Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr VII/63/2003 w sprawie uchwalenia pierwszego Statutu Zespołu Szkół w Widuchowej.


UCHWAŁA Nr VII/63/2003

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 3 lipca 2003 roku

w sprawie uchwalenia pierwszego Statutu Zespołu Szkół w Widuchowej.

Na podstawie art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

( z 1996 r. Dz.U. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141,

poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19,

poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41 poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 6, poz. 65) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się pierwszy Statut Zespołu Szkół w Widuchowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół w Widuchowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą

od 1 września 2003 r.

Załącznik do Uchwały Nr VII/ 63 /2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 3 lipca 2003 r.

STATUT

Zespołu Szkół

w Widuchowej

  1. Postanowienia wstępne

  2. 1. Statut Zespołu Szkół w Widuchowej uchwalono na podstawie:

  3. 1) ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.( Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz.329

  4. z poź. zm.)

  5. 2) rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001r. o statutach ( Dz.U. z 2001r. Nr 61 poz.624 z póź. zm.)

 1. Ilekroć w statucie jest mowa o ustawie chodzi o ustawę z dnia 7 września 1991r.

o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz.329 i Nr 106 poz. 496, z 1997r. Nr 28

poz. 153 i Nr 141 poz. 943 oraz z 1998r. Nr 117 poz. 759 i Nr 162 poz. 1126.)

Dział I

Postanowienia ogólne

§ 1.1. Nazwa szkoły brzmi:

Zespół Szkół w Widuchowej zwana w dalszej treści statutu „zespołem”.

2. W skład zespołu wchodzi:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Widuchowej

2) Publiczne Gimnazjum w Widuchowej

Zwane w dalszej treści statutu „szkołą”.

3. Siedzibą zespołu jest miejscowość Widuchowa, ul. Barnima III 1

§ 2. Zespół używa pieczęci:

Zespół Szkół w Widuchowej

Publiczna Szkoła Podstawowa

Publiczne Gimnazjum

74-120 Widuchowa

ul. Barnima III 1

§ 3. Zespołowi nadaje imię organ prowadzący, na wniosek rady zespołu lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

§ 4.1. Organem prowadzącym zespół jest Gmina Widuchowa.

2. Do obwodu zespołu należą miejscowości:

Bolkowice,Czarnówko, Dębogóra, Kiełbice, Kłodowo, Krzywin, Krzywinek, Lubicz,

Lubiczyn, Marwice, Ognica, Pacholęta, Pąkowo, Polesiny, Rynica, Widuchowa,

Widuchówko, Wilcze, Żarczyn, Żelechowo,

3. Nauka trwa :

1) w Publicznej Szkole Podstawowej - 6 lat;

2) w Publicznym Gimnazjum - 3 lata.

4. Przy zespole prowadzona jest świetlica dla dzieci oczekujących na lekcje i odjazd do domu.

Rozdział I

Cele i zadania zespołu.

§ 5. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wykonawczych

wydanych na jej podstawie i uwzględniając Program Wychowawczy Szkół i Profilaktyki,

a w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych uczniowi do ukończenia szkoły;

2) umożliwia absolwentom konieczność dalszego kształcenia;

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych

w ustawie, stosownie do warunków i wieku uczniów;

4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły;

5) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, kulturowej,

językowej i religijnej.

§ 6. Zespół zapewnia uczniom:

1) pomoc psychologiczną i pedagogiczną poprzez pracę pedagoga szkolnego oraz

współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną i neurologiczną;

2) opiekę, zwłaszcza niepełnosprawnym uczęszczającym do szkoły lub pobierającym naukę

w domu;

3) prozdrowotne warunki życia poprzez współpracę ze stomatologiem, higienistką szkolną,

lekarzem;

4) kształtowanie właściwej postawy wobec problemu ochrony środowiska;

5) realizację indywidualnych programów nauczania oraz stwarza możliwość ukończenia

szkoły w skróconym czasie.

§ 7.1. Sposoby realizacji zadań wynikających z ustawy a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych:

1) podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i kulturowej:

a) nauczanie przedmiotów objętych ramowym planem nauczania odbywa się

w języku polskim (poza nauczaniem języków obcych),

b) nauka języka narodowego mniejszości narodowych i etnicznych oraz inne zajęcia mogą

być organizowane na zasadzie dobrowolności (w miarę posiadanych możliwości

finansowych i kadrowych). Organizuje je dyrektor zespołu na pisemny wniosek

rodziców lub opiekunów dziecka według odrębnych przepisów,

2) podtrzymanie poczucia tożsamości religijnej:

a) w szkole odbywają się lekcje religii lub etyki zgodnie z konstytucją,

b) szczegółowe zasady organizowania religii i etyki określają odrębne przepisy,

c) w zajęciach religii i etyki biorą udział uczniowie, których rodzice w formie

oświadczenia wyrażą takie życzenie zapisując do szkoły,

d) w przypadku uczniów nie biorących udziału w tych zajęciach, oświadczenie,

o którym mowa wyżej może być złożone w innym terminie przed dyrektorem lub

wychowawcą klasy,

e) oświadczenie o którym mowa wyżej nie musi być ponawiane w kolejnym roku

szkolnym, może natomiast być zmienione w każdym czasie.

