Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR VI/56/2003 w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa.

UCHWAŁA NR VI/56/2003
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 19 maja 2003 r.

w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112 ) Rada Gminy Widuchowa uchwala,
co następuje :

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1.1. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Widuchowa Nr XXIX/302/2002 z dnia
07 marca 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, zmienioną Uchwałą
Nr XXXIII/338/2002 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 sierpnia 2002 r. i Uchwałą
Nr IV/32/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 lutego 2003 r., uchwala się zmianę planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa uchwalonego Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Widuchowej Nr XXIII/95/87 z dnia 30 września 1987 r.
( Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego Nr 8, poz. 93 ); podtrzymanego Uchwałą Nr V/28/90 Rady Gminy w Widuchowej z dnia 28 listopada 1990 r. w sprawie ustalenia wykazu aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z 1991 r. Nr 2 poz. 33).

2. Zmiana planu obejmuje obszary położone w obrębach geodezyjnych: Bolkowice, Czarnówko, Dębogóra, Lubicz, Widuchowa 1 i Widuchowa 3 – o łącznej powierzchni
508,17 ha.

3. Granice zmiany planu przedstawione są na rysunkach w skali 1:5000 stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały i będące jej integralną częścią.

4. Przedmiotem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczenie terenów o funkcji rolniczej i komunikacyjnej na cele lokalizacji farmy wiatrowej oraz urządzeń towarzyszących (w tym korytarzy infrastrukturalnych). Pomiędzy urządzeniami tereny będą użytkowane w sposób dotychczasowy.

§ 2. Na obszarze objętym zmianą planu ustala się :
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach;
2) linie rozgraniczające drogi publiczne;
3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej;
4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;
5) szczególne warunki zagospodarowania terenu, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz zdrowia ludzi;
6) tymczasowe sposoby zagospodarowania i użytkowania terenu.


§ 3.1. Celem ustaleń zmiany planu jest :
1) stworzenie warunków do rozwoju energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii, jako proekologicznych przedsięwzięć inwestycyjnych w środowisku;
2) umożliwienie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, mającego wpływ na ożywienie gospodarcze gminy i atrakcyjność turystyczną;
3) wprowadzenie unormowań prawnych umożliwiających zgodne z prawem lokowanie przedsięwzięcia w terenie.

Rozdział 2
Przeznaczenie terenu i zasady zagospodarowania

§ 4. 1. Obszar zmiany planu obejmuje :
1) FEW-RP – tereny zespołów elektrowni wiatrowych z użytkami rolniczymi z zakazem zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi, o powierzchni 78,24 ha;
2) RP – tereny użytków rolniczych z zakazem zabudowy mieszkaniowej, o po--wierzchni 413,23 ha;
3) Dw – tereny dróg dojazdowych – wewnętrznych, o powierzchni 6,33 ha;
4) KDL – część istniejącej drogi gminnej do zachowania, o powierzchni
0,20 ha;
5) KDZ – część istniejącej drogi powiatowej do zachowania, o powierzchni
3,62 ha;
6) KK – część istniejącego szlaku kolejowego do zachowania, o powierzchni 3,83 ha;
7) GPZ – teren lokalizacji Głównego Punktu Zasilania, o powierzchni 0,40 ha;
8) EE – istniejąca stacja prostownikowa do zachowania, o powierzchni 0,32 ha;
9) MN – część istniejącej działki budowlanej z zakazem zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi, o powierzchni 0,17 ha;
10) W – część istniejącego zbiornika wodnego do zachowania, o powierzchni 1,83 ha.

2. Tereny o których mowa w ust.1 do chwili ich zagospodarowania zgodnie z funkcją ustaloną w zmianie, mogą pełnić dotychczasową funkcję.

