienie pełniejszej obsługi przedsiębiorców lokalnych i inwestorów zewnętrznych ze strony administracji publicznej.

Opis celu

Dostrzegamy potrzebę stworzenia kompleksowego, spójnego i jednolitego systemu informacji o możliwościach inwestowania w gminie oraz towarzyszących im procedurach administracyjnych. Dlatego też będziemy dążyć do wdrożenia sprawnego, efektywnego i skutecznego systemu obsługi inwestorów uwzględniającego wydawanie decyzji administracyjnych, zgodnie z kompetencjami gminy. W tym celu skoncentrujemy się na przygotowaniu i wdrożeniu gminnego systemu ulg i preferencji dla inwestorów oraz uczynieniu naszego urzędu przyjaznym dla przedsiębiorców.

Proponowane zadania:

Przygotowanie i wdrożenie gminnego systemu ulg i preferencji dla przedsiębiorców lokalnych i inwestorów zewnętrznych.

Przygotowanie organizacyjne urzędu gminy do obsługi przedsiębiorców lokalnych i inwestorów zewnętrznych, szczególnie w aspekcie pozyskiwania wsparcia zewnętrznego na rzecz zdynamizowania rozwoju gospodarczego.

Cel szczegółowy nr 1.3. Zintensyfikowanie działań na rzecz promocji gospodarczej gminy.

Opis celu

Promocję gospodarczą naszej gminy zamierzamy prowadzić na kilku płaszczyznach. Dostrzegamy potrzebę integracji środowisk przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy Widuchowa przy wsparciu urzędu gminy, w zakresie promocji gospodarczej gminy. W celu poprawy wizerunku naszej gminy w zakresie możliwości podejmowania działalności gospodarczej zamierzamy przygotować i realizować program promocji gospodarczej. W programie skoncentrujemy się na promocji terenów inwestycyjnych, którymi dysponujemy oraz oferowanych przez nas ulgach i udogodnieniach dla przedsiębiorców. W celu realizacji programu zamierzamy zastosować różnorodne narzędzia promocji, w tym między innymi takie jak: Internet i inne media elektroniczne, prasa lokalna i regionalna, broszury promocyjne. W ramach programu promocji zamierzamy również zwiększyć aktywność gminy oraz lokalnych podmiotów gospodarczych w targach, wystawach i innych przedsięwzięciach mających na celu promocję gospodarczą gminy. Dostrzegamy również duże szanse związane z rozwojem współpracy międzygminnej i transgranicznej. Wspólne działania administracji gminnej oraz środowiska lokalnego biznesu na rzecz rozwoju tych form współpracy mogą w naszej ocenie przynieść wiele korzyści gospodarczych gminie Widuchowa.

Proponowane zadania:

 1. Przygotowanie i realizacja programu promocji gospodarczej gminy uwzględniającego m.in. działalność rzemieślniczą i twórczość ludową.

 2. Intensyfikacja międzygminnej i transgranicznej współpracy gospodarczej.

Cel strategiczny nr 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej

Cel strategiczny nr 2 - Poprawa stanu infrastruktury technicznej - będziemy starali się osiągnąć, realizując następujące cele szczegółowe:

Cel szczegółowy 2.1. Poprawa dostępności i jakości usług teleinformatycznych.

Cel szczegółowy 2.2. Rozwój i modernizacja lokalnej sieci drogowej.

Cel szczegółowy 2.3. Budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej i gazowej.

Cel szczegółowy 2.4. Budowa i rozbudowa wodociągów i sieci wodociągowej.

Cel szczegółowy 2.5. Poprawa bazy oświatowo - sportowej.

Cel szczegółowy nr 2.1. Poprawa dostępności i jakości usług teleinformatycznych.

Opis celu

Niedostateczny rozwój nowoczesnych usług teleinformatycznych stanowi istotną barierę rozwojową gminy. W celu rozwiązania tego problemu, zamierzamy w najbliższych latach zwrócić szczególną uwagę na ten element infrastruktury. Z uwagi na ograniczoną rolę samorządu gminnego w zakresie rozwoju infrastruktury i usług teleinformatycznych, skoncentrujemy się przede wszystkim na intensyfikacji współpracy z przedsiębiorstwami działającymi na tym rynku w celu ich zachęcenia do rozbudowy na naszym terenie infrastruktury i rozszerzenia oferty usług.