2. Szczegółowe zasady przebywania osób i zachowania na terenie zespołu, korzystania z pomieszczeń i urządzeń szkoły, a także bezpieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych zawarte w regulaminie Zespołu Szkół w Widuchowej, który uchwala Rada Pedagogiczna.

Dział II

Rozdział I

Organy zespołu

§ 8.1. Organami zespołu są:

1) dyrektor zespołu;

2) rada pedagogiczna;

3) rada rodziców;

4) samorząd uczniowski.

2. Do czasu wyboru rady zespołu, rada pedagogiczna podejmuje uchwały po zasięgnięciu opinii rady rodziców, samorządu uczniowskiego w sprawach dotyczących:

1) planów pracy szkoły;

2) zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych;

3) rocznego planu finansowego środków specjalnych;

4) planu finansowego szkoły.

3. Rada zespołu zostaje powołana przez dyrektora zespołu na łączny wniosek dwóch spośród następujących podmiotów:

1) rady pedagogicznej;

2) rady rodziców;

3) samorządu uczniowskiego.

4. Rada zespołu jest społecznym organem w systemie oświaty, który aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych zespołu.

5. Do podstawowych kompetencji Rady zespołu należy w szczególności:

1) uchwalanie statutu zespołu z wyjątkiem pierwszego;

2) przedstawianie wniosków i opinii w sprawie planów pracy zespołu, organizacji zajęć

lekcyjnych i pozalekcyjnych, oceny działalności zespołu, jej dyrektora lub innego

nauczyciela zatrudnionego w szkole oraz w innych sprawach istotnych dla zespołu.

6. Powstanie, okres kadencji oraz szczegółowe zadania i zasady działalności Rady zespołu określone zostały w ustawie.

Rozdział II

Dyrektor zespołu

§ 9.1. Dyrektor zespołu, w szczególności:

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zespołu

i reprezentuje go na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców w ramach ich kompetencji

stanowiących;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zespołu i ponosi

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować

administracyjną i gospodarczą obsługę zespołu;

6) przygotowuje projekty aktów prawnych (statuty, regulaminy);

7) wydaje zarządzenia wewnętrzne;

8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w zespole nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

3. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania nauczycieli i innych pracowników zespołu;

2) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym

pracownikom zespołu;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników

zespołu.

4. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą

rodziców i samorządem uczniowskim.

5. W zespole tworzy się stanowiska:

1) wicedyrektora - przy co najmniej 12 oddziałach;

2) pedagoga lub pedagogów.

6. Zapewnienie środków finansowych na utworzone stanowiska zapewnia organ prowadzący zespół.

7. Zakres obowiązków dla tworzonych stanowisk opracowuje dyrektor zespołu.

Rozdział III

Rada Pedagogiczna

§ 10.1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem zespołu realizującym zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w zespole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

3. Radzie pedagogicznej przewodzi dyrektor zespołu.

4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku jej zebrania - przynajmniej 7 dni przed posiedzeniem.

5. Dyrektor zespołu przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności zespołu.

6. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie - zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego zespół, rady rodziców albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

§ 11.1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) uchwalenie statutu zespołu po zaopiniowaniu przez radę rodziców;

2) zatwierdzenie planów pracy zespołu po uprzednim uzyskaniu opinii rady rodziców;

3) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców;

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zespołu;

6) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy w zespole, w tym zwłaszcza tygodniowe rozkłady zajęć;

2) projekty planu finansowego zespołu;

3) wnioski dyrektora zespołu o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych

wyróżnień;

4) propozycje dyrektora zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych.

3. Dyrektor zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z prawem.

O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ

prowadzący szkołę. Decyzja organu prowadzącego zespół jest ostateczna.

4. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego zespół

odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w zespole.

5. W przypadkach określonych w ust.4 dyrektor zespołu winien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od daty otrzymania uchwały rady pedagogicznej.

6. Rada pedagogiczna ustala regulamin swej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w książce protokołów. Zasznurowaną, opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora zespołu księgę zaopatruje się w klauzulę - „Księga zawiera ...... stron

i obejmuje kres rad pedagogicznej od dnia ..... do dnia .....”

7. Protokół zebrania wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący

i protokolant. Członkowie rady zobowiązani są do zapoznania się z jego treścią

w terminie do następnej rady i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu. Rada na następnym posiedzeniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu.

8. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów

w obecności co najmniej 2/3 jej członków.

9. Uchwały rady obowiązują wszystkich pracowników i uczniów.

10. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu

rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców,

a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

11. Członek rady jest zobowiązany do:

1) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania

wszystkich członków rady;

2) przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora;

3) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady;

4) realizowania uchwał rady także wtedy, gdy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia;

5) składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań.

12. Przewodniczący rady jest zobowiązany do:

1) realizacji uchwał rady;

2) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady

w podnoszeniu poziomu wychowawczego, opiekuńczego i dydaktycznego zespołu;

3) oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia

kwalifikacji zawodowych;

4) dbania o autorytet rady, ochrony praw i godności nauczyciela;

5) zapoznanie rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu

i form jego realizacji;

6) analizowania stopnia realizacji uchwał rady.

13. Protokół Rady Pedagogicznej powinien być napisany do siedmiu dni po odbyciu

posiedzenia.

