Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr VI/57/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Widuchowa 2.

UCHWAŁA Nr VI/57/2003
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 19 maja 2003 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Widuchowa 2.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz.1804,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112 ) Rada Gminy uchwala,
co następuje :

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Widuchowa 2 gminy Widuchowa.

§ 2. Granice obszaru objętego planem oznaczono w załączniku graficznym, który stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się zakres i przedmiot projektowanych zmian w zależności od potrzeb zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4.1. Tracą moc uchwały :
1) Nr XV/149/96 Rady Gminy w Widuchowej z dnia 24 maja 1996 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Widuchowa zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/95/87
Gminnej Rady Narodowej w Widuchowej;
2) Nr XIV/143/2000 Rady Gminy w Widuchowej z dnia 25 lutego 2000 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
3) Nr XXXIII/335/2002 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Widuchowa;
4) Nr V/47 /2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrębu Widuchowa 2.
2. W Uchwale Nr XXXII/329/2002 Rady Gminy Widuchowa z dnia 5 lipca 2002 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa :
1) w § 1 w ust. 1 uchyla się pkt : 4,5,6,7,8,9;
2) w § 1 w ust. 2 uchyla się załączniki 4,5,6,7,8,9,10,11,12.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/57/2003
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 19 maja 2003 r.


Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zmianami ) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z zastrzeżeniem art. 13, rozstrzyga rada gminy, w drodze uchwały, określając granice obszaru objętego planem,
na mapie stanowiącej załącznik graficzny do tej uchwały i przedmiot jego ustaleń.
W związku z zaistniałą oczywistą omyłką zachodzi konieczność uchylenia Uchwały
Nr V/47 /2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Widuchowa 2, w której nie uchylono części załączników dotyczących Uchwały
Nr XXXII/329/2002 Rady Gminy Widuchowa z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 29-05-2003 22:52:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 29-05-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 29-05-2003 22:52:54