Proponowane zadania:

Podjęcie współpracy z przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi na rzecz rozwoju nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej i związanym z nią rynkiem usług na terenie gminy Widuchowa.

Upowszechnienie usług internetowych z wykorzystaniem nowoczesnych łączy kablowych i światłowodowych.

Cel szczegółowy nr 2.2. Rozwój i modernizacja lokalnej sieci drogowej.

Opis celu

Zgodnie z diagnozą infrastruktury drogowej, zawartej w profilu gminy Widuchowa, stan dróg znajdujących się na terenie naszej gminy jest zróżnicowany. Jakość dróg krajowych i wojewódzkich jest znacznie lepsza niż dróg powiatowych i gminnych. W związku z tym, w najbliższych latach naszym priorytetem będzie podniesienie parametrów technicznych dróg gminnych i powiatowych a także budowa nowych dróg.. W tym celu przystąpimy do przygotowania i realizacji wieloletniego programu modernizacji i budowy dróg gminnych oraz będziemy zabiegać o przyspieszenie wykonania remontów dróg powiatowych.

Proponowane zadania:

 1. Przygotowanie i realizacja wieloletniego programu modernizacji dróg gminnych, uwzględniającego zewnętrzne źródła finansowania inwestycji drogowych.

 2. Wsparcie organizacyjne działań samorządu powiatowego na rzecz modernizacji dróg powiatowych, w szczególności drogi nr 41 - 453 między Widuchową a Marwicami oraz drogi nr 41 - 704 pomiędzy Żelechowem a Grzybnem.

 3. Wspólne z samorządem powiatowym oraz gminami sąsiednimi opracowanie wieloletniego programu poprawy stanu nawierzchni dróg powiatowych i gminnych.

 4. Poprawa efektywności zarządzania drogami gminnymi - bieżące zarządzanie drogami.

Cel szczegółowy nr 2.3. Budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej i gazowej.

Opis celu

Z punktu widzenia dbałości o zrównoważony rozwój gminy i zwrócenia uwagi na stan środowiska naturalnego, istnieje potrzeba przyspieszenia działań na rzecz rozbudowy sieci kanalizacyjnej w gminie. Oprócz ukończenia II etapu kanalizacji Widuchowej, zamierzamy przygotować plany budowy sieci kanalizacyjnej na terenie innych miejscowości gminy oraz w dalszym etapie plany te realizować. Działania te muszą zostać zharmonizowane z planem modernizacji oczyszczalni ścieków w Widuchowej. Dostrzegamy również konieczność likwidacji bariery rozwojowej w postaci braku dostępu na terenie naszej gminy do gazu z sieci. W niniejszej strategii proponujemy przystąpienie do opracowania koncepcji gazyfikacji gminy oraz pozyskania inwestora na rzecz jej realizacji.

Proponowane zadania:

 1. Zakończenie II etapu kanalizacji Widuchowej.

 2. Przygotowanie i realizacja planów budowy kanalizacji w Gminie Widuchowa.

 3. Przygotowanie i wdrożenie programu modernizacji oczyszczalni ścieków w Widuchowej.

 4. Przygotowanie koncepcji budowy sieci gazowej w gminie oraz pozyskanie inwestora na rzecz jej realizacji.

Cel szczegółowy nr 2.4. Budowa i rozbudowa wodociągów i sieci wodociągowej.

Opis celu

Mimo wysokiego stopnia zwodociągowania gminy należy kontynuować działania w tej dziedzinie, gdyż na terenie gminy Widuchowa nadal istnieją miejscowości pozbawione sieci wodociągowej oraz miejscowości, w których wymagana jest jej rozbudowa i modernizacja. Zamierzamy przygotować plany budowy sieci wodociągowej na terenie gminy oraz w dalszym etapie plany te realizować. Działania te muszą być skorelowane z planem modernizacji istniejących sieci wodociągowych, tak aby stanowiły spójną całość. Dostrzegamy możliwości jakie dla poprawy stanu zwodociągowania gminy stwarzają fundusze Unii Europejskiej przeznaczone rozwój infrastruktury obszarów wiejskich.

Proponowane zadania:

Budowa wodociągu do Polesin.

