Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr IX/82/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa.


UCHWAŁA Nr IX /82/2003

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 10 września 2003 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ) art. 9 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717 ) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, uchwalonego Uchwałą

Nr XXX/308/98 Rady Gminy w Widuchowej z dnia 18 czerwca 1998 roku, zmienionego Uchwałą Nr V/48/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa”.

§ 2.1. Przedmiotem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa jest zmiana uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu oznaczonego jako Tereny specjalne na funkcję zakładu gospodarowania odpadami komunalnymi i przemysłowymi ( z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych), towarzyszących usług komercyjnych oraz produkcyjnych zakładów przemysłowych wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w tym komunikacji, w obrębie geodezyjnym Lubicz i Czarnówko.

2. Rejon lokalizacji ww. zakładów przedstawia załącznik graficzny stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr V/ 50 /2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia

23 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/82/2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 10 września 2003 r.

Z wnioskiem o opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wystąpiła firma K.K Vogel Szczecin dla gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Czarnówko

i Lubicz z przeznaczeniem na lokalizację zakładu gospodarowania odpadami komunalnymi

i przemysłowymi ( z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych ), towarzyszących usług komercyjnych oraz produkcyjnych zakładów przemysłowych wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w tym komunikacji.

W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tych lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

W dniu 18 czerwca 1998 r. Rada Gminy w Widuchowej uchwaliła „Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa.

Zapis w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

dla wnioskowanego terenu określa Ts - tereny specjalne.

W związku z tym zachodzi konieczność zmiany studium w celu ustalenia spójności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze studium.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalacznik_do_uchwaly_nr_82.jpg (JPG, 340.28Kb) 2003-10-14 09:39:28 315 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 14-10-2003 09:39:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 14-10-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 14-10-2003 09:39:28