Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr V/ 52 /2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, obrębu ewidencyjnego Krzywin.

UCHWAŁA Nr V/ 52 /2003
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 23 kwietnia 2003 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, obrębu ewidencyjnego Krzywin.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112 ) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje :


§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr : 36/1, 37 położonych w obrębie geodezyjnym Krzywin gm. Widuchowa.

§ 2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na załączniku graficznym, który stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu pod funkcję rekreacyjno-sportową.

§ 4. Ustala się zakres projektowanych zmian w zależności od potrzeb zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXII/318/2002 Rady Gminy Widuchowa z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa za wyjątkiem § 1 ust. 1 pkt 1, 2, 3.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie do Uchwały Nr V/ 52 /2003
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 23 kwietnia 2003 r.


Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami ) o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozstrzyga rada gminy w drodze uchwały, określając granice obszaru objętego planem, na mapie stanowiącej załącznik graficzny to tej uchwały i przedmiot jego ustaleń.
Rozstrzygnięcie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podejmuje rada gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa wyznaczono dla tego terenu sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na lokalizację zabudowy jednorodzinnej niskiej.
Z uwagi na fakt iż teren ten wykorzystywany jest na cele rekreacyjno-sportowe
( boisko sportowe, biegi przełajowe ) zachodzi konieczność zmiany zapisu w Studium uwarunkowań i opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Gmina czyni starania w kierunku przejęcia do zasobów komunalnych przedmiotowych gruntów z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 29-05-2003 23:40:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 29-05-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 29-05-2003 23:40:51