Przesył wody z Bolkowic do Stacji PKP i Lubiczyna.

Doprowadzenie wody do osiedla Młyn w Dębogórze i miejscowości Wilcze.

Spięcie wodociągu Dębogóra z wodociągiem Widuchowa - Marwice.

Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej.

Cel szczegółowy nr 2.5. Poprawa bazy oświatowo - sportowej.

Proponowane zadania:

1. Budowa hali sportowej w Krzywinie.

2. Budowa i modernizacja boisk sportowych na terenie gminy.

Cel strategiczny nr 3. Rozwój alternatywnych form gospodarki rolnej i organizacji produkcji oraz doskonalenie ekonomicznego otoczenia rolnictwa.

Cel strategiczny nr 3 - Rozwój alternatywnych form gospodarki rolnej i organizacji produkcji oraz doskonalenie ekonomicznego otoczenia rolnictwa - będziemy starali się osiągnąć, realizując następujące cele szczegółowe:

Cel szczegółowy 3.1. Promocja żywnościowych i nieżywnościowych ekologicznych oraz tradycyjnych gałęzi produkcji rolnej.

Cel szczegółowy 3.2. Udoskonalenie ekonomicznego otoczenia rolnictwa.

Cel szczegółowy 3.3. Wspieranie tworzenia grup producenckich i gospodarstw rodzinnych.

Cel szczegółowy 3.4. Wdrażanie programów zalesiania.

Cel szczegółowy nr 3.1. Promocja żywnościowych i nieżywnościowych ekologicznych oraz tradycyjnych gałęzi produkcji rolnej.

Opis celu

Stojąc w obliczu wyzwania, jakim jest zmiana funkcji nowoczesnego rolnictwa podejmiemy działania na rzecz przeprofilowania działalności rolnej, przede wszystkim małych gospodarstw indywidualnych. Koncentrujemy się na ekologicznym aspekcie współczesnego rolnictwa, pragnąc dostosować go do trendów gospodarki światowej oraz polityki rolnej w Unii Europejskiej. Dokonać się to może poprzez promowanie produkcji źródeł energii odnawialnej z wykorzystaniem, w tym rzepaku i wierzby. Przekwalifikowanie gospodarstw musi być zintegrowane z pozyskaniem środków zewnętrznych na ten cel, pochodzących głównie z funduszy strukturalnych UE przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich.

Proponowane zadania:

Promowanie i zachęcanie do rozwoju produkcji ekologicznej oraz tradycyjnych gałęzi produkcji rolnej.

Stymulowanie produkcji oraz upraw stanowiących źródło energii niekonwencjonalnych.

Opracowanie kompleksowych programów przeprofilowania produkcji rolnej w gminie m.in. w kierunku produkcji sadowniczej i warzywniczej.

Cel szczegółowy nr 3.2. Udoskonalenie ekonomicznego otoczenia rolnictwa.

Opis celu

Jesteśmy zdecydowani podjąć szereg działań zorientowanych na wspieranie i rozwijanie ekonomicznego otoczenia rolnictwa. Działania te mają sprzyjać tworzeniu przemysłu spożywczego i usług a także ułatwiać powstawanie nowych firm działających w otoczeniu rolnictwa. Dlatego też ważnym zadaniem staje się wypracowanie spójnego i czytelnego systemu ulg i preferencji podatkowych dla instytucji lub osób zainteresowanych inwestowaniem w rozwój przetwórstwa. Istotne jest również opracowanie i bieżąca aktualizacja informacji o możliwościach uzyskania wsparcia zewnętrznego, przede wszystkim pochodzącego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Działania na rzecz pozyskania inwestorów zewnętrznych uwarunkowane są w dużej mierze osiągnięciem celów związanych z poprawą infrastruktury technicznej gminy Widuchowa.

Proponowane zadania:

Wspieranie tworzenia lokalnych zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego.

Stosowanie zachęt celem rozwoju lokalnego rynku hurtowego.

Intensyfikacja działań na rzecz upowszechnienia wśród przedsiębiorców informacji o możliwościach wykorzystania programów pomocowych zorientowanych na rozwój przemysłu rolno-spożywczego, w szczególności programu SAPARD.

