Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr IX/84/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Widuchowa 2.


UCHWAŁA Nr IX/84/2003

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 10 września 2003 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Widuchowa 2.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ) oraz art. 14 ust. 1 ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80,

poz. 717) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Widuchowa 2 gminy Widuchowa.

§ 2. Granice obszaru objętego planem oznaczono w załączniku graficznym, który stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się zakres i przedmiot projektowanych zmian zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VI/57/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Widuchowa 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/84/2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 10 września 2003 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717 ) o przystąpieniu

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozstrzyga rada gminy w drodze uchwały, określając granice obszaru objętego planem, na mapie stanowiącej załącznik graficzny do tej uchwały i przedmiot jego ustaleń.

Rozstrzygnięcie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podejmuje rada z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta.

Zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która stanowi iż w stosunku do planów miejscowych, do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany planu oraz zawiadomiono o terminie wyłożenia tych planów do publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało zakończone przed dniem 11.07.2003 r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym.

Ponieważ ww. warunki nie zostały spełnione należy w zakresie uchwalenia planu miejscowego dla terenu obrębu Widuchowa 2 stosować przepisy nowej ustawy.

Uchylona uchwała w niniejszej uchwale dotyczyła terenów obrębu Widuchowa 2.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalacznik_do_uchwaly_nr_84.jpg (JPG, 232.14Kb) 2003-10-14 09:40:37 290 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 14-10-2003 09:40:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 14-10-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 14-10-2003 09:40:37