3. Ustalenia funkcjonalno-przestrzenne :
1) wyznacza się lokalizacje, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem FEW-RP, dla 10¸12 wież elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 18,0 MW;
2) ustala się następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu :
a) odległość pomiędzy poszczególnymi siłowniami winna być nie mniejsza niż
300 m,
b) maksymalna wysokość wieży nad poziom terenu – do 100 m,
c) maksymalna wysokość skrajnego punktu skrzydła w pozycji pionowej nad poziom terenu – do 140 m,
d) lokalizacja wież winna wynikać każdorazowo z oceny oddziaływania na środowisko, nie może być jednak mniejsza niż 400÷800 m od zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi, w celu spełnienia warunków wynikających
z norm poziomu hałasu dla środowiska,
e) minimalne odległości siłowni wiatrowych od: rezerwatów i lęgowisk – 1 000 m, siedlisk orłów i czapli – 3 000 m, rezerwatów flory, skraju lasu, granic istniejących i projektowanych obszarów chronionych oraz rzek i jezior o powierzchni do 10 ha – 200 m, akwenów o powierzchni powyżej 10 ha – 500 m,
f) minimalne odległości od dróg powiatowych, wojewódzkich i linii kolejowych – 100 m,
g) wszystkie konstrukcje turbin wiatrowych, łącznie z wieżami, winny być po-malowane na kolor jasny, pastelowy, nie kontrastujący z otoczeniem; końcówki śmigieł w kolorze czerwonym na długości 5,0 m; obowiązuje nakaz ujednolicenia koloru w obszarze całego zespołu elektrowni,
h) nakaz usunięcia elektrowni nieczynnej przez okres 1 roku,
i) zakaz umieszczania na elektrowniach wiatrowych reklam; zakaz nie dotyczy oznaczenia nazwy i symbolu producenta oraz właściciela elektrowni wiatrowych,
j) na terenie zmiany planu dopuszcza się prowadzenie podziemnych linii energetycznych oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
k) zakaz zabudowy związanej ze stałym pobytem ludzi,
l) po zakończeniu robót budowlano-montażowych obowiązuje na całym terenie wprowadzenie funkcji rolniczej.
3) wyznacza się obszary oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem RP,
do użytkowania rolniczego bez prawa zabudowy związanej ze stałym pobytem ludzi;
4) wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem GPZ na cele budowy urządzeń przetwarzających energię elektryczną wyprodukowaną przez elektrownie wiatrowe;
5) funkcje terenu określone na rysunku zmiany planu symbolami: KDZ, KDL, KK, EE
i W stanowią istniejące: publiczne drogi kołowe i szynowe oraz kolejową stację
prostownikową, a także wody otwarte i przeznaczone są do zachowania;
6) funkcja terenu oznaczona na rysunku zmiany planu symbolem MN stanowi fragment istniejącej działki budowlanej i przeznaczona jest do zachowania bez prawa zabudowy związanej ze stałym pobytem ludzi.

4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska :
1) obszar zmiany przylega od strony zachodniej do proponowanego w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa” parku krajobrazowego;
2) w zakresie środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi:
a) zobowiązuje się Inwestora do wykonania oceny oddziaływania na środowisko jako załącznika do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz uzgadniania wszystkich etapów prac projektowych
i inwestycyjnych ze stosownym organem administracji rządowej w zakresie ochrony środowiska,
b) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 1998 r. Nr 66 poz. 436), eksploatacja farmy wiatrowej
nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie
emisji hałasu na terenach chronionych akustycznie. W przypadku przekroczenia
obowiązujących standardów emisyjnych inwestor jest zobowiązany ponieść
konsekwencje prawne i materialne w granicach udowodnionej winy,
c) inwestor jest zobowiązany do prowadzenia okresowych lub ciągłych pomiarów wielkości emisji zgodnie z art.147 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627), ze szczególnym uwzględnieniem migrujących zwierząt (w zakresie uzgodnionym z organem administracji rządowej). W przypadkach stwierdzenia negatywnego wpływu
na migrujące zwierzęta lub ostoje ich bytowania Inwestor może być zobowiązany
do podjęcia działań ratunkowych na własny koszt w celu usunięcia zagrożeń,
d) realizacja inwestycji wymaga badań geologiczno-inżynierskich dla posadowienia fundamentów oraz pomiarów parametrów wiatru.
3) w zakresie środowiska kulturowego – z uwagi na występowanie na obszarze zmiany
stanowisk archeologicznych, dla których wyznaczono strefy „W.III.” ograniczonej
ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych – obowiązuje:
a) uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych
i innych podejmowanych w obrębie granic strefy ochrony stanowiska archeologicznego przez służbę konserwatorską,
b) w przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji obowiązuje przeprowadzenie badań ratunkowych na koszt Inwestora. Właściciele, użytkownicy terenu
i inwestorzy zobowiązani są do zawiadomienia służby ochrony zabytków
o podjęciu działań inwestycyjnych, remontowych lub innych związanych
z robotami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum 2-tygodniowym,
c) rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się
od uzyskania stosownego zezwolenia od służby ochrony zabytków. Badania
archeologiczne maja charakter sezonowy, w okresie od maja do października.