Przygotowanie i wdrożenie systemu ulg i preferencji dla inwestujących w przemysł rolno-spożywczy oraz sektor usług dla rolnictwa.

Cel szczegółowy nr 3.3. Wspieranie tworzenia grup producenckich i ekologicznych gospodarstw rodzinnych.

Opis celu

Celem promocji jest podjęcie działań umożliwiających powstawanie grup producentów, które prowadziłyby efektywną i zracjonalizowaną działalność gospodarczą. Grupy rolników zainteresowane wspólnym podjęciem działalności produkcyjnej lub prowadzeniem ekologicznych gospodarstw rodzinnych powinny otrzymać wszechstronne wsparcie, przede wszystkim o charakterze merytoryczno-organizacyjnym. Niezbędne wydaje się również zaznajomienie z funkcjonowaniem podobnego typu grup i ekologicznych gospodarstw rodzinnych na obszarze państw Europy Zachodniej lub w kraju, między innymi poprzez zorganizowanie wyjazdów studialnych.

Proponowane zadania:

Świadczenie bieżącej pomocy doradczej na rzecz inicjatorów tworzenia grup producenckich i ekologicznych gospodarstw rodzinnych.

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu tworzenia i funkcjonowania grup producenckich, w tym opartych na zasadach działalności spółdzielczości rolniczej.

Zorganizowanie wyjazdów studialnych i szkoleń dla reprezentantów powstających grup producenckich oraz ekologicznych gospodarstw rodzinnych w celu zaznajomienia z zasadami ich funkcjonowania w innych miejscach.

Zorganizowanie lokalnego forum producentów i przetwórców płodów rolnych.

Cel szczegółowy nr 3.4. Opracowanie koncepcji programów zalesiania

Opis celu

Alternatywą wobec działalności rolniczej formą gospodarowania na obszarach wiejskich jest gospodarka leśna. Zagospodarowywanie obszarów o niskiej jakości gleb musi odbywać się w sposób planowy i pozwalający uzyskać maksimum efektów. W tym celu proponujemy aktywne włączenie samorządu gminnego w prace nad przygotowaniem wieloletniego programu zalesiania i gospodarowania użytkami leśnymi, tworzonego przez władze powiatowe. Wieloletni program zalesiania powinien uwzględniać: wyznaczenie obszarów podlegających zalesieniu, przygotowanie harmonogramu zalesiania poszczególnych obszarów, skonstruowanie budżetu programu, uwzględniającego obok środków z budżetu powiatu także inne źródła finansowania. Ważna rola samorządu gminnego w tym zakresie polega również na promowaniu wśród mieszkańców gminy działalności w postaci gospodarki leśnej.

Proponowane zadania:

 1. Nawiązanie współpracy z władzami powiatowymi na rzecz przygotowania wieloletniego programu zalesiania nieużytków i racjonalnego gospodarowania na użytkach leśnych.

 2. Promocja i wdrożenie wieloletniego programu zalesiania na terenach gminy Widuchowa.

  1. Cel strategiczny nr 4. Wykorzystanie potencjału turystycznego gminy w celu zwiększenia dochodów mieszkańców.

  2. Cel strategiczny nr 4 - Wykorzystanie potencjału turystycznego gminy w celu zwiększenia dochodów mieszkańców - będziemy starali się osiągnąć, realizując następujące cele szczegółowe:

  3. Cel szczegółowy 4.1. Wspieranie rozwoju lokalnej infrastruktury turystycznej.

  4. Cel szczegółowy 4.2. Rozwój działalności agroturystycznej.

  5. Cel szczegółowy 4.3. Rozwój różnych form turystyki kwalifikowanej.

  6. Cel szczegółowy nr 4.1. Wspieranie rozwoju lokalnej infrastruktury turystycznej.

  7. Opis celu

  8. Przygotowanie zróżnicowanych produktów turystycznych stanowiących ofertę turystyczną gminy musi być poprzedzone zinwentaryzowaniem istniejącej bazy zasobów turystycznych. Zidentyfikowanie i rozpoznanie stanu infrastruktury turystycznej w gminie pozwoli na rozpoczęcie prac nad opracowaniem kompleksowej oferty turystycznej, skierowanej na określony typ turystyki. Wiedza ta powinna stać się podstawą dla wdrożenia koncepcji poprawy infrastruktury turystycznej gminy, uwzględniającej zagospodarowanie najbardziej atrakcyjnych terenów Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry, dużych skupisk leśnych oraz jezior: Kiełbicze, Lubicz, Wilczkowo, Kłodowo, Lipienko. Zewidencjonowanie zasobów gminy pozwoli na ukazanie najlepszych stron i specyfiki terenu, co zaowocuje wzrostem ruchu turystycznego w gminie. Ponadto istotnym jest dbałość o stan naszego dziedzictwa historycznego i kulturowego m.in. o stan zabytków.

