Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr IX/81/2003 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości niezabudowanych.


UCHWAŁA Nr IX/81/2003

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 10 września 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości niezabudowanych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje :

§ 1.1. Wyraża się zgodę na zniesienie współwłasności nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami działek 157/1 i 157/2 położonych w obrębie geodezyjnym Dębogóra gmina Widuchowa, ujawnionych w księdze wieczystej nr 10817 stanowiących współwłasność w udziale 1/2 Gminy Widuchowa i Pani Teresy Baranowskiej, w ten sposób że :

1) właścicielem nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 157/1

o pow. 1287 m2 o wartości 4.100 zł ( słownie złotych : cztery tysiące sto ) ujawnionej

w księdze wieczystej nr 10817 staje się GMINA WIDUCHOWA,

2) właścicielem nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 157/2

o pow. 1286 m2 o wartości 4.100 zł ( słownie złotych : cztery tysiące sto ) ujawnionej

w księdze wieczystej nr 10817 staje się PANI TERESA BARANOWSKA.

§ 2. Zniesienie współwłasności nieruchomości niezabudowanych szczegółowo opisanych

w § 1 niniejszej uchwały nastąpi bez obowiązku dokonania dopłat.

§ 3. Ustanowiona zostanie nieodpłatnie i na czas nieokreślony służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu w działce nr 178 nieposiadającej urządzonej księgi wieczystej na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 157/1, 157/2.

§ 4. Koszty notarialne i sądowe poniosą strony po połowie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/81/2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 10 września 2003 r.

Gmina Widuchowa jest współwłaścicielem w udziale 1/2 części nieruchomości nie zabudowanych nr 157/1 o pow. 1287 m2, 157/2 o pow. 1286 m2 położonych w obrębie geodezyjnym Dębogóra, dla których Sąd Rejonowy w Gryfinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 10817.

Współwłaścicielem udziału 1/2 części jest Pani Teresa Baranowska.

Gmina Widuchowa na mocy decyzji komunalizacyjnej z dniem 29.10.1997 r. stała się współwłaścicielem 1/2 części nieruchomości nr 157 o pow. 0,25 ha, położonej

w obr. Dębogóra.

Przepisy Kodeksu cywilnego stanowią, iż każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności przez podział rzeczy wspólnej.

Pani Teresa Baranowska wyraziła zgodę na zniesienie współwłasności oraz pokrycie kosztów z tym związanych w udziale 1/2 części.

Rzeczoznawcy majątkowemu zlecono wycenę nieruchomości celem określenia ich wartości.

Wartość nieruchomości nie zabudowanej nr 157/1 i 157/2 określona została na kwotę 4.100 zł

( słownie złotych : cztery tysiące sto ) każda.

Zniesienie współwłasności nie narusza obecnego władania i następuje bez obowiązku dopłat.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 14-10-2003 09:38:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 14-10-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 14-10-2003 09:38:47