14. Wprowadzenie zmian regulaminu Rady Pedagogicznej może nastąpić na wniosek

decyzji plenarnego posiedzenia Rady Pedagogicznej i dyrektora zespołu.

15. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu zespołu albo jego zmian

i przedstawia do uchwalenia radzie zespołu.

Rozdział IV

Rada rodziców

§ 12. Rada rodziców jest organem przedstawicielskim rodziców. Współdziała

z dyrektorem zespołu, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organem nadzorującym zespół oraz organizacjami i instytucjami pomagającymi w realizacji zadań szkoły. Celem współpracy jest:

1) spójne oddziaływanie na dzieci przez rodzinę i szkołę w procesie wychowania, nauczania

i opieki, zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zdrowotnymi;

2) doskonalenie organizacji wychowania, kształcenia i opieki w szkole, w rodzinie

i w środowisku;

3) zaznajamianie rodziców z programami wychowania, kształcenia i opieki, organizacją

nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców;

4) upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-

wychowawczych rodziny;

5) pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu wychowania

i nauczania oraz udzielać w tym zakresie pomocy zespołowi;

6) tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania

zespołu.

§ 13.1. Podstawowe ogniwo rady rodziców stanowią składające się z minimum 3 osób rady klasowe rodziców.

2. Rada klasowa jest wybierana spośród rodziców uczniów. Wychowawca klasy bierze udział w posiedzeniach rady klasowej.

3. Na ogólnym zebraniu rodziców rad klasowych zostaje wybrany przewodniczący rady rodziców.

§ 14.1. W skład rady rodziców wchodzą wszyscy członkowie rad klasowych.

2. Dyrektor zespołu lub wyznaczony przez niego członek rady pedagogicznej bierze udział w posiedzeniach rady rodziców.

3. Na wniosek rady rodziców w jej skład mogą wchodzić z głosem doradczym przedstawiciele zakładów pracy, organizacji społecznych i instytucji współdziałających ze szkołą.

4. Działalnością rady rodziców kieruje 6-osobowe prezydium w składzie:

1) przewodniczący;

2) wiceprzewodniczący;

3) sekretarz;

4) skarbnik;

5) 2 członków.

5. Członkowie prezydium wybierani są przez radę rodziców ze składu osobowego tej rady.

§ 15.1. Do zadań rady rodziców należy w szczególności;

1) współdziałanie z dyrektorem zespołu, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim

w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy zespołu;

2) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy zespołu;

3) opiniowaniu statutu zespołu, planu pracy zespołu, Szkolnego Systemu Oceniania,

Szkolnego Planu Wychowawczego i Programu Profilaktyki oraz szkolnego zestawu

programów, eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla zespołu;

4) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej

w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym;

5) dokonywanie oceny sytuacji oraz stanu zespołu i występowanie z wnioskami do

dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady

oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów

nadobowiązkowych;

6) występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad zespołem

z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności zespołu, jej dyrektora lub innego

nauczyciela zatrudnionego w zespole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący;

7) przedstawianie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych

zespołu i opiniowanie planu finansowego zespołu;

8) wnioskuje o zwołanie zebrania rady rodziców.

2. Do realizacji powyższych zadań Rada Rodziców może powołać stałe zespoły problemowe i wybiera przewodniczących tych zespołów, którzy wchodzą w skład prezydium:

1) zespół ds. administracyjno-gospodarczych;

2) zespół ds. dydaktycznych;

3) zespół ds. socjalno-bytowych;

4) zespół ds. współpracy z radami sołeckimi i samorządem.

§ 16.1. Działalność rady kontroluje komisja rewizyjna powołana przez ogólne zebranie rodziców.

2. W skład komisji rewizyjnej wchodzi przewodniczący i dwóch członków.

3. Szczegółowy zakres zadań komisji określa regulamin rady rodziców.

§ 17.1. Nadzór nad działalnością rady rodziców sprawuje ogólne zebranie rodziców, które

w szczególności akceptuje sprawozdania rady i komisji rewizyjnej, a także może odwołać przewodniczącego lub członków rady.

2. Ogólne zebrania rodziców odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, zaś

zebrania klasowe rodziców 2 razy w semestrze.

3. Ogólne zebrania rodziców zwołuje dyrektor zespołu, natomiast zebrania klasowe wychowawca w porozumieniu z dyrektorem zespołu.

4. Zebrania ogólne mogą być również organizowane z inicjatywy co najmniej

1/3 rodziców uczniów zespołu.

5. Postanowienia, o których mowa w ust.4 stosuje się odpowiednio do zebrań klasowych rodziców.

6. Zebrania ogólne i klasowe rodziców mają na celu w szczególności:

1) zaznajomienie rodziców o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno - wychowawczych

danej klasy i szkoły;

2) informowanie o przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania

uczniów;

3) pozyskiwanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów

i przyczyn trudności w nauce;

4) uzyskanie porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

5) wyrażanie i pokazywanie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii o pracy

zespołu.

§ 18.1. Rada rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.

2. Dyrektor zespołu zawiesza wykonanie uchwały, jeżeli jest ona sprzeczna z prawem lub interesem zespołu.

3. Ostateczną decyzją w sprawie rozstrzygnięcia sporu, o którym mowa w ust.2, podejmuje organ bezpośrednio nadzorujący zespół.