  9. Proponowane zadania:

Zewidencjonowanie potencjału turystycznego gminy - przygotowanie podstaw dla oferty turystycznej.

Podjęcie współpracy z gminami sąsiednimi, w tym również z gminami niemieckimi, w celu przygotowania wspólnego produktu turystycznego oraz jego promocji.

Przygotowanie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych oraz jego włączenie do oferty turystycznej gminy (produktu turystycznego).

Przygotowanie i realizacja programu ochrony dóbr kultury.

  1. Cel szczegółowy nr 4.2. Rozwój działalności agroturystycznej.

  2. Uznajemy, że rozwój działalności agroturystycznej w gminie Widuchowa stanowić może ważny czynnik przyczyniający się do zwiększenia dochodów ludności. Istniejące na obszarze gminy indywidualne gospodarstwa rolne powinny stanowić potencjał dla zaistnienia w gminie tej formy działalności pozarolniczej. W celu możliwie najefektywniejszego wykorzystanie potencjału agroturystycznego gminy, rozwój turystyki powinien być silnie powiązany z realizacją pozostałych celów w obszarze turystyki, szczególnie z rozwojem turystyki kwalifikowanej, tak aby powstał spójny i kompleksowy produkt turystyczny gminy. Samorząd gminy Widuchowa podejmie szereg działań o charakterze promocyjnym i szkoleniowym, które będą miały na celu uświadomienie mieszkańcom gminy o potencjalnych korzyściach osobistych i zbiorowych, płynących ze zmiany profilu swojej działalności z typowo rolniczej na agroturystyczną.

  3. Proponowane zadania:

  4. 1. Przygotowanie programu rozwoju agroturystyki, uwzględniającego dostępne w gminie

  5. różnorodne formy turystyki kwalifikowanej.

  6. 2. Promocja agroturystyki jako pozarolniczej formy działalności gospodarczej mieszkańców

  7. obszarów wiejskich.

  8. 3. Upowszechnienie informacji wśród mieszkańców gminy o możliwościach uzyskania

  9. wsparcia finansowego dla inwestujących w rozwój gospodarstw agroturystycznych.

  10. 4. Przygotowanie i realizacja programów szkoleniowych dla zainteresowanych podjęciem

  11. działalności agroturystycznej.

  12. 5. Przygotowanie i wdrożenie programu promocji ofert gospodarstw agroturystycznych

  13. funkcjonujących w gminie.

  14. Cel szczegółowy 4.3. Rozwój różnych form turystyki kwalifikowanej.

  15. Opis celu

  16. Dostrzegamy potrzebę stworzenia oferty turystycznej w zakresie tzw. ścieżek edukacyjnych turystyki pieszej. Odpowiednio przygotowane i poprowadzone trasy turystyczne pełnić będą, oprócz funkcji rekreacyjnej, także edukacyjną, zapoznając odwiedzających z dziedzictwem historycznym, kulturowym oraz przyrodniczym gminy Widuchowa. Koniecznym elementem składającym się na ofertę turystyki kwalifikowanej jest przygotowanie planów rozwoju turystyki rowerowej, uwzględniających wytyczenie ścieżek rowerowych. Ważnym elementem rozwoju turystyki w gminie jest odpowiednie wykorzystanie zasobów wodnych. Podejmiemy starania o stworzenie dogodnych warunków do uprawiania turystyki kajakowej i żeglugi śródlądowej o charakterze transgranicznym. Będziemy również starać się o wykorzystanie istniejącego w gminie potencjału dla rozwoju turystyki konnej.

  17. Proponowane zadania:

    1. Udział w przygotowaniu koncepcji budowy rowerowej Trasy Nadodrzańskiej biegnącej od Szczecina w kierunku Kostrzyna uwzględniającej trasę: Pacholęta-Marwice-Widuchowa-Ognica-Rynica-Krzywin.

