Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr IX/83/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubicz i Czarnówko.


UCHWAŁA Nr IX/83/2003

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 10 września 2003 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubicz i Czarnówko.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ) oraz art. 14 ust. 1 ustawy

z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80,

poz. 717) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1.1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren : część działki nr 253/2, położonej w obrębie geodezyjnym Lubicz; część działki nr 16/2, część działki nr 15/1, część działki nr 21/1
i działki nr 15/2, nr 21/2 położonych w obrębie geodezyjnym Czarnówko.

2. Przedmiotem planu jest następujące przeznaczenie terenu :

1) część działki o numerze ewidencyjnym 253/2 położonej w obrębie geodezyjnym Lubicz,

część działki o numerze ewidencyjnym 16/2, położonej w obrębie geodezyjnym

Czarnówko - na funkcję zakładu gospodarowania odpadami komunalnymi
i przemysłowymi ( z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych ), towarzyszących usług
komercyjnych oraz produkcyjnych zakładów przemysłowych wraz z urządzeniami
infrastruktury technicznej w tym komunikacji;

2) działki o numerach ewidencyjnych 15/2, 21/2 oraz część działki 21/1, położone w obrębie

geodezyjnym Czarnówko - na wyznaczenie linii rozgraniczających dla odcinka pasa

drogowego drogi Nr 41-747 w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej;

3) część działki o numerze ewidencyjnym 15/1, położonej w obrębie geodezyjnym

Czarnówko - na drogę i na wyznaczenie linii rozgraniczających dla odcinka pasa

drogowego drogi Nr 41-747 w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej.

3. Granice obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczono na załączniku graficznym, który stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się zakres projektowanych zmian zgodnie z art. 15

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr V/51/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia

23 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubicz i Czarnówko.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/83/2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 10 września 2003 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717 ) o przystąpieniu

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozstrzyga rada gminy w drodze uchwały, określając granice obszaru objętego planem, na mapie stanowiącej załącznik graficzny do tej uchwały i przedmiot jego ustaleń.

Rozstrzygnięcie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podejmuje rada z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta.

Zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która stanowi iż w stosunku do planów miejscowych, do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany planu oraz zawiadomiono o terminie wyłożenia tych planów do publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało zakończone przed dniem 11.07.2003 r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym.

Ponieważ ww. warunki nie zostały spełnione należy w zakresie uchwalenia planu miejscowego dla terenu wymienionego w uchwale stosować przepisy nowej ustawy.

Z wnioskiem o opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wystąpiła firma K.K Vogel Szczecin dla gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Czarnówko
i Lubicz z przeznaczeniem na lokalizację zakładu gospodarowania odpadami komunalnymi
i przemysłowymi (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych), towarzyszących usług komercyjnych oraz produkcyjnych zakładów przemysłowych wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w tym komunikacji.
Wnioskodawca zobowiązał się pokryć koszty związane z procedurą planowania.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalacznik_do_uchwaly_nr_83.jpg (JPG, 163.57Kb) 2003-10-14 09:40:03 265 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 14-10-2003 09:40:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 14-10-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 14-10-2003 09:40:03