§ 19.1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze przeznaczone na finansowanie działalności związanej z realizacją celów, o których mowa w § 13 ze szczególnym uwzględnieniem działalności wychowawczej oraz opieki nad dziećmi.

2. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek oraz dochodów osiąganych przez Radę i różnego rodzaju dotacji od pozyskanych sponsorów.

§ 20. Rada Rodziców może prowadzić działalność w celu pozyskiwania środków na wspieranie pracy szkoły. Działalność tę Rada prowadzi z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§ 21. Wysokość minimalnej rocznej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się większością (2/3) głosów na zebraniu delegatów klasowych.

1. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę.

2. Rodzice wpłacają składkę jednorazowo lub w dwóch ratach.

§ 22. Rada Rodziców wspólnie z dyrektorem zespołu organizuje imprezy szkolne w celu integracji rodziców, nauczycieli, dzieci.

§ 23. Rada Rodziców prowadzi następujące dokumenty finansowe:

- Księga dochodów i wydatków,

- Plany finansowe,

- Sprawozdania,

- Protokoły,

- Plany pracy Rady Rodziców.

§ 24. O przeznaczeniu funduszy decyduje Rada Rodziców lub upoważnione prezydium przy aprobacie dyrektora zespołu.

Rozdział V

Samorząd uczniowski

§ 25.1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie zespołu.

2.Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin samorządu uczniowskiego.

3. Regulamin uchwalany jest przez delegatów uczniów poszczególnych klas w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

4. Organy samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

5. Rada Samorządu jest pomostem między gronem pedagogicznym a uczniami.

6. Zebrania i narady odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, a za zgodą wychowawcy klasy mogą odbywać się podczas godzin wychowawczych.

§ 26. Samorząd uczniowski może przedstawić dyrektorowi zespołu, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach zespołu w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania;

2) prawo do zapoznania się z kryteriami wymagań na poszczególne oceny z każdego

przedmiotu;

3) prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce;

4) prawo do opiniowania Szkolnego Systemu Oceniania, Szkolnego Programu

Wychowania, Programu Profilaktyki i szkolnego zestawu programów;

5) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji

między wysiłkiem a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;

6) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

7) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu

z dyrektorem zespołu;

8) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 27. Celem samorządu jest:

1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz partnerstwo

w stosunkach z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania i wzajemnego wspierania

się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostki i grupę.

3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności

społecznej, samokontroli, samoobrony, samodyscypliny uczniów.

§ 28. Do zadań samorządu należy:

1. Pobudzanie społeczności do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.

2. Współdziałanie z dyrekcją zespołu w zapewnieniu uczniom należytych warunków nauki

i udzielaniu niezbędnej pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

3. Współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych,

turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki w czasie wolnym od

nauki.

4. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie grup uczniowskich do wykonywania

niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.

5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole,

środowisku rówieśniczym i rodzinnym.

6. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

7. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród a także i kar.

8. Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszem będącym w posiadaniu

samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez uczniów (loterie fantowe,

dyskoteki).

9. Współpraca z wychowawcami klas i dyrekcją zespołu przy organizowaniu różnego

rodzaju przedsięwzięć.

10. Składanie sprawozdań ze swojej działalności.

11. Wysłuchanie i wykorzystywanie opinii uczniowskich.

§ 29.1. W zespole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży oraz rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa

w ust.1 wyraża dyrektor zespołu po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

Rozdział VI

Współdziałanie organów szkoły.

§ 30.1. Dyrektor szkoły współpracuje bezpośrednio z przewodniczącym organów zespołu, którzy działają niezależnie w ich imieniu oraz reprezentują na zewnątrz.

2. Wszelkie wnioski, uwagi, opinie formułowane przez organy zespołu w ramach ich kompetencji i kierowane pod adresem dyrektora zespołu, organów zespołu, organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny i innych instytucji wymagają formy pisemnej.

3. Przedstawiciele organów zespołu mogą być zaproszeni do wzięcia udziału

w posiedzeniach innych organów zespołu jeśli regulaminy tych organów dopuszczą taką możliwość.

4. Dyrektor zespołu realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady zespołu oraz czuwa nad zgodnością podejmowanych przez organy zespołu uchwał z przepisami prawa.

§ 31.1. Dyrektor zespołu oraz wychowawca klasy ma obowiązek zapoznania rodziców z:

1) zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w zespole oraz w danej klasie;

2) opracowywanymi projektami dokumentów dotyczących pracy zespołu;

3) regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia oraz przeprowadzania

egzaminów klasyfikacyjnych i sprawdzających;

4) postępami w nauce, zachowaniu, trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi oraz ich

przyczynami;

5) informacjami i poradami w sprawie wychowania i dalszego kształcenia, uzyskanymi

w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w innej placówce specjalistycznej.

2. Wychowawca ma obowiązek organizowania spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji o uczniu, nie rzadziej niż określa Szkolny System Oceniania.

Dział III

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ZESPOŁU

Rozdział I

Organizacja kształcenia, wychowania i opieki w zespole.

