Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr VI/55/2003 w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych.

UCHWAŁA Nr VI/55/2003
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 19 maja 2003 r.


w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 ) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje :


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała reguluje zasady nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych,
o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.

§ 2. Gospodarkę nieruchomościami stanowiącymi własność gminy prowadzi Wójt Gminy w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.
z 2000 r. Nr 43, poz. 546 z późniejszymi zmianami ) oraz unormowania wynikające
z niniejszej uchwały i Kodeksu cywilnego.

Rozdział II
Nabywanie nieruchomości

§ 3.1. Nabywanie nieruchomości niezbędnych do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zadań własnych gminy następuje poprzez :
1) komunalizację mienia,
2) wykup od osób fizycznych i prawnych,
3) zamianę gruntów stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym
osób fizycznych i prawnych na grunty stanowiące własność Gminy Widuchowa,
4) nabycie prawa własności oraz użytkowania wieczystego od Skarbu Państwa,
w drodze umowy,
5) wykonanie prawa pierwokupu,
6) postępowanie wywłaszczeniowe,
7) zrzeczenie i darowiznę .
2. Nabywanie nieruchomości następuje w trybie określonym przepisami prawa,
a w szczególności przepisami kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami.


Rozdział III
Zbywanie nieruchomości

§ 4.1. Przedmiotem zbycia lub obciążenia mogą być nieruchomości przeznaczone na ten cel przez Radę Gminy, jeżeli jest to zgodne w odniesieniu do zbywanej lub obciążanej
nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
2. Wójt Gminy w oparciu uchwałę Rady Gminy przenosi prawo własności nieruchomości komunalnych w następujących przypadkach :
1) gdy nieruchomość komunalna pozostawała we współwłasności z innymi,
współwłaścicielami,
2) dokonania z uwagi na realizację zadań komunalnych-zamiany z innym właścicielem,
3) bezprzetargowego zbycia dotychczasowemu właścicielowi przyległego do jego
nieruchomości gruntu ( tzw. poszerzenie ) nabywanego w celu poprawienia
zagospodarowania nieruchomości przyległej lub gdy grunt ten nie może być zbyty
inaczej,
4) darowizny na cele publiczne,
5) zbycia na rzecz Skarbu Państwa,
6) osobom fizycznym i osobom prawnym prowadzącym działalność charytatywną,
opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową ,badawczo-rozwojową,
wychowawczą lub sportowo -turystyczną, na cele nie związane z działalnością
zarobkową.
3. Sprzedając lub oddając nieruchomość w użytkowanie wieczyste z wyjątkiem wypadków, o których mowa w ust. 2 oraz określonych w przepisach ogólnie obowiązujących Wójt Gminy organizuje i przeprowadza przetarg w formie :
1) przetargu ustnego nieograniczonego,
2) przetargu ustnego ograniczonego,
3) przetargu pisemnego nieograniczonego,
4) przetargu pisemnego ograniczonego.

§ 6.1. Cenę nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej ustala się
w wysokości nie niższej niż jej wartość określoną przez rzeczoznawcę majątkowego.
2. Przy zbywaniu nieruchomości w drodze przetargu do ceny ustalonej przez rzeczoznawcę dolicza się koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Tak ustalona wartość stanowi cenę wywoławczą.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu płatna jest w dniu zawarcia umowy.
3. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej obciążają nabywcę.
4. Przy sprzedaży bezprzetargowej Wójtowi Gminy przysługuje prawo żądania uiszczenia przez wnioskodawcę ,zaliczki na poczet kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży przy czym zaliczka ta nie może być wyższa niż 50 % oszacowanych wstępnie kosztów.

§ 7.W przypadku niewyłonienia nabywcy w drugim przetargu Wójt Gminy może zbyć nieruchomość na własność w drodze rokowań.

§ 8.1. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej może zostać rozłożona na raty na okres do 10 lat.
2. Pierwsza rata płatna jest przy zawarciu umowy, pozostałe w wysokości i terminach
określonych w umowie.
Tytułem zabezpieczenia należności gminy z tytułu zapłaty należności rozłożonej na raty nabywca zobowiązany jest ustanowić w akcie notarialnym hipotekę, której wykreślenie może nastąpić dopiero po spłacie całej należności.


3. Zmiana terminu płatności wymaganych rat następuje w formie aktu notarialnego - aneksu do umowy sprzedaży. Koszty związane ze sporządzeniem aneksu obciążają
wnioskodawcę.
4. Wysokość oprocentowania pozostałej do zapłaty ceny reguluje odrębna uchwała Rady
Gminy.

§ 9. W przypadku oddania gruntu w użytkowanie wieczyste wysokość pierwszej opłaty ustalona jest według 25 % stawki od ceny nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

§10. Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych najemcom reguluje odrębna uchwała Rady Gminy.

§ 11. Wójt Gminy ma prawo obciążać służebnością nieruchomości stanowiące własność Gminy Widuchowa w trybie i na zasadach określonych w przepisach art. 285 i następne kodeksu cywilnego.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 13. Traci moc Uchwała Nr XII/64/1991 Rady Gminy Widuchowa z dnia 26 listopada 1991 r. w sprawie wydzierżawiania mienia i nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata, zmienionej Uchwałą Nr VIII/88/95 z dnia 30 czerwca 1995 r.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/55/2003
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 19 maja 2003 r.Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rada gminy może określić zasady nabycia zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
Gospodarkę nieruchomościami stanowiącymi własność gminy prowadzi Wójt Gminy w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.
z 2000 r. Nr 46, poz. 546 z późniejszymi zmianami ) oraz unormowania wynikające
z niniejszej uchwały i Kodeksu cywilnego.
Ponieważ Rada Gminy nie określiła zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 29-05-2003 22:51:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 29-05-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 29-05-2003 22:51:20