    2. Budowa trasy rowerowej na odcinku Krzywin-Żarczyn, zintegrowanej z modernizacją drogi wojewódzkiej 122.

    3. Zagospodarowanie terenu nadodrzańskiego, poprzez przeznaczenie go pod budowę przystani jachtowej.

    4. Opracowanie i wdrożenie koncepcji rozwoju turystyki rowerowej w gminie.

    5. Przygotowanie i realizacja programu rozwoju turystyki wodnej.

    6. Przygotowanie i realizacja programu rozwoju turystyki pieszej i konnej.

  1. Cel strategiczny nr 5. Rozwój infrastruktury społecznej.

  2. Cel strategiczny nr 5 - Rozwój infrastruktury społecznej - będziemy starali się osiągnąć, realizując następujące cele szczegółowe:

  3. Cel szczegółowy 5.1. Kreowanie aktywnych, prospołecznych zachowań mieszkańców z myślą o zwalczaniu patologii społecznych.

  4. Cel szczegółowy 5.2. Promocja funkcji mieszkalnej gminy.

  5. Cel szczegółowy 5.3. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.

  6. Cel szczegółowy nr 5.1. Kreowanie aktywnych, prospołecznych zachowań mieszkańców.

  7. Opis celu

  8. Bierność, apatia i marazm to niezwykle częsta charakterystyka postaw mieszkańców gminy. Zachowania tego typu utrudniają realizację wielu przedsięwzięć, których beneficjentami jest cała społeczność lokalna. Jesteśmy przekonani, że zmiana świadomości społecznej w tym zakresie pozwoli na uruchomienie działań, które pozwolą na powstanie utrwalonego sektora pozarządowego. Efektywne i sprawnie funkcjonujące społeczeństwo obywatelskie może stać się platformą współpracy z sektorem biznesu oraz otoczeniem gminy. Tym samym nastąpi zwiększenie lokalnego społecznego potencjału instytucjonalnego.

  9. Proponowane zadania:

       1. Przygotowanie programu informowania mieszkańców o funkcjonowaniu organizacji pozarządowych.

       2. Zapoznanie ze strukturą oraz metodami działania organizacji społecznych w Polsce i w Europie.

       3. Przygotowanie platformy współpracy organizacji pozarządowych z sektorem biznesu i samorządem lokalnym.

       4. Usprawnienie przepływu oraz ułatwienie dostępu do informacji o programach aktywizacji zawodowej.

Cel szczegółowy nr 5.2. Promocja funkcji mieszkalnej gminy.

Opis celu

Dostrzegamy korzystne tendencje w migracji ludnościowej na terenie powiatu gryfińskiego. Naszym celem jest wykorzystanie ich w taki sposób, by przyczyniły się one do rozwoju mieszkalnictwa w gminie.. Wychodzimy z założenia, że tym działaniom sprzyja zmiana systemu zarządzania budynkami wspólnot mieszkaniowych, która już przyczyniła się do większej troski samych właścicieli o zamieszkiwane przez nich budynki. Konieczna jest również realizacja przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu budynków będących własnością gminy. Równolegle będziemy dążyć do opracowania oraz stworzenia oferty dla osób poszukujących zamieszkania w Widuchowej, zarówno zatrudnionych na obszarze gminy jak i pracujących w lokalnych zakładach przemysłowych powiatu gryfińskiego. Promocja tak rozumianej funkcji mieszkalnej gminy powinna przyczynić się do ograniczenia lub nawet odwrócenia niekorzystnych tendencji demograficznych w gminie oraz do zwiększenia jej potencjału rozwojowego.

Proponowane zadania:

1. Doskonalenie procesu zarządzania budynkami będącymi własnością wspólnot

mieszkaniowych.

2. Przygotowanie i wdrożenie planu poprawy substancji mieszkaniowej będącej mieniem

komunalnym.

3. Wykreowanie oferty promującej funkcje mieszkalne gminy i przedstawienie jej

zainteresowanym mieszkańcom województwa.

Cel szczegółowy nr 5.3. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.