§ 32.1. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. Z kalendarzem roku szkolnego zapoznaje dyrektor nauczycieli na posiedzeniu rady pedagogicznej, które odbywa się przed rozpoczęciem roku szkolnego. Również uczniowie

i rodzice zostają o tym powiadomieni.

§ 33.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny zespołu, który opracowuje dyrektor w terminie do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego zespołu. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący zespół do dnia 30 maja.

2. W arkuszu organizacji zespołu zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników zespołu, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę zajęć edukacyjnych obowiązkowych i pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący zespół.

§ 34. Podstawową jednostką organizacyjną zespołu jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy.

§ 35.1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji zespołu dyrektor zespołu,

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

§ 36.1. Podstawową formą pracy zespołu są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3. Rada pedagogiczna zespołu, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, może podjąć

uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (od 30 do 60 minut),

zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

§ 37.1. Zajęcia wymagające specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa mogą być prowadzone w grupach :

1) podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z informatyki i języków obcych

w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów;

2) grupy na zajęciach z wychowania fizycznego liczą do 26 osób.

2. Niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych a także podczas wycieczek i wyjazdów.

3. Czas trwania zajęć wymienionych w ust.2 ustala się zgodnie z §36 ust.2 lub 3.

§ 38. Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem zespołu a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 39.1. Zespół zapewnia uczniom najuboższym spożycie jednego posiłku.

2. Do korzystania z nieodpłatnych posiłków kwalifikuje uczniów dyrektor zespołu

w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, wychowawcą i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

§ 40.1. Świetlica przeznaczona jest głównie dla uczniów dojeżdżających do szkoły.

2. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej.

3. Do zadań świetlicy należy w szczególności:

1) organizowanie pomocy w nauce;

2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej,

w pomieszczeniu i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

3) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć w tym

zakresie;

4) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej;

5) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.

4. Dni i godziny otwarcia świetlicy dostosowane są do potrzeb środowiska wynikających z rozkładu dowozu dzieci.

5. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych, które liczą nie więcej niż 25 uczniów.

6. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej świetlicy oraz tygodniowego rozkładu zajęć.

§ 41.1. Biblioteka jest Gminną Biblioteką Publiczną, która służy zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy

w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

2. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy obywatele, w tym uczniowie i nauczyciele zespołu.

3. Pomieszczenie biblioteki umożliwia:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;

2) korzystanie ze zbiorów na terenie szkoły i wypożyczanie ich do domu.

4. Siedziba biblioteki znajduje się w budynku zespołu, dlatego biblioteka ściśle współpracuje z zespołem poprzez:

1) zakup lektur szkolnych i włączanie ich do księgozbioru;

2) zakup materiałów metodycznych dla nauczycieli;

3) sporządzanie statystyk z wypożyczeń i odwiedzin uczniów z poszczególnych klas

dla wychowawców;

4) przygotowanie konkursów czytelniczych i przedstawień;

5) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych.

5. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas i po zakończeniu zajęć lekcyjnych oraz w czasie przerw.

6. Do szczegółowego zakresu działania biblioteki należy:

1) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym

uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu;

2) przechowywanie, ochrona i konserwacja zbiorów;

3) prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej;

4) popularyzacja książki i czytelnictwa;

5) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;

6) współpraca z innymi ośrodkami kultury.

§ 42.1. Dla realizacji celów statutowych zespół posiada:

1) sale lekcyjne;

2) pracownie komputerowe;

3) gabinety pedagoga;

4) szatnie;

5) świetlicę;

6) stołówkę;

7) gabinet pielęgniarki szkolnej;

8) halę widowiskowo - sportową;

9) boiska przyszkolne.

Rozdział II

Zakres zadań nauczycieli i pracowników zespołu

§ 43.1. W zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników kancelaryjno - biurowych,

i obsługi.

2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.

3. Przydział przedmiotów nauczania, wychowawstwa, prowadzących poszczególne koła, opiekunów organizacji reguluje corocznie arkusz organizacyjny zespołu zatwierdzony przez organ prowadzący zespół oraz wykaz zadań dodatkowych wynikających z organizacji zespołu w danym roku.

§ 44 .1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów, a w szczególności:

1) realizuje program wychowania, kształcenia i opieki w powierzonych klasach i zespołach,

przedmiotach osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach

i w planie pracy zespołu;

2) wzbogaca własny warsztat pracy wychowawczej i przedmiotowej;

3) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,

ich zdolności, zainteresowania;

4) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie

potrzeb uczniów;

5) bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów;

6) informuje rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrektora zespołu a także radę

pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów;

7) bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole

i przez instytucje wspomagające zespół;

8) prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną przedmiotu, koła lub innych zajęć

pozalekcyjnych;

9) opracowuje pisemne plany pracy do poszczególnych przedmiotów zgodnie

z obowiązującymi podstawami programowymi, kryteria na poszczególne oceny

i wymagania dla uczniów o indywidualnych potrzebach zaleconych przez poradnie

pedagogiczno-psychologiczną w ramach nauczanego przedmiotu.

2. Do uprawnień nauczyciela w szczególności należy:

1) decydowanie w sprawie doboru programu, metod, form organizacyjnych, podręczników

i środków dydaktycznych w nauczaniu danego przedmiotu;

2) kształtowanie treści programu koła lub innych zajęć;

3) decydowanie o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów;

4) wnioskowanie w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich

uczniów.