5. Ustalenia dotyczące komunikacji :
1) wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem Dw na cele realizacji dróg wewnętrznych oraz ustala się :
a) szerokości dróg – 5,0 m,
b) wymiary placów manewrowych – 60,0x60,0 m,
c) ścięcia naroży – 20,0x20,0¸30,0x30,0 m – celem umożliwienia wjazdów pojazdom „long vehicle”,
d) lokalizacje wież elektrowni wiatrowych na placach manewrowych.
2) wyznacza się teren na cele regulacji pasa drogowego drogi powiatowej do szerokości minimum 20, 0 m.

Rozdział 3
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

§ 5. 1. Elektrownie wiatrowe będą pracowały bezzałogowo i w związku z tym
nie zachodzi potrzeba uzbrojenia terenu w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, zaopatrzenia w ciepło i gaz oraz telekomunikację.

2. Elektrownie zostaną połączone podziemnymi kablami z projektowanym Głównym Punktem Zasilania, oznaczonym na rysunku zmiany planu (nr 1) symbolem GPZ. Teren GPZ wymaga bezpiecznego ogrodzenia. Kable winny być układane na głębokości uniemożliwiającej ich wyoranie.

3. Maszty i gondole elektrowni wymagają oświetlenia w celu zachowania bezpieczeństwa ruchu statków powietrznych i migrujących ptaków; światła przeszkodowe należy umieścić na najwyższym elemencie gondoli.

4. Oświetlenie wież nie powinno powodować nadmiernego podświetlenia tła, zmniejszającego zasięg światła znaków nawigacyjnych oraz nie może przypominać znaków nawigacyjnych, zarówno w odniesieniu do kształtu konstrukcji wieży jak i charakterystyki
i koloru zastosowanych świateł.

Rozdział 4
Przepisy końcowe

§ 6.1. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rolnych, pochodzenia mineralnego, na cele nierolnicze o powierzchni 6.50 ha,
w tym :
1) 3.84 ha terenów rolnych o klasach bonitacyjnych klasy RIIIa i RIIIb zgodnie z decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak: GZ.tr.057-602-741/02 z dnia 17 grudnia
2002 r.;
2) 1,64 ha gruntów rolnych klasy RIVa stanowiących sumę powierzchni części gruntów nie przylegających do siebie i nie stanowiących obszaru wymagające-go zgody Wojewody;
3) 2,08 ha gruntów rolnych klasy RIVb stanowiących sumę powierzchni części gruntów nie przylegających do siebie i nie stanowiących obszaru wymagającego zgody Wojewody oraz
4) 1,56 ha gruntów rolnych klasy RV i
5) 0,04 ha nieużytków.

2. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą ustala się jednorazową opłatę w wysokości 30% z tytułu wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z art.10 ust.3 w związku z art. 36
ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Na obszarze zmiany planu objętego niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa uchwalonego Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Widuchowej Nr XXIII/95/87 z dnia 30 września 1987 r.
( Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego Nr 8, poz. 93); podtrzymanego Uchwałą Nr V/28/90 Rady Gminy w Widuchowej z dnia 28 listopada 1990 r. w sprawie ustalenia wykazu aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z 1991 r. Nr 2 poz.33).

4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/56/2003
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 19 maja 2003 r.Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
( Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami ), Rada Gminy uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz jego zmiany. Z wnioskiem o zmianę w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa wystąpiła firma ENETRAG POLSKA z przeznaczeniem terenu w obrębach geodezyjnych: Bolkowice, Czarnówko, Dębogóra, Lubicz, Widuchowa 1 i Widuchowa 3 – o łącznej powierzchni 508,17 ha na cele lokalizacji farmy wiatrowej oraz urządzeń towarzyszących (w tym korytarzy infrastrukturalnych). Pomiędzy urządzeniami tereny będą użytkowane w sposób dotychczasowy.
Biorąc pod uwagę, iż przeznaczenie terenów na cele lokalizacji farmy wiatrowej oraz urządzeń towarzyszących (w tym korytarzy infrastrukturalnych) wymaga zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego, zachodzi potrzeba dokonania zmiany planu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 29-05-2003 22:52:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 29-05-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 29-05-2003 22:52:05