Opis celu

Niezwykle istotnym elementem służącym budowaniu ładu ekologicznego w gminie jest zmiana świadomości jej mieszkańców. Jesteśmy zdania, że należy prowadzić ustawiczne działania o charakterze szkoleniowym i edukacyjnym, przyczyniające się do wykreowania proekologicznych postaw i zachowań mieszkańców gminy Widuchowa. Ważną rolę w przygotowywanym programie podnoszenia świadomości ekologicznej powinny pełnić organizowane cyklicznie w szkołach i innych placówkach edukacyjnych zajęcia poświęcone tej problematyce. Ich adresatami będzie młodzież, która powinna stanowić grupę upowszechniającą zdobytą w tym obszarze wiedzę. Programem edukacji ekologicznej powinni zostać objęci dorośli, poprzez udział w imprezach i targach promujących ekologiczne standardy postępowania.

Proponowane zadania:

1. Opracowanie i wdrożenie programu szkoleniowego dla młodzieży dotyczącego

problematyki ekologicznej w aspekcie jej wpływu na ogólną sytuację gminy.

2. Organizacja imprez i targów promujących ekologiczne standardy zachowań w życiu

codziennym.

3. Powiązanie działań promujących zachowania ekologiczne z pokrewnymi obszarami

gospodarki gminnej, w tym gospodarki odpadami i rolniczej produkcji ekologicznej.

8. Monitoring realizacji strategii rozwoju Gminy Widuchowa

W celu realizacji monitoringu i oceny realizacji strategii ustanawia się następujące mechanizmy:

 1. Odpowiedzialność za realizację zadań wynikających ze strategii będą ponosić osoby (komórki organizacyjne), wskazane w planie operacyjnym do strategii.

 2. Monitoring realizacji strategii będzie prowadził 3 osobowy Zespół do spraw Monitoringu Strategii. W skład zespołu będą wchodzić: Przewodniczący Zespołu oraz 2 członków. Osoby wchodzące w skład Zespołu ds. Monitoringu Strategii nie mogą jednocześnie ponosić odpowiedzialności za realizację jakiegokolwiek zadania wynikającego ze strategii.

 3. Zespół do spraw Monitoringu Strategii odbywa spotkania w cyklu trzymiesięcznym. Spotkania Zespołu mają na celu dokonywanie bieżącej oceny postępu i skutków realizacji strategii, a w szczególności zgodności postępu we wdrażaniu zadań z przyjętym harmonogramem oraz z parametrami produktów końcowych.

 4. Zespół do spraw Monitoringu Strategii dokonuje bieżącej oceny realizacji zadań strategicznych na podstawie informacji otrzymanych ze strony osób odpowiedzialnych za realizację aktualnie realizowanych zadań.

 5. Informacje w sprawie postępu realizacji strategii będą przekazywane do publicznej wiadomości w cyklu trzymiesięcznym. Odpowiedzialność za przekazywanie informacji ponosi Przewodniczący Zespołu.

 6. Ocena realizacji strategii dokonywana jest przez Radę Gminy. Rada dokonuje oceny postępu i skutków realizacji strategii w cyklu półrocznym, na podstawie sprawozdań, składanych Radzie przez Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Zespołu do spraw Monitoringu Strategii.

 7. Szczegółowe zasady dokonywania monitoringu i oceny realizacji strategii przygotuje Przewodniczący Zespołu ds. Monitoringu Strategii (w zakresie trybu pracy Zespołu) oraz Rada Gminy (w zakresie trybu oceny realizacji strategii).

 8. Raz na dwa lata, Komitet ds. Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy dokona aktualizacji zapisów strategii w oparciu o ocenę jej realizacji. Zaktualizowana strategia jest przyjmowana na sesji Rady Gminy.

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/71/2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 10 września 2003 r.

Gmina Widuchowa 9 lipca 2001 r. zawarła z MSWiA porozumienie o zasadach

i warunkach realizacji Programu Rozwoju Instytucjonalnego w Gminie Widuchowa.

W ramach ww. programu została przygotowana „Strategia rozwoju Gminy Widuchowa”.

W przygotowaniu projektu strategii uczestniczyli członkowie Komitetu Rozwoju

Społeczno - Gospodarczego Gminy Widuchowa oraz eksperci Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 15-10-2003 09:37:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 15-10-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 15-10-2003 09:37:02