§ 45.1. Nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy.

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje lider zespołu.

3. Cele i zadania zespołu obejmują:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania wyboru programu nauczania

i sposobów jego realizacji;

2) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu

badania wyników nauczania;

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa

metodycznego dla początkujących nauczycieli;

4) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych

i eksperymentalnych programów nauczania.

§ 46.1. Dyrektor zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania zintegrowanego lub blokowego, o ile naucza w tej klasie jakiegoś przedmiotu lub bloku. Zmiana wychowawstwa w klasach I - III może nastąpić tylko z wyjątkowo ważnych powodów za zgodą rady pedagogicznej i rady rodziców.

3. Dyrektor zespołu powierza wychowawstwo klasowe nauczycielowi uczącemu w tej klasie po aprobacie przez radę pedagogiczną.

4. Nauczycielowi może być odebrane wychowawstwo klasowe na wniosek samorządu uczniowskiego i rady rodziców w uzgodnieniu z radą pedagogiczną.

§ 47.1. Zadaniem wychowawcy klasy i grupy w świetlicy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1) programowanie i organizowanie procesu wychowania w zespole;

2) tworzenie warunków do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole, rodzinie,

społeczeństwie;

3) rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w zespole, a także między wychowankami

a społecznością szkolną;

4) wdrażanie do samowychowania i samorządności przy pomocy atrakcyjnych celów lub

projektów, na których skupia aktywność klasy;

5) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynowanie ich zadań

wychowawczych;

6) organizowanie indywidualnej opieki nad uczniami z trudnościami i uzdolnionymi;

7) ścisłe współpraca z rodzicami wychowanków, klasową radą rodziców, informowanie ich

o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włączanie rodziców

w programowe i organizacyjne sprawy klasy;

8) współdziałanie z innymi osobami i instytucjami w celu uzyskania wszechstronnej pomocy

dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców;

9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy (grupy) i każdego ucznia, w skład której

wchodzi:

- dziennik lekcyjny,

- arkusz ocen ucznia,

- roczny plan pracy wychowawcy klasowego,

10) organizowanie zebrań ogólnych dla rodziców (ilość wynika ze Szkolnego Systemu

Oceniania) oraz w miarę potrzeb, kontaktów indywidualnych.

2. Do uprawnień wychowawcy należy:

1) współdecydowanie z samorządem klasowym, z rodzicami uczniów o planie działań

wychowawczych na rok szkolny odpowiednich do wieku uczniów, ich potrzeb

i warunków środowiskowych;

2) uzyskanie pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej od dyrektora zespołu,

pedagoga szkolnego lub innej osoby wskazanej przez dyrektora;

3) ustalenie oceny z zachowania swoich wychowanków;

4) wnioskowanie o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych

swoich wychowanków do specjalistycznych komórek zespołu, służby zdrowia i innych.

3. Formy spełniania zadań wychowawcy dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości uczniów:

1) poznanie osobowości, zainteresowań i pozycja ucznia w zespole klasowym;

2) otoczenie ucznia indywidualną opieką i zapewnieniu mu poczucia bezpieczeństwa;

3) systematyczne kontrolowanie i analizowanie frekwencji oraz uzyskiwanych przez ucznia

ocen za zachowanie;

4) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie pomocy specjalistycznej

i materialnej;

5) tworzenie właściwych stosunków interpersonalnych w zespole klasowym oraz

kształtowanie postaw tolerancji, aktywności, samodzielności i odpowiedzialności;

6) w realizacji z rodzicami wychowawca organizuje współpracę przez:

a) zaznajomienie się ze środowiskiem rodzinnym ucznia i stopniem zaspakajania potrzeb

rozwojowych dziecka przez środowisko,

b) organizowanie spotkań z rodzicami (spotkania ze wszystkimi rodzicami oraz

spotkania indywidualne),

c) prowadzenie pedagogizacji rodziców,

d) udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu konkretnych problemów oraz włączanie

ich w życie klasy, zespołu.

7) w relacjach z innymi nauczycielami i organami zespołu wychowawca jest rzecznikiem

praw uczniów swojej klasy w szczególności:

a) dba o przestrzeganie praw ucznia zawartych w statucie zespołu przez nauczycieli

uczących poszczególnych przedmiotów,

b) pomaga w rozwiązywaniu konfliktów, w których stroną jest uczeń jego klasy,

c) współpracuje z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno - pedagogiczną

w przypadkach pojawienia się szczególnych trudności wychowawczych

i dydaktycznych,

d) reprezentuje klasę na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

§ 48.1. Do zadań wychowawcy świetlicy należy:

1) zapewnienie dzieciom szkolnym stosownie do potrzeb, zorganizowanej opieki

i wychowania pozalekcyjnego, rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności;

2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej

w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

3) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłować i uzdolnień, organizowanie zajęć

w tym zakresie;

4) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki

oraz kształtowanie nawyków życia codziennego;

5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości;

6) współdziałanie z rodzicami i wychowawcami uczestników świetlicy;

7) wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora zespołu.

2. Nauczyciel świetlicy prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły.

3. Dokumentacja świetlicy to:

1) roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczy;

2) tygodniowy rozkład zajęć;

3) dziennik zajęć i ewidencja uczniów.

4. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy.

§ 49.1. Zespół zatrudnia pedagoga szkolnego, który wykonuje:

1) Zadania wychowawcze:

a) Okresowa ocena sytuacji wychowawczej w zespole.

b) Czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego.

c) Udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku kształcenia.

d) Współpraca z wychowawcami grup "0" i Poradnią Wychowawczo-Zawodową dot.

dojrzałości szkolnej dzieci.

e) Udzielanie rodzicom porad w rozwiązywaniu trudności wychowawczych swoich dzieci.

f) Uczestnictwo w przygotowaniu planu dydaktyczno-wychowawczego zespołu.

2) Profilaktyka wychowawcza:

a) Poznanie środowiska rodzinnego uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze.

b) Opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki

i pomocy wychowawczej.

c) Współpraca z wychowawcami w pracy z uczniami sprawiającymi trudności

wychowawcze.

3) Praca korekcyjno - wyrównawcza:

a) Współpraca z wychowawcami i Poradnią Wychowawczo - Zawodową w zakresie

pomocy uczniom napotykającymi na trudności w nauce - zespoły wyrównawcze.

b) Współpraca z reedukatorem , wychowawcą, z Poradnią Wychowawczo - Zawodową

w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów rozwojowych.

4) Indywidualna opieka pedagogiczno - psychologiczna:

a) Pomoc w eliminowaniu napięć psychologicznych uczniów zdeterminowanych

niepowodzeniami szkolnymi.

b) Porady uczniom w rozwiązywaniu trudności zdeterminowanych konfliktami

w rodzinie.

c) Udzielanie porad uczniom napotykającym na trudności w kontaktach z rówieśnikami.

d) Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.

5) W zakresie pomocy materialnej:

a) Organizowanie opieki i pomocy dla uczniów z rodzin alkoholicznych,

zdemoralizowanych, wielodzietnych, w trudnej sytuacji materialnej

(współpraca z wychowawcami, Gminną Pomocą Społeczną)

b) Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do

Sądu dla Nieletnich i innych placówek.

6) Rodziny zastępcze :

a) prowadzenie dokumentacji,

b) współpraca z nauczycielami opiekunami rodzin zastępczych w zakresie prawidłowości

funkcjonowania tych rodzin.

ROZDZIAŁ III

Uczniowie szkoły

§ 50. Zasady i tryb rekrutacji uczniów do szkoły, obserwacji pedagogicznych, badań lekarskich i psychologicznych reguluje ustawa i akty wykonawcze.

§ 51.1. Obowiązek szkolny spełnia się poprzez uczęszczanie do szkoły podstawowej

i gimnazjum.

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.

3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psycho-fizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

4. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor zespołu

po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

5. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

6. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor zespołu

po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

7. Na wniosek rodziców dziecka dyrektor zespołu może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę, której dyrektor udzielił zezwolenia na taką formę spełniania obowiązku szkolnego.

§ 52.1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły podstawowej

i gimnazjum,

b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne z wyjątkiem

przypadku, o którym mowa w §51 ust.7,

c) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć

szkolnych.

2. Rodzice (lub prawni opiekunowie) dzieci 7 letnich i uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej, podlegający obowiązkowi szkolnemu i pozostający w obwodzie zespołu

w Widuchowej w terminie do 30 kwietnia danego roku szkolnego dokonują zapisania dziecka do zespołu.

3. W pozostałych przypadkach (tj. uczniowie zamieszkali poza obwodem, zapisywani są do zespołu po terminie wymienionym w ust. 1, lub w trakcie roku szkolnego) uczeń może być zapisany do zespołu po okazaniu ostatniego świadectwa szkolnego.

4. W celu zapisania dziecka do szkoły rodzice udzielają w sekretariacie szkoły

niezbędnych informacji dotyczących dziecka, jego sytuacji rodzinnej, form dotychczasowej opieki psychologiczno - pedagogicznej organizowanej przez szkołę podstawową oraz składają oświadczenie dotyczące nauczania religii lub etyki oraz uczestniczenia ucznia

w zajęciach edukacyjnych ”Przygotowanie do życia w rodzinie” realizowanych w zespole.

§ 53. Nie spełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 54.1. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy

umysłowej;

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę

i poszanowanie jego godności;

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

4) korzystanie z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także

światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza dobra innych osób;

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz zgodnych ze Szkolnym Systemem

Oceniania sposobów kontroli postępów w nauce i zachowaniu;

8) pomocy w przypadku trudności w nauce;

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego;

10) korzystania z bazy szkoły podczas zajęć pozalekcyjnych;

11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się

w organizacjach działających w zespole.

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie zespołu, zwłaszcza dotyczących:

1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu zespołu;

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych

pracowników zespołu;

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój;

4) dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w zespole.

§ 55.1. W zespole stosuje się wyróżnienia i nagrody zgodnie ze Szkolnym Systemem Oceniania wobec uczniów, którzy osiągają dobre wyniki w nauce i są aktywni.

2. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, a także za naruszanie porządku szkolnego stosuje się kary według Szkolnego Systemu Oceniania.

3. Dyrektor może wstrzymać wykonanie kary wobec ucznia, jeśli uzyskał on poręczenie Samorządu Uczniowskiego, nauczyciela lub rady klasowej rodziców.

4. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu kary wobec ucznia.

5. Uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się od określonej kary

w terminie 14 dni do dyrektora zespołu.

6. Dyrektor zespołu wyznacza termin posiedzenia Rady Pedagogicznej w celu rozpatrzenia prośby ucznia lub rodziców w obecności zainteresowanych stron. Dyrektor

w terminie 14 dni informuje o swojej decyzji ucznia - ustnie, a rodziców - pisemnie.

7. Od orzeczenia dyrektora zespołu rozpatrującego odwołanie przysługuje rodzicom (prawnym opiekunom) prawo odwołania się do organu prowadzącego zespół, o ile nie uwzględniono zasad formalno-prawnych zawartych w statucie.

8. Orzeczenie organu prowadzącego zespół jest ostateczne.

§ 56.1. Statut określa sposoby rozwiązywania sporów i konfliktów w zespole.

1) Organy i osoby uprawnione do rozwiązywania sytuacji konfliktowych w zespole:

a) sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców

uczniów rozstrzyga dyrektor zespołu z możliwością odwołania się do organu

prowadzącego szkołę,

b) sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz między

uczniem a nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas z możliwością odwołania się

stron do dyrektora zespołu,

c) sytuacje konfliktowe między nauczycielami lub pracownikami zespołu, a także między

nauczycielem (wychowawcą) a rodzicami uczniów rozstrzyga dyrektor zespołu

z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego zespół lub sądu,

sytuacje konfliktowe między uczniami lub ich rodzicami a szkołą oraz konflikty między

nauczycielami i pracownikami zespołu a dyrektorem zespołu rozwiązuje organ

prowadzący zespołu z możliwością odwołania się stron do sądu.

2) Postępowanie podczas rozwiązywania sytuacji konfliktowych w zespole:

a) rozwiązywanie konfliktów wymaga stworzenia warunków sprzyjających swobodnej

i pełnej wypowiedzi stron konfliktu w zamkniętym pomieszczeniu bez obecności osób

trzecich,

b) osoba lub organ rozstrzygający winien poznać i wziąć pod uwagę przy podejmowaniu

decyzji:

- racje obu stron,

- przyczyny konfliktu,

- stopień zaangażowania stron konfliktu,

- stadium zaawansowania konfliktu,

- dotychczasowe i perspektywiczne skutki konfliktu,

- przepisy prawne dotyczące meritum sprawy,

c) osoba ( instancja ) rozstrzygająca konflikt ma prawo do:

- zasięgnięcia opinii znawców przedmiotu (np. psychologa, radcy prawnego), instancji

wyższej, organów zespołu,

- czterodniowego terminu na zbadanie sprawy,

- przekazanie sprawy innemu organowi w zespole lub organowi prowadzącemu zespół,

d) decyzję w sprawie rozstrzygnięcia konfliktu należy podjąć jak najszybciej, najpóźniej

w ciągu 14 dni, a w przypadkach uzasadnionych w ciągu miesiąca,

e) decyzja, o której mowa w ust. 5 pkt 2 lit. D, powinna być umotywowana, obiektywna,

sprawiedliwa dla stron i zgodna z przepisami prawa i statutem,

f) od decyzji organów szkolnych przysługuje prawo odwołania się stron do organu

prowadzącego szkołę, a w przypadku drastycznego naruszenia prawa do sądu,

g) organy szkoły wymienione w § 9 ust. 1 pkt 2 - 5 mogą powołać własne komisje

rozjemcze działające na podstawie wewnętrznych regulaminów zgodnych ze statutem.

3) Sposoby rozwiązania konfliktu:

a) polubowne zakończenie sporu przy wzajemnej aprobacie stron konfliktu, zaprzestanie

pretensji i roszczeń formalnoprawnych,

b) wzajemne przeproszenie się stron w obecności świadków konfliktu,

c) przeproszenie osoby poszkodowanej w konflikcie przy spełnieniu warunków, o których

mowa w pkt 3 lit. B,

d) zastosowanie kary dyscyplinarno - porządkowej wobec osoby uznanej za winną

w konflikcie:

- wobec ucznia orzeka karę organ uprawniony zgodnie ze statutem,

- wobec nauczyciela lub innego pracownika szkoły karę orzeka dyrektor zespołu na

podstawie odrębnych przepisów,

- wobec dyrektora zespołu karę orzeka organ prowadzący zespół.

Dział IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 57. Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 58.1. Zespół może posiadać sztandar.

2. Zespół posiada własny ceremoniał.

§ 59.1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 60. Zmiany statutu wymagają formy i trybu przewidzianego dla jego uchwalenia.

§ 61. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o systemie oświaty i inne przepisy szczególne.

§ 62. Postanowienia statutu zespołu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia przez dyrektora zespołu.

Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/ 63 /2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 3 lipca 2003 roku

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późniejszymi zmianami) w art. 58 ust.6 stanowi, że organ, który zakłada placówkę nadaje pierwszy statut.

Uchwałą Nr VII/62/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 3 lipca 2003 roku zamierzamy powołać Zespół Szkół w Widuchowej i naszym zadaniem jest nadanie Zespołowi pierwszego statutu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 15-07-2003 13:50:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 15-07-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 15-07-2003 13:50:29